~klasa II a Ti -informa

Sieci komputerowe
Uczniowie o numerach 1,4,5,7,8,11,12,16,17,20,21,24 otrzymują oceny niedosatateczne za pracę z sieci z dnia 07.05.
Ponadto oceny niedostateczne stawiam za nieprzysłanie wyznaczonych prac. Proszę przeglądnąć informacje na stronie i dosłać brakujące prace !!!!

Praca projektowa:
Proszę wykonać projekt sieci wg. załączonych wytycznych i wg. załączonego wzorca struktury projektu. Czas na wykonanie projektu do 08.06.2020. Projekt jest na ocenę, nieoddanie projektu wiąże się z oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego!!!
Wytyczne do projektu– adres sieci proszę przyjąć jako 192.168.X.0 gdzie X to numer z dziennika.
Przykładowa struktura projektu
Rysunki projektu powinny być wykonane w programie 2D, natomiast pozostała część  jest dowolna.
UWAGA: Robimy tylko projekt sieci więc nie uwzględniamy zakupu czy montażu urządzeń końcowych t.j. komputerów, drukarek, serwerów itp.

25.06.2020
Temat1: Rodzaje testów i pomiarów aktywnych.
http://e13.zspryglice.pl/temat41.html
http://greszata.pl/psk/3_diagnostyka_i_naprawa_lokalnych_sieci_komputerowych/04_rodzaje_testow_i_pomiarow_aktywnych.pdf
https://prezi.com/xjwrdca5rezs/rodzaje-testow-i-pomiarow-aktywnych/
Proszę zapoznać się z zamieszczonymi materiałami i działaniem programów ping, tracert.
Temat2: Rodzaje testów i pomiarów pasywnych.
http://e13.zspryglice.pl/temat40.html
https://prezi.com/p/83r1i_eoh9k3/rodzaje-testow-i-pomiarow-pasywnych/
http://greszata.pl/psk/3_diagnostyka_i_naprawa_lokalnych_sieci_komputerowych/03_rodzaje_testow_i_pomiarow_pasywnych.pdf
https://haker.edu.pl/2015/10/14/wireshark-sniffer-i-tcpdump-podsluch/
https://www.youtube.com/watch?v=ujBQx46Dqr8
Proszę zapoznać się z zamieszczonymi materiałami i działaniem programów wireshark i tcpdump.

04.06.2020; 05.06.2020
Temat 1: Metody i zasady pomiarów okablowania strukturalnego.
http://e13.zspryglice.pl/temat38.html
http://greszata.pl/psk/1_montaz_okablowania_strukturalnego/21_22_metody_i_zasady_pomiarow_okablowania_strukturalnego.pdf
https://slideplayer.pl/slide/9362005/
https://www.elnex.pl/en/tester-okablowania-i-sieci-ke7200.html
Proszę wyjaśnić pojęcia związane z pomiarami okablowania sieciowego: przesłuch zbliżny, tłumienie, długość.
Temat2: Metody pomiarów sieci logicznej.
http://e13.zspryglice.pl/temat39.html
http://greszata.pl/psk/3_diagnostyka_i_naprawa_lokalnych_sieci_komputerowych/16_18_metody_pomiarow_sieci_logicznej.pdf
https://slideplayer.pl/slide/9362005/
Proszę zapoznać się z zamieszczonymi materiałami i wykonać notatke do lekcji, a w ramach ćwiczeń wykonać zadanie 1 i 2 zawarte w drugim materiale do lekcji.

29.05.2020
Temat: Narzędzia do montażu okablowania strukturalnego.
http://e13.zspryglice.pl/temat37.html
https://prezi.com/wbtlemmaeslu/narzedzia-do-montazu-okablowania-strukturalnego/
http://zawodowee.blogspot.com/2014/04/narzedzia-do-montazu-okablowania.html
https://www.youtube.com/watch?v=iRXD1Nz5K5E
 Proszę zapoznać się z zamieszczonymi materiałami i wykonać notatke do lekcji.

28.05.2020
Temat: Zasady BHP podczas montażu.
materiał do lekcji.
Wszyscy uczniowie wykonują prezentację dotycząca zasad bhp podczas montażu , napraw sieci, urządzeń sieciwych i prac z tym związanych. Prace proszę przesłać do 04.06.2020.

22.05.2020; 28.05.2020
Temat: Symbole graficzne dotyczące lokalnych sieci komputerowych.
materiał do lekcji
Proszę zapoznać się z zamieszczonym materiałem do lekcji i do zeszytów przepisać tabelę 34.1 i rysunek 34.2 oraz zasady numeracji gniazd abonenckich.

21.05.2020
Temat: Funkcje urządzeń sieciowych.
materiał do lekcji 
Na podstawie materiału do lekcji proszę w zeszytach sporządzić notatke do lekcji.

