Ramos Mirosław

Witam serdecznie wszystkich uczniów Staszicówki:

Branżowa Szkoła  Pierwszego Stopnia

Oddział I tzn. els/ms – elektrotechnika i elektronika

Zadanie 1.

   Zagadnienia tematyczne do samodzielnej powtórki:

 • obwód prądu stałego i jego elementy,
 • prawo Ohma,
 • I i II prawo Kirchhoffa,
 • połączenie szeregowe i równoległe elementów rezystancyjnych,
 • prawo Joule’a – Lenza,
 • moc czynna w obwodach prądu stałego.

Przydane w powtórce linki np.

https://www.youtube.com/watch?v=ThMxCUScw-g&list=PLGWbMT4tmKkN3rhdPfcWyvInSuwwIdKxT

https://www.youtube.com/watch?v=457YKSYHA-A i inne (do samodzielnego wyszukania i analizy tematyki).

Zadanie 2.

    W przypadku braków odpowiednich notatek w zeszycie przedmiotowym dla podanych zagadnień tematycznych (zadanie 1) samodzielnie uzupełnić wpisy w zeszycie korzystając z dostępnych stron internetowych o tej tematyce lub podręczników przedmiotowych.

Zadanie 3.

   Trzy oporniki o rezystancjach 25 Ω, 50 Ω i 75 Ω połączono ze sobą szeregowo. Rezystancja zastępcza tego obwodu wynosi?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 4.

   Trzy oporniki o rezystancjach 10 Ω, 15 Ω i 30 Ω połączono ze sobą równolegle. Rezystancja zastępcza tego obwodu wynosi?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 5.

    Obwód prądu stałego, który  tworzy połączenie szeregowe dwóch oporników o rezystancjach 2 Ω i 4 Ω zasilono napięciem o wartości 12 V. Natężenie prądu płynącego w w tym  obwodzie ma wartość?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 6.

    Obwód prądu stałego, który  tworzy połączenie równoległe dwóch oporników o rezystancjach 6 Ω i 12 Ω zasilono napięciem o wartości 12 V. Natężenie prądu płynącego w w tym  obwodzie ma wartość?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

    Zadanie 7.

   Obwód prądu stałego, który  tworzy połączenie szeregowe dwóch oporników o rezystancjach 5Ω i 10 Ω zasilono napięciem o wartości 30 V. Natężenie prądu płynącego w w tym  obwodzie ma wartość?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 8.

Prawo Ohma łączy ze sobą następujące wielkości fizyczne?

a. rezystancję, natężenie prądu i ładunek elektryczny,

b. rezystancję, natężenie prądu i napięcie elektryczne,

c. rezystancję, ładunek elektryczny i natężenie prądu,

d. rezystancję, ładunek elektryczny i napięcie.

Zadanie 9.

   W obwodzie  prądu stałego, który tworzy układ dwóch oporników połączonych szeregowo  o rezystancjach 1 Ω i 3 Ω, płynie prąd o natężeniu  4 A. Napięcie, którym ten obwód jest zasilony ma wartość?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 10.

I prawo Kirchhoffa dotyczy?

a. oczek elektrycznych i natężenia prądu płynącego w obwodzie,

b. oczek elektrycznych i rezystancji oporników,

c. węzłów elektrycznych i natężeń prądów z nimi związanych,

d. węzłów elektrycznych i napięć na poszczególnych opornikach.

Zadanie 11.

II prawo Kirchhoffa dotyczy?

a. oczek elektrycznych i natężenia prądu płynącego w obwodzie,

b. oczek elektrycznych, napięć je zasilających i prądu płynącego w obwodzie,

c. oczek elektrycznych, napięć je zasilających i spadków napięć na opornikach,

d. oczek elektrycznych i rezystancji poszczególnych oporników.

Zadanie 12.

   Obliczyć rezystancję opornika, który po zasileniu obwodu napięciem o wartości 12 V, pobiera z obwodu zasilającego moc czynną 6 W?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 13.

Przed nami zagadnienia dotyczące obwodów prądu przemiennego. W oparciu o podręcznik pana Romana Kurdziela (cz. 1) “Podstawy elektrotechniki dla szkoły zasadniczej” wyjaśnij następujące pojęcia:

a) prąd stały,

b) prąd zmienny,

c) prąd przemienny,

d) charakterystyka prądowo – napięciowa. 

(notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 14.

 W oparciu o podręcznik pana Romana Kurdziela (cz. 1) “Podstawy elektrotechniki dla szkoły zasadniczej” wyjaśnij następujące pojęcia:

a) amplituda przebiegu,

b) okres przebiegu przemiennego,

c) częstotliwość przebiegu przemiennego,

d) pulsacja. 

(Notatka własna w zeszycie przedmiotowym z uwzględnieniem formy rysunkowej przedstawienia poszczególnych wielkości fizycznych).

Zadanie 15.

W obwodach prądu przemiennego oprócz elementu rezystancyjnego, o którym dokładnie mówiliśmy (rozpatrując zagadnienia dotyczące prądu stałego) może także pojawić się cewka i indukcyjności L oraz kondensator o pojemności C. Podaj jednostki tych wielkości fizycznych i sposoby ich opisu. (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 16.

Wyjaśnij pojęcie cewka (jako element obwodu elektrycznego) i podaj charakterystyczne jej rodzaje (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 17.

Wyjaśnij pojęcie kondensator (jako element obwodu elektrycznego) i podaj charakterystyczne ich rodzaje (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie specjalne.

W związku z brakiem praktycznych możliwości prowadzenie akcji mającej na celu zachęcanie uczniów klas ósmych do wyboru Staszicówki jako przyszłego miejsca kształcenia, zwracam się z prośbą o przesyłanie na podany adres e-mailikowy waszych krótkich filmików (np. 30 do 40 sekund). Mają one zachęcać absolwentów szkól podstawowych do wyboru Zespołu Szkół na ulicy Koszarowej jako przyszłego miejsca kształcenia. Wszystkie filmowe prezentacje zostaną dodatkowo ocenione i uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Zadanie 18.

Indukcyjność cewki możemy podać w następujących jednostkach?

a. mΩ, mH, μF,

b. H, mH, pF,

c. pΩ, mH, nF,

d. H, mH, μH.

Zadanie 19.

Pojemność kondensatorów możemy podać w następujących jednostkach?

a. mΩ, mH, mF,

b. mF, nF, pF,

c. mF, nF, pΩ

d. H, mH, μH.

Zadanie 20.

Elementy pojemnościowe tzn. kondensatory podobnie jak elementy rezystancyjne tzn. oporniki względem siebie mogą być połączone:

 1. szeregowo,
 2. równolegle.

Dla tych połączeń możemy obliczać pojemność zastępczą C (lub Cz) dla danego układu korzystając z następujących zależności:

 

Co można powiedzieć o wzorach pozwalających na obliczenie rezystancji zastępczej R(Rz) i pojemności zastępczej C(Cz) dla szeregowego i równoległego połączenia tych elementów?

 

Ogłoszenie 1:

W dniach 01.06 do 05. 06. 2020 r.  w Zespole Szkół organizowane są bezpośrednie konsultacje dla uczniów poszczególnych oddziałów z nauczycielami (z zachowaniem reżimu sanitarnego i zmianą obuwia). W poniedziałek 1 czerwca w godz 9 oo  – 1100 zapraszam uczniów oddziału I ele/ms. z zeszytami przedmiotowymi do elektrotechniki (obie grupy)  i rysunku technicznego (I els)  (będą także oceny za zeszyty przedmiotowe) lub innymi dokumentami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań z nauczania zdalnego.  Do miłego zobaczenia.

Zadanie 21.

Korzystając z informacji zawartych w  linku  sporządź notatkę własną dotyczącą połączenia szeregowego i równoległego kondensatorów i sposobu obliczania pojemności zastępczej obwodu:

 

Zadanie 22.

   Trzy kondensatory o pojemnościach 25 mF, 50 mF i 75 mF połączono ze sobą szeregowo. Pojemność zastępcza tego obwodu wynosi?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 23.

