Oferta edukacyjna 2019/2020

Drodzy Ósmoklasiści i Gimnazjaliści….

Rok szkolny 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych będzie wyjątkowy. Zgodnie  z reformą szkolnictwa naukę w nich rozpoczną jednocześnie absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych.  W Zespole Szkół im. S. Staszica pragniemy Wam  stworzyć  warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju. Chcemy Wam zapewnić wykształcenie zgodne z zainteresowaniami, uzdolnieniami i potrzebami.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji (po gimnazjum i szkole podstawowej):
Liceum Ogólnokształcące profil humanistyczny: historia, język angielski
Liceum Ogólnokształcące profil matematyczno – fizyczno – informatyczny: fizyka, informatyka
Technikum (wszystkie kierunki): geografia, informatyka, fizyka
Szkoła Branżowa I stopnia (wszystkie kierunki): geografia, informatyka


Harmonogram rekrutacji

Lp.Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.
godz. 15.00
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia
gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty
od 21 do 25 czerwca 2019 r. 
godz. 15.00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły
16 lipca 2019 r.  godz. 12.00
4.Przedłożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego bądź ósmoklasisty
o ile nie zostały złożone wcześniej
od 16 lipca do 24 lipca 2019 r.
godz. 12.00
5.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych
25 lipca 2011 r. godz. 12.00
Skip to content