15.05.2020 21.05.2020
Temat: Normy dotyczące montażu okablowania strukturalnego.
materiał do lekcji
Proszę w zeszytach zanotować: najważniejsze zalecenia wynikające z powyższych norm, zalecenia dotyczące kabli w przebiegach poziomych wraz z zasadami obowiązującymi podczas układania kabla w przebiegach poziomych.

14.05.2020
Temat: Obsługa przykładowych programów kosztorysujących.
materiał do lekcji.

07.05.2020 ; 08.05.2020; 14.05.2020
Temat: Obsługa przykładowych programów wspomagających projektowanie 2D -cd.
W dowolnym programie wspomagającym projektowanie 2D proszę wykonać rysunek jak na zamieszczonym materiale.
materiał do lekcji
Wszyscy przesyłają wykonanie zadania w postaci pliku programu w którym rysunek został wykonany do dnia 14.05.2020
Uwaga: Rysunek ma być wykonany w programie do rysunku technicznego 2D (nie paint, gimp czy inny program do malowania) i zapisany w formacie tego programu!!!

30.04.2020
Temat1: Czytanie rzutów poziomych i pionowych budynków.
Proszę zapoznać się z poniższym materiałem i wykonać notatkę do lekcji.
materiał do lekcji
dodatkowe informacje
Wszyscy wykonują zadanie zawarte w materiale do lekcji, a do mnie przesyłają uczniowie o numerach 1, 3, 6, 8, 10, 13, 14 do dnia 07.05.2020.

Temat2: Obsługa przykładowych programów wspomagających projektowanie 2D.
materiał do lekcji
poradniki, tutoriale, kursy: A9CADQCAD, LIBRECAD, AUTOCAD
Pobranie Free A9CAD
Pobranie QCAD-Trial. Działa 15mini wyłącza się, po czym należy uruchomić ponownie.
Pobranie LIBRECAD-FREE
Proszę zapoznać się z programami do rysunku technicznego 2D. Te podane powyżej są w wersji free lub trial (wspomniany autocad to profesjonalny program w wersji komercyjnej). Proszę wybrać sobie jeden z programów (może być inny niż podane), zainstalować go, zapoznać się z jego interfejsem i zasadą działania. Będziemy wykonywać proste rysunki techniczne.

24.04.2020
Temat: Normy, KNR, katalogi sprzętu sieciowego, cenniki cd.
Do kosztorysu z zadania domowego z wczoraj (23.04.2020 -kosztorysowanie prac),  korzystając z norm KNR At-28, wykonaj obliczenia kosztów robocizny (przyjmujemy 35 zł za r-g), pracy sprzętu (przyjmujemy 25 zł za m-g), zaktualizuj ilości materiałów zgodnnie z normą (materiały wg. cennika materiałów). Obliczenia dopasuj do wykonywanego projektu okablowania.
Całościowo wykonany w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys przesyłają uczniowie o numerach 2, 7, 11, 15, 16, 22, 24 do dnia  30.04.2020

23.04.2020
Temat1: Zasady kosztorysowania prac.
Proszę zapoznać się z poniższym materiałem i wykonać notatkę do lekcji.
materiał do lekcji
Proszę w miarę mozliwości pobrać i zainstalować demo programu NormaPro i zapoznać się z działaniem tego programu do sporządzania kosztorysów.
NormaPro-Demo -do pobrania
NormaPro -film instruktażowy
Wszyscy wykonują zadanie zawarte w materiale do lekcji, a do mnie przesyłają uczniowie o numerach 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25 do dnia 30.04.2020.

Temat2: Normy, KNR, katalogi sprzętu sieciowego, cenniki.
Proszę zapoznać się z poniższym materiałem i wykonać notatkę do lekcji.
Materiał do lekcji
Zadanie: Zapoznaj się z katalogiem nakładów rzeczowych AT-28 -link do pobrania.
                Zapoznaj się z przykładowym katalogiem i cennikiem sprzętu sieciowego -link
               Przykład cennika usługi związane z instalacją lokalnej sieci komputerowej

17.04.2020
Temat: Zasady sporządzania harmonogramu prac wykonawczych – wykres Gantta.
Kontynuujemy temat i ćwiczenia dotyczące sporządzania harmonogramu prac i obsługę programu GanttProject.
Materiał ćwiczeniowy i zadanie do wykonania
Uczniowie o numerach 4, 8, 14 ,17, 21, 23 przesyłają wykonane zadanie domowe (plik programu Gantt) na moją pocztę do 23.04.2020