   Trzy kondensatory o pojemnościach 10 mF, 15 mF i 30 mF połączono ze sobą równolegle. Pojemność zastępcza tego obwodu wynosi?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 24.

Kondensatory C1 i C2 połączono ze sobą równolegle. Względem nich przyłączono szeregowo kondensator C3. Oblicz pojemność zastępczą tego układu połączeń:

Dane:                   Obliczyć:              Schemat obwodu:

C1 =  2  μF                  ?                        (samodzielnie)                          

C2 =  4  μF

C3 =  12  μF

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 25.

Kondensatory C1 i C2 połączono ze sobą szeregowo. Względem nich przyłączono równolegle kondensator C3. Oblicz pojemność zastępczą tego układu połączeń:

Dane:                   Obliczyć:              Schemat obwodu:

C1 =  3  μF                  ?                        (samodzielnie)                          

C2 =  6  μF

C3 =  0,002  mF

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 26.

Uporządkuj w kolejności rosnącej wartości pojemności następujących kondensatorów:

Dane:                   

C1 = 6000 µF

C2 = 3 mF,

C3 = 0,001 F,                                      Kolejność wartości pojemności:

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 27.

Uporządkuj w kolejności malejącej wartości pojemności następujących kondensatorów:

Dane:                   

C1 = 0,002 F,

C2 = 9 mF,

C3 = 6000 µF                                            Kolejność wartości pojemności:

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Ogłoszenie 2:

W dniu 22 czerwca w Zespole Szkół odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. Serdecznie proszę wszystkich uczniów, którzy w pierwszym tygodniu czerwca nie uczestniczyli w bezpośrednich konsultacjach, aby  w godzinach 9 00 do 13 00 zgłaszali się z zeszytami przedmiotowymi i odpowiednimi w nich zapisami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań realizowanych w nauczaniu zdalnym.

Zadanie 28.

Jeżeli  pojemności kondensatorów mają wartości C1 = 7 mF,  C2 = 6000 µF, a C3 = 6 mF to zachodzą miedzy nimi zależności?

 1. C1 < C2 = C3,
 2. C1 > C2 = C3,
 3. C1 = C2 = C3,
 4. C1 = C2 > C3,
 5. C1 = C2 < C3.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 29.

Jeżeli  pojemności kondensatorów mają wartości C1 = 2 mF,  C2 = 2000 µF, a C3 = 0,002 F to zachodzą miedzy nimi zależności?

 1. C1 > C2 = C3,
 2. C1 < C2 = C3,
 3. C1 = C2 = C3,
 4. C1 = C2 > C3,
 5. C1 = C2 < C3.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Uwaga Serdecznie dziękuję tym uczniom, którzy systematycznie nadsyłają rozwiązania poszczególnych zadań. Będą one uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Rozwiązania zadań obliczeniowych i testowych należy przesłać pod adres ramirek@interia.pl z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz oddziału (klasy).

Pięknie dziękuję wszystkim uczniom, którzy systematyczne uczestniczyli w realizowanym zdalnym nauczaniu. Wszystkim Wam życzę dobrych
i zdrowych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. 

 

Oddział II tzn. kierowca mechanik – elektrotechnika i elektronika

Zadanie 1.

   Zagadnienia tematyczne do samodzielnej powtórki:

 • obwód prądu stałego i jego elementy,
 • prawo Ohma,
 • I i II prawo Kirchhoffa,
 • połączenie szeregowe i równoległe elementów rezystancyjnych,
 • prawo Joule’a – Lenza,
 • moc czynna w obwodach prądu stałego.

Przydane w powtórce linki np.

https://www.youtube.com/watch?v=ThMxCUScw-g&list=PLGWbMT4tmKkN3rhdPfcWyvInSuwwIdKxT

https://www.youtube.com/watch?v=457YKSYHA-A i inne (do samodzielnego wyszukania i analizy tematyki).

Zadanie 2.

    W przypadku braków odpowiednich notatek w zeszycie przedmiotowym dla podanych zagadnień tematycznych (zadanie 1) samodzielnie uzupełnić wpisy w zeszycie korzystając z dostępnych stron internetowych o tej tematyce lub podręczników przedmiotowych .

Zadanie 3.

   Trzy oporniki o rezystancjach 10 Ω, 20 Ω i 70 Ω połączono ze sobą szeregowo. Rezystancja tego obwodu wynosi?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 4.

   Trzy oporniki o rezystancjach 30 Ω połączono ze sobą równolegle. Rezystancja tego obwodu wynosi?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 5.

   Obwód prądu stałego, który  tworzy połączenie szeregowe dwóch oporników o rezystancjach 4 Ω i 8 Ω zasilono napięciem o wartości 24 V. Natężenie prądu płynącego w w tym  obwodzie ma wartość?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 6.

    Obwód prądu stałego, który  tworzy połączenie równoległe oporników o rezystancjach 6 Ω i 12 Ω zasilono napięciem o wartości 12 V. Natężenie prądu płynącego w w tym  obwodzie ma wartość?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 7.

   Obwód prądu stałego, który  tworzy połączenie szeregowe dwóch oporników o rezystancjach 15Ω i 35 Ω zasilono napięciem o wartości 50 V. Natężenie prądu płynącego w w tym  obwodzie ma wartość?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 8.

Prawo Ohma łączy ze sobą następujące wielkości fizyczne?

a.spadek napięcia na oporniku, natężenie prądu i ładunek elektryczny,

b. rezystancję, natężenie prądu i napięcie elektryczne,

c. spadek napięcia na oporniku, ładunek elektryczny i natężenie prądu,

d. rezystancję, ładunek elektryczny i napięcie.

Zadanie 9.

   W obwodzie  prądu stałego, który tworzy układ dwóch oporników połączonych szeregowo  o rezystancjach 3 Ω i 5 Ω ,natężenie prądu płynącego w obwodzie ma wartość 4 A. Wartość napięcia, którym ten obwód jest zasilony to?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 10.

I prawo Kirchhoffa dotyczy?

a. oczek elektrycznych i natężenia prądu płynącego w obwodzie,

b. oczek elektrycznych i rezystancji oporników,

c. węzłów elektrycznych i natężeń prądów z nimi związanych,

d. węzłów elektrycznych i napięć na poszczególnych opornikach.

Zadanie 11.

II prawo Kirchhoffa dotyczy?

a. oczek elektrycznych i natężenia prądu płynącego w obwodzie,

b. oczek elektrycznych, napięć je zasilających i prądu płynącego w obwodzie,

c. oczek elektrycznych, napięć je zasilających i spadków napięć na opornikach,

d. oczek elektrycznych i rezystancji poszczególnych oporników.

Zadanie 12.

   Obliczyć rezystancję opornika, który po zasileniu obwodu napięciem o wartości 10 V, pobiera z obwodu zasilającego moc czynną 5 W?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 13.

Przed nami zagadnienia dotyczące obwodów prądu przemiennego. W oparciu o podręcznik pana Romana Kurdziela “Podstawy elektrotechniki dla szkoły zasadniczej” (cz. 1) wyjaśnij następujące pojęcia:

a) prąd stały,

b) prąd zmienny,

c) prąd przemienny,

d) charakterystyka prądowo – napięciowa. 

(notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 14.

 W oparciu o podręcznik pana Romana Kurdziela (cz. 1) “Podstawy elektrotechniki dla szkoły zasadniczej” wyjaśnij następujące pojęcia:

a) amplituda przebiegu,

b) okres przebiegu przemiennego,

c) częstotliwość przebiegu przemiennego,

d) pulsacja. 

(Notatka własna w zeszycie przedmiotowym z uwzględnieniem formy rysunkowej przedstawienia poszczególnych wielkości fizycznych).

Zadanie 15.

W obwodach prądu przemiennego oprócz elementu rezystancyjnego, o którym dokładnie mówiliśmy (rozpatrując zagadnienia dotyczące prądu stałego) może także pojawić się cewka i indukcyjności L oraz kondensator o pojemności C. Podaj jednostki tych wielkości fizycznych i sposoby ich opisu. (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 16.

Wyjaśnij pojęcie cewka (jako element obwodu elektrycznego) i podaj charakterystyczne jej rodzaje (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 17.

Wyjaśnij pojęcie kondensator (jako element obwodu elektrycznego) i podaj charakterystyczne ich rodzaje (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie specjalne.

W związku z brakiem praktycznych możliwości prowadzenie akcji mającej na celu zachęcanie uczniów klas ósmych do wyboru Staszicówki jako przyszłego miejsca kształcenia, zwracam się z prośbą o przesyłanie na podany adres e-mailikowy waszych krótkich filmików (np. 30 do 40 sekund). Mają one zachęcać absolwentów szkól podstawowych do wyboru Zespołu Szkół na ulicy Koszarowej jako przyszłego miejsca kształcenia. Wszystkie filmowe prezentacje zostaną dodatkowo ocenione i uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Zadanie 18.

Indukcyjność cewki możemy podać w następujących jednostkach?

a. mΩ, mH, μF,

b. H, mH, pF,

c. pΩ, mH, nF,

d. H, mH, μH.

Zadanie 19.

Pojemność kondensatorów możemy podać w następujących jednostkach?

a. mΩ, mH, mF,

b. mF, nF, pF,

c. mF, nF, pΩ

d. H, mH, μH.

Zadanie 20.

Elementy pojemnościowe tzn. kondensatory podobnie jak elementy rezystancyjne tzn. oporniki względem siebie mogą być połączone:

 1. szeregowo,
 2. równolegle.

Dla tych połączeń możemy obliczać pojemność zastępczą C (lub Cz) dla danego układu korzystając z następujących zależności:

 

Co można powiedzieć o wzorach pozwalających na obliczenie rezystancji zastępczej R(Rz) i pojemności zastępczej C(Cz) dla szeregowego i równoległego połączenia tych elementów?

 

Ogłoszenie 1:

W dniach 01.06 do 05. 06. 2020 r.  w Zespole Szkół organizowane są bezpośrednie konsultacje dla uczniów poszczególnych oddziałów z nauczycielami (z zachowaniem reżimu sanitarnego i zmianą obuwia). W czwartek 4 czerwca w godz 9 oo  – 1100 zapraszam uczniów oddziału II km z zeszytami przedmiotowymi do elektrotechniki i elektroniki (będzie także ocena za zeszyt przedmiotowy) lub innymi dokumentami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań z nauczania zdalnego. W dniu tym zapraszam również w godz 11 oo  – 1300  uczniów oddziału I km (obie grupy) z zeszytami przedmiotowymi do rysunku technicznego (będzie także ocena za zeszyt przedmiotowy) lub innymi dokumentami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań z nauczania zdalnego. Do miłego zobaczenia.

Zadanie 21.

Korzystając z informacji zawartych w  linku  sporządź notatkę własną dotyczącą połączenia szeregowego i równoległego kondensatorów i sposobu obliczania pojemności zastępczej obwodu:

Zadanie 22.

   Trzy kondensatory o pojemnościach 25 mF, 50 mF i 75 mF połączono ze sobą szeregowo. Pojemność zastępcza tego obwodu wynosi?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 23.

   Trzy kondensatory o pojemnościach 10 mF, 15 mF i 30 mF połączono ze sobą równolegle. Pojemność zastępcza tego obwodu wynosi?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 24.

Kondensatory C1 i C2 połączono ze sobą równolegle. Względem nich przyłączono szeregowo kondensator C3. Oblicz pojemność zastępczą tego układu połączeń:

Dane:                   Obliczyć:              Schemat obwodu:

C1 =  2  μF                  ?                        (samodzielnie)                          

C2 =  4  μF

C3 =  12  μF

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 25.

Kondensatory C1 i C2 połączono ze sobą szeregowo. Względem nich przyłączono równolegle kondensator C3. Oblicz pojemność zastępczą tego układu połączeń:

Dane:                   Obliczyć:              Schemat obwodu:

C1 =  3  μF                  ?                        (samodzielnie)                          

C2 =  6  μF

C3 =  0,002  mF

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 26.

Uporządkuj w kolejności rosnącej wartości pojemności następujących kondensatorów:

Dane:                   

C1 = 6000 µF

C2 = 3 mF,

C3 = 0,001 F,                                      Kolejność wartości pojemności:

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 27.

Uporządkuj w kolejności malejącej wartości pojemności następujących kondensatorów:

Dane:                   

C1 = 0,002 F,

C2 = 9 mF,

C3 = 6000 µF                                            Kolejność wartości pojemności:

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Ogłoszenie 2:

W dniu 22 czerwca w Zespole Szkół odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. Serdecznie proszę wszystkich uczniów, którzy w pierwszym tygodniu czerwca nie uczestniczyli w bezpośrednich konsultacjach, aby  w godzinach 9 00 do 13 00 zgłaszali się z zeszytami przedmiotowymi i odpowiednimi w nich zapisami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań realizowanych w nauczaniu zdalnym.

Zadanie 28.

Jeżeli  pojemności kondensatorów mają wartości C1 = 7 mF,  C2 = 6000 µF, a C3 = 6 mF to zachodzą miedzy nimi zależności?

 1. C1 < C2 = C3,
 2. C1 > C2 = C3,
 3. C1 = C2 = C3,
 4. C1 = C2 > C3,
 5. C1 = C2 < C3.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 29.

Jeżeli  pojemności kondensatorów mają wartości C1 = 2 mF,  C2 = 2000 µF, a C3 = 0,002 F to zachodzą miedzy nimi zależności?

 1. C1 > C2 = C3,
 2. C1 < C2 = C3,
 3. C1 = C2 = C3,
 4. C1 = C2 > C3,
 5. C1 = C2 < C3.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Uwaga Serdecznie dziękuję tym uczniom, którzy systematycznie nadsyłają rozwiązania poszczególnych zadań. Będą one uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Rozwiązania zadań obliczeniowych i testowych należy przesłać pod adres ramirek@interia.pl z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz oddziału (klasy).

Pięknie dziękuję wszystkim uczniom, którzy systematyczne uczestniczyli w realizowanym zdalnym nauczaniu. Wszystkim Wam życzę dobrych
i zdrowych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. 

 

Oddział II elektromechanik pojazdów samochodowych – elektrotechnika i elektronika

Zadanie 1.

   Zagadnienia tematyczne do samodzielnej powtórki:

 1. impedancja obwodu, trójkąt impedancji,
 2. moc w obwodach prądu przemiennego, trójkąt mocy
 3. napięcie i prąd trójfazowe,
 4. charakterystyczne sposoby połączeń układów trójfazowych,
 5. budowa i własności transformatora 1 – f.

Zadanie 2.

    W przypadku braków odpowiednich notatek w zeszycie przedmiotowym dla podanych zagadnień tematycznych (zadanie 1) samodzielnie uzupełnić wpisy w zeszycie korzystając z dostępnych stron internetowych o tej tematyce lub podręczników przedmiotowych.

Zadanie 3.

 1. Obliczyć indukcyjność cewki, która przy częstotliwości 50 Hz charakteryzuje się reaktancją indukcyjną o wartości 3,14 Ω.

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

     2. Obliczyć częstotliwość, przy której cewka o indukcyjności 1mH posiada reaktancję indukcyjną o wartości 10 Ω

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 4.

 1. Obliczyć pojemność kondensatora, który przy częstotliwości 50 Hz charakteryzuje się reaktancją pojemnościową o wartości 25 Ω.

Dane:                   Obliczyć:

    ?   (samodzielnie)  ?

     2. Obliczyć częstotliwość, przy której kondensator o pojemności elektrycznej 50 µF posiada reaktancję pojemnościową o wartości 10 Ω.

Dane:                   Obliczyć:

    ?   (samodzielnie)   ?

Zadanie 5.

Opornik o rezystancji 3 Ω i cewkę o reaktancji indukcyjnej 4 Ω połączono ze sobą szeregowo. Wykorzystując trójkąt impedancji oblicz wartość impedancji tego obwodu przy częstotliwości 60 Hz.

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

 Zadanie 6.