16.04.2020
Temat: Zasady sporządzania harmonogramu prac wykonawczych – wykres Gantta
Materiał do tematu lekcji, do zapoznania się i zanotowania w zeszystach.
Materiał dodatkowy-ogólne zasady sporządzania harmonogramu prac.
film instruktażowy – sporządzanie wykresu gantta
Proszę zainstalować program GanttProject –
link do pobrania
Instrukcja obsługi programu
Uczniowie o numerach 1, 3, 7 ,9, 13, 18 przesyłają wykonane zadanie domowe na moją pocztę do 23.04.2020

03.04.2020
Temat: Projektowanie okablowania strukturalnego
Proszę o zapoznanie się z poniższymi materiałami i zapisanie do zeszytu zaleceń wynikających z norm dotyczących projektowania okablowania (patrz poniższa prezentacja).
projektowanie okablowania -notatka
okablowanie strukturalne
Zadanie: Wymień i scharakteryzuj rodzaje okablowania strukturalnego
Wszyscy zapisują zadanie w zeszytach a uczniowie o numerach 6, 11, 16 , 21 ,24 przesyłają ( w ciągu trzech dni od daty zajęć) dodatkowo na mój adres

02.04.2020, 03.04.2020
Temat: Struktura dokumentacji projektowej
Materiał do zapoznania się i zapisania do zeszytu
Zadanie: Wyjaśnij co to jest i co ma na celu audyt w realizacji projektu sieci. Wszyscy zapisują zadanie w zeszytach a uczniowie o numerach 5, 10, 15 , 20 ,25 przesyłają ( w ciągu trzech dni od daty zajęć) dodatkowo na mój adres podpisując imieniem i nazwiskiem.

Materiały z poprzedniego tygodnia:
Proszę o zapisanie w zeszytach tematów lekcji (jeśli nie były podane na lekcjach) i sporządzenie notatek.
1. Temat: Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci komputerowe
2. Temat: Zasady doboru materiałów i urządzeń sieciowych
Materiał do w/w tematów.
Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci
Proszę wyjaśnić i opisać pojęcia (prace prosze przesłać na adres prac-info@wp.pl)
– urzadzenia aktywne
– średnica sieci
-urzadzenia modularne
-zasady doboru połączeń

Poniżej link do materiałów  z sieci. Proszę zapoznać się z materiałami (obejrzeć tutorial video i rozwiązać test wiedzy) z punktów:
01. Podstawy sieci komputerowych
02. Modele warstwowe ISO/OSI i TCP/IP
03. Protokoły warstwy aplikacji
04. Protokoły warstwy transportowej
05. Warstwa sieciowa. Wprowadzenie do rutingu
06. Warstwa łącza danych. Ethernet. ARP

Proszę o wykonanie poniższego zadania i przesłanie plików podpisanych własnym imieniem i nazwiskiem na adres prac-info@wp.pl
zadanie z sieci
linki do pobranie packet tracer:
bez konieczności rejestracji
z potrzebą rejestracji

 

Systemy operacyjne

24.06.2020
Temat: Linux powtórzenie i uzupełnienie wiadomości.
ćwiczenia powtórzeniowe

27.05.2020,  03.06.2020
Temat: Linux – skrypty powłoki.
1. Zastosowanie skryptów
2. Zasady tworzenia skryptów
3. Polecenia, zmienne i argumenty stosowane w skryptach
4. Tworzenie prostych skryptów.
materiał do lekcji
kurs pisania skryptów
prezentacja -skrypty1
prezentacja- skrypty2
Proszę o zapoznanie się  z  materiałem do lekcji i wykonanie skryptów  w nich zawartych.
Zadanie domowe: Proszę wykonać skrypt , który sprawdzi czy w katalogu domowym użytkownika znajduje się plik o zadanej nazwie. Jeśli tak to zmieni jego nazwę na duże litery lub odwrotnie na małe litery, a jeśli takiego pliku nie ma wyświetli komunikat “brak pliku”.
Wszyscy uczniowie przesyłają  treść skryptu zapisaną w notatniku do dnia 08.05.2020.

20.05.2020
Temat: Kompresja zbiorów systemu linux
1. Rodzaje kompresji systemu linux
2. Polecenia konsolowe dotyczące kompresji
3. Ćwiczenia w stosowaniu poleceń konsolowych związanych z kompresją
materiał do lekcji
Materiał dodatkowy-prezentacja
Proszę o zapoznanie się  z  materiałem do lekcji i wykonanie ćwiczeń.
Uczniowie o numerach 2, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25 obrazują wykonanie zadania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesyłają w jednym pliku podpisanym własnym imieniem i nazwiskiem do dnia 27.05.2020.

13.05.2020
Temat: Archiwizacja zbiorów systemu linux.
1. Zastosowanie archiwizacji zbiorów
2. Składnia polecenia – tar
3. Ćwiczenia w stosowaniu archiwizacji.
materiał do lekcji
materiał dodatkowy
Proszę o zapoznanie się  z  materiałem do lekcji i wykonanie ćwiczeń.
Uczniowie o numerach 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 obrazują wykonanie zadania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesyłają w jednym pliku podpisanym własnym imieniem i nazwiskiem do dnia 20.05.2020.