Dla obwodu prądu przemiennego o impedancji 5 Ω, który tworzy opornik o rezystancji 4  Ω i cewka o nieznanej indukcyjności, oblicz wartość reaktancji indukcyjnej tej cewki przy częstotliwości 55 Hz i jej indukcyjność.

Dane:                   Obliczyć:

    ?   (samodzielnie)  ?

Zadanie 7.

W obwodzie prądu przemiennego o impedancji 5 Ω, który tworzy opornik o rezystancji 3 Ω i kondensator o nieznanej wartości pojemności elektrycznej, przy częstotliwości 50 Hz, oblicz wartość reaktancji pojemnościowej tego kondensatora i jego pojemność elektryczną.

Dane:                   Obliczyć:

    ?   (samodzielnie)   ?

Zadanie 8.

Trójkąt impedancji jest?

a. trójkątem równobocznym, dla którego można zastosować twierdzenie Talesa,

b. trójkątem równobocznym, dla którego można zastosować twierdzenie Pitagorasa,

c. trójkątem prostokątnym, dla którego można zastosować twierdzenie Talesa,

d. trójkątem prostokątnym, dla którego można zastosować twierdzenie Pitagorasa.

Zadanie 9.

W trójkącie impedancji?

a. przyprostokątna pozioma dotyczy rezystancji opornika, a przeciwprostokątna impedancji obwodu,

b. przyprostokątna pozioma dotyczy rezystancji opornika, a przeciwprostokątna reaktancji obwodu,

c. przyprostokątna pionowa dotyczy rezystancji opornika, a przeciwprostokątna impedancji obwodu,

d. przyprostokątna pionowa dotyczy rezystancji opornika, a przeciwprostokątna reaktancji obwodu.

Zadanie 10.

W trójkącie mocy?

a. przyprostokątna pozioma dotyczy mocy biernej, a przeciwprostokątna mocy pozornej,

b. przyprostokątna pozioma dotyczy mocy czynnej, a przeciwprostokątna mocy pozornej,

c. przyprostokątna pionowa dotyczy mocy czynnej, a przeciwprostokątna mocy biernej,

d. przyprostokątna pionowa dotyczy mocy czynnej, a przeciwprostokątna mocy biernej.

Zadanie 11.

Moc czynną w obwodzie prądu przemiennego opisuje zależność?

a. P = U · I · cosφ

b. P = U · I · sinφ,

c. P = U · I · tgφ,

d. P = U · I · ctgφ.

Zadanie 12.

Moc bierną w obwodzie prądu przemiennego opisuje zależność?

a. Q = U · I · cosφ

b. Q = U · I · sinφ,

c. Q = U · I · tgφ,

d. Q = U · I · ctgφ.

Zadanie 13.

Obliczyć wartość mocy czynnej pobieranej przez element rezystancyjny w obwodzie prądu przemiennego jeżeli moc pozorna ma wartość 5 V·A, zaś moc bierna dla tego obwodu to 4 var.

Dane:                   Obliczyć:

    ?   (samodzielnie)  ?

Do grupy transformatorów specjalnych oprócz już omawianych należą także tzw. przekładniki prądowe i napięciowe.

Zadanie 14.

Scharakteryzuj przekładnik prądowy pod względem budowy, układu pracy jak i zastosowania (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 15.

Scharakteryzuj przekładnik napięciowy pod względem budowy, układu pracy jak i zastosowania (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Analizując zagadnienia dotyczące obwodów prądy przemiennego mówiliśmy o obwodach 1-f i 3-f. Oprócz transformatorów jednofazowych analogicznie transformatory jednofazowe i trójfazowe.

Zadanie 16.

Korzystając z różnych źródeł informacji opisz budowę transformatora 3-f  (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 17.

Dokonaj porównania transformatora 1-f i transformatora 3-f pod względem podobieństw i różnic np. budowie, zastosowaniu … Można to sobie zrobić w tabeli (notatka własna w zeszycie przedmiotowym). np.

Transformator 1 – f Transformator 3 – f

 podobieństwa:

 1.                                                                                                                                         1.

      2.                                                                                                                                         2.

 różnice:

 1.                                                                                                                                          1.
 2.  

      2.                                                                                                                                          2.

 

Wśród transformatorów 3-f na szczególną uwagę ze względu na rozwiązanie konstrukcyjne zasługuje transformator 3-f olejowy.

Zadanie 18.

Scharakteryzuj transformator 3-f  olejowy pod względem budowy i zastosowania (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 19 (pytanie testowe).

Przekładnia napięciowa transformatora 1 – f jest ?

a. równa przekładni prądowej transformatora,

b. równa przekładni zwojowej transformatora,

c. odwrotnością przekładni zwojowej transformatora ,

d. odwrotnością napięcia wejściowego transformatora.

Zadanie 20 (pytanie testowe).

Przekładnia prądowa transformatora 1 – f jest ?

a. równa przekładni napięciowej transformatora,

b. równa przekładni zwojowej transformatora,

c. odwrotnością przekładni zwojowej transformatora ,

d. odwrotnością prądu wejściowego transformatora.

Zadanie 21 (pytanie testowe).

Przekładnia zwojowa transformatora 1 – f jest ?

a. równa przekładni napięciowej transformatora,

b. równa przekładni prądowej transformatora,

c. odwrotnością przekładni napięciowej transformator ,

d. odwrotnością liczby zwojów po stronie górnego napięcia transformatora.

Zadanie 22 (pytanie testowe).

Z jałowym stanem pracy transformatora mamy do czynienia wówczas gdy ?

a. uzwojenie wtórne jest połączone z siecią zasilająca, a uzwojenie pierwotne rozwarte,

b. uzwojenie wtórne jest zwarte,a uzwojenie pierwotne połączone z siecią zasilająca,

c. uzwojenie pierwotne jest rozwarte, a uzwojenie wtórne połączone z odbiornikiem,

d. uzwojenie pierwotne jest połączone z siecią zasilająca, a uzwojenie wtórne rozwarte.

Zadanie 23 (pytanie testowe).

Z zwarciowym stanem pracy transformatora mamy do czynienia wówczas gdy ?

a. uzwojenie wtórne jest połączone z siecią zasilająca, a uzwojenie pierwotne rozwarte,

b. uzwojenie wtórne jest rozwarte,a uzwojenie pierwotne połączone z siecią zasilająca,

c. uzwojenie pierwotne jest rozwarte, a uzwojenie wtórne połączone z odbiornikiem,

d. uzwojenie pierwotne jest połączone z siecią zasilająca, a uzwojenie wtórne zwarte.

Zadanie 24 (pytanie testowe).

Transformator jest ?

a. maszyną statyczną i zamienia energię elektryczna na energię elektryczną,

b. maszyną dynamiczną i zamienia energię elektryczna na energię elektryczną,

c. maszyną dynamiczną i zamienia energię elektryczna na energię mechaniczną,

d. maszyną statyczną i zamienia energię mechaniczną na energię elektryczną.

Zadanie 25 (pytanie testowe).

Transformatory stosujemy w obwodach prądu ?

a. stałego,

b. stałego i przemiennego,

c. przemiennego,

d. zarówno stałego jak i zmiennego.

Zadanie specjalne.

W związku z brakiem praktycznych możliwości prowadzenie akcji mającej na celu zachęcanie uczniów klas ósmych do wyboru Staszicówki jako przyszłego miejsca kształcenia, zwracam się z prośbą o przesyłanie na podany adres e-mailikowy waszych krótkich filmików (np. 30 do 40 sekund). Mają one zachęcać absolwentów szkól podstawowych do wyboru Zespołu Szkół na ulicy Koszarowej jako przyszłego miejsca kształcenia. Wszystkie filmowe prezentacje zostaną dodatkowo ocenione i uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Rozwiązania zadań obliczeniowych i testowych należy przesłać pod adres ramirek@interia.pl z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz oddziału (klasy).

Ogłoszenie 1:

W dniach 01.06 do 05. 06. 2020 r.  w Zespole Szkół organizowane są bezpośrednie konsultacje dla uczniów poszczególnych oddziałów z nauczycielami (z zachowaniem reżimu sanitarnego i zmianą obuwia). W środę 3 czerwca w godz. 9 oo  – 1100 zapraszam uczniów oddziału II els. z zeszytami przedmiotowymi do elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych oraz elektrotechniki i elektroniki (będą także oceny za zeszyty przedmiotowe) lub innymi dokumentami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań z nauczania zdalnego. W dniu tym zapraszam również w godz. 11 oo  – 1300 uczniów  oddziału III els. z zeszytami przedmiotowymi do elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych oraz elektrotechniki i elektroniki (będą także oceny za zeszyty przedmiotowe) lub innymi dokumentami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań z nauczania zdalnego. Do miłego zobaczenia.

Ogłoszenie 2:

W dniu 22 czerwca w Zespole Szkół odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. Serdecznie proszę wszystkich uczniów, którzy w pierwszym tygodniu czerwca nie uczestniczyli w bezpośrednich konsultacjach, aby  w godzinach 9 00 do 13 00 zgłaszali się z zeszytami przedmiotowymi i odpowiednimi w nich zapisami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań realizowanych w nauczaniu zdalnym.

Uwaga Serdecznie dziękuję tym uczniom, którzy systematycznie nadsyłają rozwiązania poszczególnych zadań. Będą one uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

 

Oddział II elektromechanik pojazdów samochodowych – elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych.

Zadanie 1.

   Zagadnienia tematyczne do samodzielnej powtórki dotyczące obwodu rozruchowego, które pojawią się na teście sprawdzającym wiadomości:

 • samochodowy obwód rozruchu – warunki pracy,
 • podział rozruszników samochodowych,
 • silnik szeregowo – bocznikowy jako rozrusznik samochodowy,
 • budowa i zasada działania rozruszników z włączaniem mechanicznym i elektromagnetycznym.

Przydane w powtórce linki np.

https://www.youtube.com/watch?v=yaDjGY9Mx8s  

https://www.youtube.com/watch?v=WbxlamouRvM i inne (do samodzielnego wyszukania i analizy tematyki)

Zadanie 2.

    W przypadku braków odpowiednich notatek w zeszycie przedmiotowym dla podanych zagadnień tematycznych (zadanie 1) samodzielnie uzupełnić wpisy w zeszycie korzystając z dostępnych stron internetowych o tej tematyce lub podręczników przedmiotowych.

Zadanie 3.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Po włączeniu rozrusznik nie działa

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Zadanie 4.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Po włączeniu rozrusznik obraca się ze zbyt małą prędkością obrotową. Rozruch nie następuje.

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Zadanie 5.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Nadmierna hałaśliwość rozrusznika w trakcie jego pracy.

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

 Zadanie 6 (pytania testowe).

Pytanie 1. Rozrusznik samochodowy to:

 1. silnik szeregowy lub szeregowo – bocznikowy prądu przemiennego.
 2. silnik szeregowy lub szeregowo – bocznikowy prądu stałego.
 3. prądnica szeregowa lub szeregowo – bocznikowy prądu przemiennego.
 4. prądnica szeregowa lub szeregowo – bocznikowy prądu stałego.

Pytanie 2. Który z podanych parametrów charakteryzuje rozrusznik samochodowy?

 1. odporność na długotrwałą pracę.
 2. duża prędkość obrotowa.
 3. duży moment obrotowy.
 4. mały pobór prądu.

Pytanie 3. Odłączenie akumulatora od instalacji elektrycznej pojazdu jest konieczne przy wymianie:

 1. wentylatora chłodnicy.
 2. cewki zapłonowej.
 3. żarówek reflektora.
 4. rozrusznika.

Zadanie 7 (pytania testowe).

Pytanie 1.  Rozrusznik sprzęgany bezwładnościowo posiada:

 1. wirnik przesuwny.
 2. zębnik obrotowy.
 3. zębnik przesuwny.
 4. zębnik przesuwno – obrotowy.

Pytanie 2. Napis 12V 0,8  kW na tarczy tylnej rozrusznika samochodowego oznacza:

 1. moc rozrusznika 12 V.
 2. moc rozrusznika 800 W.
 3. napięcie rozrusznik 800 W.
 4. napięcie rozrusznika 0,8 kW.

Pytanie 3. Element, który nie nadaje się do naprawy to:

 1. rozrusznik,
 2. alternator,
 3. prądnica,
 4. świeca zapłonowa.

Zadanie 8 (pytania testowe).

Pytanie 1. Podczas uruchamiania rozrusznika napięcie mierzone na akumulatorze wynosi 3,5 V i silnika nie można uruchomić. Jest to spowodowane uszkodzeniem?

 1. stacyjki.
 2. zębnika.
 3. akumulatora.
 4. włącznika elektromagnetycznego.

Pytanie 2. Czas wymiany rozrusznika w pojeździe wynosi 1 godz. i kwadrans. Przy stawce  100 zł/godz. wartość robocizny przy koszcie materiałów 100 zł. wyniesie:

225 zł.                 b. 230 zł.                 c. 220 zł.               d. 235 zł

Pytanie 3. Na podstawie cennika podanego w tabeli ustal koszt wymiany szczotek   w rozruszniku samochodowym. Czas wymiany szczotek wynosi 1,5 godz.

 1. 100 zł.
 2. 130 zł.
 3. 150 zł.
 4. 180 zł.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena w [zł.]

Robocizna

roboczogodzina

48

Szczotki

komplet

58

Zadanie 9.

W obwodzie zasilania oprócz statystycznego źródła tzn. elektrochemicznego źródła zasilania, którym jest akumulator mamy również do czynienia ze źródłami dynamicznymi tzn. maszynami elektrycznymi , którymi są prądnice prądu stałego i alternatory. Wyjaśnij następujące pojęcia: 

 1. maszyna elektryczna,
 2. prądnica prądu stałego,
 3. alternator,
 4. silnik elektryczny.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 10.

W oparciu o dostępne źródła informacji wyjaśnij zasadę działania prądnicy prądu stałego (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 11.

Wyjaśnij następujące pojęcia: 

 1. komutator,
 2. komutacja,
 3. szczotka węglowa
 4. wirnik,
 5. stator.

Zadanie 12.

Uzupełnij tabelkę:

Samochodowe prądnice prądu stałego:

  Zalety stosowania w pojazdach samochodowych:

  a)

  b)

  c)  itd.    …………………………..

Wady stosowania w pojazdach samochodowych:

  a)

  b)

  c)   itd.     ……………………………………

Zadanie 13.

Alternator samochodowy to trójfazowa maszyna synchroniczna prądu przemiennego. Korzystając z podanego linku scharakteryzuj budowę alternatora samochodowego.                       https://www.youtube.com/watch?v=mWI-qJtFf54   

Zadanie 14 (pytania testowe).

 1. Odłączenie alternatora przy pracującym silniku spowoduje:
 1. przebicie diod układu prostowniczego,
 2. przebicie izolacji wirnika,
 3. uszkodzenie stojana.
 4. uszkodzenie użytkowanych odbiorników.

     2. Dla prawidłowego dokręcenia nakrętki koła pasowego alternatora zgodnie z instrukcją obsługi należy:

 1. użyć klucza oczkowo- fajkowego,
 2. użyć klucza dynamometrycznego,
 3. użyć klucza płaskiego.
 4. użyć klucza nasadowego i pokrętła.

      3. Czas wymiany alternatora w pojeździe wynosi 90 min. Przy stawce 100 zł/godz. wartość robocizny przy koszcie materiałów 100 wyniesie:

 1. 230 zł.     235 zł.                 c. 240 zł.               d. 250 zł.

Zadanie 15.

Dokonaj porównania samochodowej prądnicy prądu stałego  i samochodowego alternatora pod względem podobieństw i różnic np. budowie, zastosowaniu … Można to sobie zrobić w tabeli (notatka własna w zeszycie przedmiotowym). np.

Samochodowa prądnica prądu stałego Alternator samochodowy

 podobieństwa:

 1.                                                                                                                                         1.

      2.                                                                                                                                         2.

 różnice:

 1.                                                                                                                                          1.

      2.                                                                                                                                          2.

Zadanie 16.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania alternatora.