06.05.2020
Temat: Test sprawdzający wiadomości -podstawy linux-a.
link do testu
Dziękuję za punktualność i prawie pełną obecność (tylko Yurii się nie zgłosił). Coś chyba za łatwe pytania były :), bo same dobre oceny. Tak trzymać!!

W przyszłym tygodniu tj. 06.05.2020 piszecie test z systemów dotyczący podstaw linuxa. Grupa 1 (ta z 5 lekcji) o godz 10.00, a grupa 2 (ta z 6 lekcji) o godz. 10.30. W tych godzinach dostępny będzie link do testu. Proszę o punktualność!!!!

29.04.2020
Temat: Strumienie i potoki w systemie Linux -cd.
1. Zastosowanie potoków
2. Tworzenie potoków poleceń
3. Rozgałęzianie potoków
Proszę o zapoznanie się  z ponizszym materiałem dydaktycznym i wykonanie zawartych tam ćwiczeń.
materiał dydaktyczny
informacje uzupełniające
Uczniowie o numerach 2, 9, 11, 14, 16, 17, 21, 23, 25 obrazują wykonanie zadania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesyłają w jednym pliku podpisanym własnym imieniem i nazwiskiem do dnia 06.05.2020.

22.04.2020
Temat: Strumienie i potoki w systemie Linux.
1.  Strumienie przypisane procesom.
2.  Standardowe wejścia i wyjścia
3. Przekierowanie standardowych wejść i wyjść
Proszę o zapoznanie się  z ponizszym materiałem dydaktycznym i wykonanie zawartych tam ćwiczeń.
materiał dydaktyczny
prezentacja
Uczniowie o numerach 4, 6, 12, 15, 18, 19, 20, 24 obrazują wykonanie zadania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesyłają w jednym pliku podpisanym własnym imieniem i nazwiskiem do dnia 29.04.2020.

15.04.2020
Temat: Linux -ścieżki dostępu i zbiory ukryte.
1. Rodzaje ścieżek dostępu
2. Zasady korzystania ze ścieżek dostepu
3. Oznaczanie zbiorów ukrytych
4. Odczytywanie zbiorów ukrytych
Proszę zapoznać się z poniższym materiałem i wykonać ćwiczenie w nim zawarte.
Materiał do zapoznania się.
Materiał do zapoznania się.

08.04.2020
Temat: Linux- zarządzanie procesami.
Materiał do zapoznania się i ćwiczenia do wykonania.
Wszyscy wykonują zadanie  a uczniów o numerach 1, 2, 7, 12 , 14, 15 proszę o przesłanie zrzutów z wykonanych ćwiczeń, zapisanych  w jednym pliku ( do dnia 15.04.2020) na mój adres podpisując imieniem i nazwiskiem i nr z dziennika.

01.04.2020
Temat: Dowiązania do plików w Linuksie
materiał do zapoznania i ćwiczenie do wykonania
Zadanie: Wyjaśnij różnicę pomiędzy dowiązaniem twardym  a dowiązaniem symbolicznym. Wszyscy wykonują zadanie w swoich zeszytach a uczniów o numerach 6, 11, 16 , 21 ,24 proszę o przesłanie odpowiedzi ( w ciągu trzech dni od daty zajęć) na mój adres podpisując imieniem i nazwiskiem.

Materiał z ubiegłego tygodnia:
    Nowy materiał:
Proszę zapoznać się z poniższymi materiałami wykonać  zadanie:
Uprawnienia w linuksie
Uprawnienia w linuksie 2
Właściciele zbiorów
Zmiana właściciela chown
Proszę o wykonanie poniższych ćwiczeń, zobrazowanie ich wykonania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesłanie pliku podpisanego własnym imieniem i nazwiskiem na adres:
prac-info@wp.pl
Ćwiczenia do wykonania


pobranie i zainstalowanie oprogramowania maszyn wirtualnych virtualbox
pobranie i zainstalowanie dowolnej wersji linux ubuntu (proponuję 18.04.4 LTS) ze strony : https://ubuntu.com/download/desktop

Proszę o zapoznanie się z poniższymi materiałami i wykonanie ćwiczeń w nich zawartych.
kurs linuxa
Linux.polecenia systemowe
Ubuntu,podstawowe komendy systemu
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

Proszę o wykonanie poniższych ćwiczeń, zobrazowanie ich wykonania zrzutami ekranowymi zapisanymi w dokumencie tekstowym i przesłanie pliku podpisanego własnym imieniem i nazwiskiem na adres:
prac-info@wp.pl
Zadanie do wykonania i przesłania