Prawdopodobne przyczyny.

Lampka kontrolna ładowania akumulatora nie świeci się po włączeniu stacyjki (silnik pojazdu nie pracuje)

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

 

Zadanie 17.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania alternatora.

Prawdopodobne przyczyny.

Lampka kontrolna migoce przy stałej prędkości obrotowej silnika pojazdu.

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

 

Zadanie 18.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania alternatora.

Prawdopodobne przyczyny.

Nadmierna hałaśliwość alternatora w trakcie jego pracy.

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

 

Zadanie 19.

Korzystając z podanych linków z scharakteryzuj zagadnienia dotyczące badania własności alternatora

(notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

 

Zadanie 20 (pytania testowe).

 1. Wymianę uzwojenia wirnika w prądnicy prądu przemiennego pojazdu przyjętego do naprawy, należy zlecić?
  a. elektrykowi sieciowemu.
  b. technikowi mechanikowi.
  c. mechanikowi urządzeń precyzyjnych.
  d. elektromechanikowi pojazdów samochodowych.

       2. Alternator to:

 1. 3-f maszyna asynchroniczna prądu przemiennego,
 2. 3-f maszyna synchroniczna prądu przemiennego,
 3. 3-f maszyna synchroniczna prądu przemiennego,
 4. 3-f maszyna synchroniczna prądu stałego.

      3. Inna nazwa wirnika alternatora to:  

 1. magneśnica,
 2. twornik,
 3. stojan,
 4. stator.

 

Rozwiązania poszczególnych zadań należy przesłać pod adres ramirek@interia.pl z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz oddziału (klasy).

Uwaga Serdecznie dziękuję tym uczniom, którzy systematycznie nadsyłają rozwiązania poszczególnych zadań. Będą one uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Pięknie dziękuję wszystkim uczniom, którzy systematyczne uczestniczyli w realizowanym zdalnym nauczaniu. Wszystkim Wam życzę dobrych
i zdrowych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. 

 

Oddział III elektromechanik pojazdów samochodowych – elektrotechnika i elektronika

Zadanie 1.

   Zagadnienia tematyczne do samodzielnej powtórki:

 1. metoda techniczna pomiaru indukcyjności,
 2. metoda techniczna pomiaru pojemności elektrycznej,
 3. pomiar rezystancji omomierzem,
 4. rezystancja izolacji i jej własności,
 5. pomiar rezystancji izolacji miernikiem induktorowym.

Zadanie 2.

    W przypadku braków odpowiednich notatek w zeszycie przedmiotowym dla podanych zagadnień tematycznych (zadanie 1) samodzielnie uzupełnić wpisy w zeszycie korzystając z dostępnych stron internetowych o tej tematyce lub podręczników przedmiotowych.

Zadanie 3.

   Korzystając z wytycznych dotyczących bezpiecznego użytkowania mierników izolacji wskaż najważniejsze z nich.

    Przed przystąpieniem do korzystania z miernika rezystancji izolacji, użytkownik MUSI przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcję obsługi. Ostrzeżenia i zapisy instrukcji muszą być bezwzględnie przestrzegane podczas używania miernika.

 1. Instrukcja obsługi obowiązuje tylko dla miernika, do którego została dołączona
 2. Inne zastosowanie miernika, niż podane w instrukcji może spowodować jego uszkodzenie lub być zagrożeniem dla użytkownika
 3. Zabrania się dotykać elementów metalowych badanego obwodu, metalowych części instalacji lub badanego obiektu podczas czynności związanych |z  wykonywaniem pomiaru
 4. Miernik oraz osprzęt dodatkowy taki, jak przewody i końcówki pomiarowe, nie mogą być użytkowane, jeżeli jakieś ich elementy są uszkodzone
 5. Podłączanie przewodów innych, niż tych dostarczonych przez producenta, nie dostosowanych do wysokiego napięcia, grozi porażeniem
 6. Miernik nie może być pozostawiony bez dozoru, jeśli jest podłączony do badanego obwodu
 7. Miernik nie może być przechowywany zbyt długo w złych warunkach (np. zawilgocenie, zapylenie)
 8. Nie należy używać miernika, który był przechowywany w niskiej temperaturze, zaraz po wniesieniu go do pomieszczenia o stosunkowo dużo wyższej temperaturze. Skondensowana para wodna może uszkodzić miernik lub wynik pomiaru może zostać obarczony dodatkowym błędem
 9. Naprawy serwisowe może wykonywać jedynie producent
 10. Przy pomiarach związanych z ochroną przeciwporażeniową, osoba wykonująca pomiary powinna być odpowiednio wykwalifikowana.    Użytkowanie miernika przez osoby niewykwalifikowane, grozi jego    uszkodzeniem lub może być źródłem niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia      
 11. Osoba wykonująca pomiary powinna posiadać całkowitą pewność, co do sprawności używanego miernika. Pomiary wykonane niesprawnym miernikiem mogą przyczynić się do błędnej oceny wyników pomiarów, co może być źródłem niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego.
 12. Przepisy BHP wymagają przeprowadzenia oceny ryzyka, przy wykonywaniu pracy z urządzeniami elektrycznymi oraz zidentyfikowanie potencjalnych źródeł zagrożenia i ryzyka
 13. Przed wykonywaniem pomiarów rezystancji izolacji, badany obwód musi być odłączony od napięcia
 14. Po wykonanych pomiarach, należy pozwolić na rozładowanie się obwodów pojemnościowych przed odłączeniem przewodów pomiarowych
 15. Niedopuszczalne jest odłączanie przewodów pomiarowych przed zakończeniem pomiaru
 16. Należy dopilnować, aby nie stykały się ze sobą przewody pomiarowe
  i krokodylki, gdy wykonywane są pomiary. Na skutek przepływu prądów powierzchniowych, wynik pomiaru może zostać obarczony dodatkowym błędem.

Uznane za własne  wytyczne, należy przesłać pod adres ramirek@interia.pl z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz oddziału (klasy)

Zadanie 4.

W eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV istotne znaczenie odgrywają badania i pomiary rezystancji uziemień.

W zależności od zadania spełnianego przez uziemienie, rozróżnia się uziemienie: robocze, ochronne i odgromowe. Wyjaśnij pojęcia:

 1. uziemienie robocze,
 2. uziemienie ochronne,
 3. uziemienie odgromowe,
 4. zerowanie ochronne.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 5.

Uziomy stanowiące zasadniczą część instalacji uziemiającej mogą być naturalne lub sztuczne bądź stanowić układ mieszany, złożony z obu ich rodzajów. Wyjaśnij pojęcia:

 1. uziom naturalny,
 2. uziom sztuczny.

Zadanie 6.

Uzupełnij tabelkę:

Materiały (elementy) stanowiące:

Uziemienie naturalne:

  a.

  b.

  c. …………………..   itd.

Uziemienie sztuczne:

  a.

  b.

  c.  …………………….. itd.

Zadanie 7.

Pomiar rezystancji (impedancji ) uziemień może być realizowany:

a) metodą techniczną

b) metodą kompensacyjną, zwaną także metodą zerową,

c) metodą mostkową.

W oparciu o dostępne źródła informacji scharakteryzuj te metody (notatka własna w zeszycie przedmiotowym). 

Zadanie 8.

Porażeniem elektrycznym nazywamy  zmiany w organizmie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne dla życia spowodowane przepływem prądu elektrycznego przez ciało człowieka.  Wymień czynniki, które sprzyjają niebezpieczeństwu porażenia elektrycznego (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 9.

Prąd o wartości niebezpiecznej przepływając przez ciał ludzkie powoduje powstawania zaburzeń czynnościowych, cieplnych i mechanicznych. Wyjaśnij na czym każde z tych zaburzeń polega (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 10.

O skutkach oddziaływania prądu na organizm człowieka decyduje wiele czynników ale również jego rodzaj tzn przemienny i stały. Uzupełnij tabelkę:

Prąd przemienny o częstotliwości (50 – 60) Hz
Wartość natężenia prądu [mA] Objawy (skutki) oddziaływania (przepływu)

   np. 0,5

  1 – 1,5 itd.

  brak widocznych reakcji

  ………………………

(notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 11.

Uzupełnij tabelkę:

Prąd stały:
Wartość natężenia prądu [mA] Objawy (skutki) oddziaływania (przepływu)

   np. 1 – 4

          5 – 8   itd.

  brak odczuwania

  początek odczuwania przepływu prądu

Zadanie 12.

W celu ochrony człowieka przed porażeniem elektrycznym stosuje się również środki nietechniczne. Jakie działania można zaliczyć do tych środków?

Ogłoszenie 1:

W dniach 01.06 do 05. 06. 2020 r.  w Zespole Szkół organizowane są bezpośrednie konsultacje dla uczniów poszczególnych oddziałów z nauczycielami (z zachowaniem reżimu sanitarnego i zmianą obuwia). W środę 3 czerwca w godz. 11 oo  – 1300 zapraszam uczniów  oddziału III els. z zeszytami przedmiotowymi do elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych oraz elektrotechniki i elektroniki (będą także oceny za zeszyty przedmiotowe) lub innymi dokumentami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań z nauczania zdalnego. Do miłego zobaczenia.

Zadanie 13.

W warsztatach napraw pojazdów samochodowych stosuje się wiele narzędzi i urządzeń technicznych zasilanych energią elektryczną. Stwarzają one zagrożenia porażenia prądem elektrycznym osób je obsługujących. Wskaż główne przyczyny powstawania niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym.

Ogłoszenie 2:

W dniu 22 czerwca w Zespole Szkół odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. Serdecznie proszę wszystkich uczniów, którzy w pierwszym tygodniu czerwca nie uczestniczyli w bezpośrednich konsultacjach, aby  w godzinach 9 00 do 13 00 zgłaszali się z zeszytami przedmiotowymi i odpowiednimi w nich zapisami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań realizowanych w nauczaniu zdalnym.

 

Oddział III elektromechanik pojazdów samochodowych – elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych.

Zadanie 1.

   Zagadnienia tematyczne do samodzielnej powtórki dotyczące obwodu oświetlenia pojazdów samochodowych, które pojawią się na teście sprawdzającym wiadomości:

 • charakterystyczne wielkości świetlne i ich jednostki,
 • rodzaje świateł zewnętrznych pojazdów samochodowych,
 • budowa, własności i zastosowanie żarówek halogenowych,
 • budowa, własności i zastosowanie żarówek ksenonowych,
 • oświetlenie ledowe w pojazdach samochodowych,
 • światła kierunku jazdy, cofania i inne.

 Zadanie 2.

    W przypadku braków odpowiednich notatek w zeszycie przedmiotowym dla podanych zagadnień tematycznych (zadanie 1) samodzielnie uzupełnić wpisy w zeszycie korzystając z dostępnych stron internetowych o tej tematyce lub podręczników przedmiotowych .

Zadanie 3.

   Przydane w powtórce jest wiele filmów dotyczących wyżej wymienionych zagadnień i tematyki. Korzystając z dostępu do Internetu prześlij te, linki które według Ciebie są szczególnie interesujące pod adres ramirek@interia.pl z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz oddziału (klasy). Dołączony własny komentarz do ich treści wzbogaci Twoją formę realizacji zadania.

Zadanie 4 (pytanie testowe).

Żarówka H 7 jest?

a. stosowana w światłach drogowych i jest jednowłóknowa,

b. stosowana w światłach drogowych i jest dwuwłóknowa,

c. stosowana w kierunkowskazach  i jest jednowłóknowa,

d. stosowana w świetle cofania i jest jednowłóknowa.

Zadanie 5.

Korzystając z informacji zawartych w podanych linkach scharakteryzuj żarówkę H 7:

https://encrypted-vtbn1.gstatic.com/video?q=tbn:ANd9GcSz6TArgsHRY6ZSr7WDMljdI-yShC2WF-vjCv7LaQWY2eO9MGe1

Zadanie 6 (pytanie testowe).

Żarówka H 11 może być?

a. stosowana w światłach drogowych i jest dwuwłóknowa,

b. stosowana w światłach przeciwmgielnych i jest jednowłóknowa,

c. stosowana w kierunkowskazach  i jest jednowłóknowa,

d. stosowana w świetle cofania i jest jednowłóknowa.

Zadanie 7 (pytanie testowe).

Strumień świetlny emitowany przez żarówki H 11  podawany jest w?

a. watach,

b. kandelach,

c. luksach,

d. lumenach.

Zadanie 8 Pytanie testowe).

 Żarówki H 11  stosowane reflektorach pojazdów osobowych posiadają?

a. moc czynną 70 Watów i napięcie 12 V,

b. moc czynną 70 Watów i napięcie 24 V,

c. moc czynną 55 Watów i napięcie 24 V,

d. moc czynną 55 Watów i napięcie 12 V.

Zadanie specjalne.

W związku z brakiem praktycznych możliwości prowadzenie akcji mającej na celu zachęcanie uczniów klas ósmych do wyboru Staszicówki jako przyszłego miejsca kształcenia, zwracam się z prośbą o przesyłanie na podany adres e-mailikowy waszych krótkich filmików (np. 30 do 40 sekund). Mają one zachęcać absolwentów szkól podstawowych do wyboru Zespołu Szkół na ulicy Koszarowej jako przyszłego miejsca kształcenia. Wszystkie filmowe prezentacje zostaną dodatkowo ocenione i uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Zadanie 9.

Bieżącą diagnostykę samochodową wykonuje się podczas przeglądów technicznych. Stan pojazdu oraz jego podzespołów i części można również sprawdzić doraźnie, jeśli wystąpią niepokojące objawy. Czynności diagnostyczne odbywają bez demontażu pojazdu lub z demontażem częściowym i za pomocą specjalnej aparatury techniczno-pomiarowej.

Wyjaśnij następujące pojęcia:

 1. diagnostyka,
 2. diagnostyka samochodowa, 
 3. diagnosta samochodowy,
 4. diagnoskop.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 10.

Szacuje się, że około 40% ogółu użytkowników prywatnych pojazdów samochodowych pewne czynności naprawczo – diagnostyczne realizuje samodzielnie. Oczywiście zależy to od posiadanej przez danego użytkownika wiedzy teoretycznej, praktycznych umiejętności i posiadanego wyposażenia i przyrządów pomiarowych.

Wymień charakterystyczne przyrządy pomiarowe i możliwości ich praktycznego wykorzystania w “prostej” diagnostyce własnego pojazdu samochodowego realizowanej przez jego właściciela (użytkownika np w tabeli). 

 

 Rodzaj przyrządu pomiarowego.  Zakres ( możliwości) zastosowania.
  np. areometr   pomiar gęstości elektrolitu akumulatorowego,
  suwmiarka … itd.   sprawdzenie grubości hamulcowych okładzin ciernych … itd.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 11.

W swej pracy diagnosta samochodowy wykorzystuje szereg wyspecjalizowanych przyrządów i urządzeń technicznych. Wymień najczęściej stosowane przyrządy i urządzenia techniczne stosowane podczas diagnostyki pojazdów samochodowych (np):

 1. przyrządy do kontroli poprawności ustawienia świateł pojazdu,
 2. wyważarki do elementów wirujących (obrotowych) np. kół pojazdu,
 3.  ….. itd. …..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 12.

Z prowadzeniem prac diagnostycznych związane są również określone zagrożenia wynikające ze stosowanych narzędzi lub realizowanych czynności diagnostycznych. Wymień charakterystyczne zagrożenia związane z realizacją diagnostyki pojazdów samochodowych (np.):

 1. zatrucia szkodliwymi składnikami spalin samochodowych,
 2. oparzenia szkodliwymi (żrącymi) substancjami chemicznymi np. elektrolitem akumulatorowym,
 3.  …. itd. ….

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 13.

W celu wyeliminowania zagrożeń związanych z realizacja działań diagnostycznych w poszczególnych stacjach diagnostycznych wyszczególnione są zalecenia dotyczące bezpieczeństwa wykonywania określonych prac. Wymień główne zalecenia bezpieczeństwa obowiązujące podczas wykonywania tych prac (np. w tabelce). 

Zalecenia bezpieczeństwa prowadzenia prac naprawczych i diagnostycznych.
1. wprowadzanie i ustawianie pojazdu na stanowisku,   np. wprowadzanie na stanowisko naprawczo – diagnostyczne przez osoby   niepełnoletnie i nieposiadającą aktualnego prawa jazdy – jest zabronione,   itd…
2. uruchamianie silnika spalinowego pojazdu,  uruchomienie silnika pojazdu jest dozwolone jedynie wówczas, gdy nie powoduje to żadnego zagrożenia dla diagnosty i nie powoduje uszkodzenia badanego pojazdu,
3.   itd ….  … itd ….

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 14.

Diagnostyka wyposażenia elektrycznego pojazdu  obejmuje także oględziny zewnętrzne i badanie akumulatora. Uzupełnij następującą tabelę:

Diagnostyka (badanie) akumulatora samochodowego.
Objawy niedomagania: Prawdopodobna przyczyna:
1. akumulator szybko się wyładowuje podczas eksploatacji pojazdu,   np. zasiarczenie lub uszkodzenie płyt akumulatorowych,   itd…
2. akumulator nie daje się naładować,  zwarcie wewnątrz akumulatora, itd …
3.  … itd ….  … itd ….

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 15.

Szczególnie istotne dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego jest stan techniczny układu kierowniczego. Uzupełnij następującą tabelę:

Diagnostyka (badanie) układu kierowniczego pojazdu.
Objawy niedomagania: Prawdopodobna przyczyna:
1. nadmierny ruch jałowy koła kierownicy,   np. zbyt duży luz w przekładni kierowniczej,   itd…
2. utrudniony (ciężki) obrót koła kierownicy,  brak lub zbyt mały poziom oleju w przekładni kierowniczej, itd …
3.  … itd ….  … itd ….

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 16.

Podczas  użytkowania pojazdu ze względu na warunki eksploatacji mamy do czynienia z postępującymi procesami korozyjnymi nadwozia, podwozia i innych elementów metalowych rozwiązania konstrukcyjnego pojazdu. Wyjaśnij pojęcie korozja i wskaż  jej charakterystyczne skutki dla elementów nadwozia i podwozia pojazdów samochodowych.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 17.

Na  bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego wpływa też stan elementów układu hamulcowego danego pojazdu samochodowego. Uzupełnij tabelkę:

Diagnostyka (badanie) układu hamulcowego pojazdu samochodowego.
Objawy niedomagania: Prawdopodobna przyczyna:
1. za mała skuteczność hamowania,   np. nadmierne zużycie elementów ciernych,   itd…
2. metaliczne dźwięki podczas hamowania,  np. nieprawidłowe przyleganie elementu ciernego do tarczy hamulcowej,
 itd …
3.  … itd ….  … itd ….

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 18.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Brak wskazań prędkościomierza samochodowego

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 19.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Przy danej (stałej) prędkości pojazdu wskazówka prędkościomierza samochodowego waha się. 

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 20.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Wskazówka wskaźnika poziomu paliwa stoi cały czas w położeniu wyjściowym. 

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 21.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Wskazówka wskaźnika poziomu paliwa stoi cały czas w położeniu maksymalnym. 

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 22.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Wskaźnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia silnika nie działa.

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 23.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Wskaźnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia silnika pokazuje (cały czas) zbyt niską temperaturę.

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 24.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Wskaźnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia silnika pokazuje zbyt dużą jej temperaturę.

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 25 (pytania testowe).

     1. Klucz dynamometryczny należy stosować do?
         A. dokręcania śrub w miejscach trudno dostępnych,
         B. dokręcania śrub z określonym momentem siły,
         C. łatwiejszego odkręcania i dokręcania śrub,
         D. odkręcania skorodowanych śrub.

     2. Którego przyrządu pomiarowego należy użyć do pomiaru prędkości obrotowej wału silnika?
        A. pirometru,
        B. prędkościomierza,
        C. mostka tensometrycznego,
        D. prądnicy tachometrycznej.

     3. Diagnostyka pojazdu samochodowego to ocena poprawności funkcjonowania jego zespołów i elementów, która nie obejmuje?
        A. pomiaru,
        B. oględzin zewnętrznych,
        C. rejestracji wyników,
        D. demontażu elementów.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 26 (pytania testowe).

    1. Do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdu samochodowego nie zalicza się?
      A. pomiaru,
      B. montażu,
      C. rejestracji wyników,
      D. obliczeń parametrów.

     2. Diagnostykę obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdu samochodowego realizuje się stosując?
      A. sprzęt pomiarowy,
      B. narzędzia do demontażu,
      C. realizując instalowanie innych układów.
      D. poprzez wymianę zużytych elementów.

    3. Odległość między stykami przerywacza mierzy się używając?
      A. mikrometru,
      B. szczelinomierza,
      C. suwmiarki,
      D. odległościomierza.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Rozwiązania poszczególnych zadań  i pytań testowych należy przesłać pod adres ramirek@interia.pl z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz oddziału (klasy).

Uwaga Serdecznie dziękuję tym uczniom, którzy systematycznie nadsyłają rozwiązania poszczególnych zadań. Będą one uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Pięknie dziękuję wszystkim uczniom, którzy systematyczne uczestniczyli w realizowanym zdalnym nauczaniu. Wszystkim Wam życzę dobrych
i zdrowych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. 

 

Technikum w Zespole Szkół   (po szkole podstawowej)

Oddział I

Technik pojazdów samochodowych – elektrotechnika i elektronika.

oraz

Technik mechatronik – podstawy mechatroniki.

Zadanie 1.

   Zagadnienia tematyczne do samodzielnej powtórki:

 • obwody prądu stałego,
 • prawo Ohma i I i II prawo Kirchhoffa,
 • połączenie szeregowe i równoległe rezystorów,
 • rezystancja zastępcza obwodu,
 • prawo Joule’a – Lenza,
 • wielkości fizyczne charakteryzujące przebiegi przemienne,
 • element rezystancyjny w obwodzie prądu przemiennego – przebiegi czasowe napięcia i prądu w obwodzie oraz wykres wektorowy,
 • element indukcyjny w obwodzie prądu przemiennego,
 • element pojemnościowy w obwodzie prądu przemiennego.

 Zadanie 2.

    W przypadku braków odpowiednich notatek w zeszycie przedmiotowym dla podanych zagadnień tematycznych (zadanie 1) samodzielnie uzupełnić wpisy w zeszycie korzystając z dostępnych stron internetowych o tej tematyce lub podręczników przedmiotowych .

Zadanie 3.

   Trzy oporniki o rezystancjach 25 Ω, 50 Ω i 75 Ω połączono ze sobą szeregowo. Rezystancja tego obwodu wynosi?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 4.

   Trzy oporniki o rezystancjach 10 Ω, 15 Ω i 30 Ω połączono ze sobą równolegle. Rezystancja tego obwodu wynosi?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 5.

    Obwód prądu stałego, który  tworzy połączenie szeregowe dwóch oporników o rezystancjach 2 Ω i 4 Ω zasilono napięciem o wartości 12 V. Natężenie prądu płynącego w w tym  obwodzie ma wartość?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 6.

    Obwód prądu stałego, który  tworzy połączenie równoległe dwóch oporników o rezystancjach 6 Ω i 12 Ω zasilono napięciem o wartości 12 V. Natężenie prądu płynącego w w tym  obwodzie ma wartość?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

    Zadanie 7.

   Obwód prądu stałego, który  tworzy połączenie szeregowe dwóch oporników o rezystancjach 5Ω i 10 Ω zasilono napięciem o wartości 30 V. Natężenie prądu płynącego w w tym  obwodzie ma wartość?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 8 (pytanie testowe).

Prawo Ohma łączy ze sobą następujące wielkości fizyczne?

a. rezystancję, natężenie prądu i ładunek  elektryczny,

b. rezystancję, natężenie prądu i napięcie elektryczne,

c. rezystancję, ładunek elektryczny i natężenie prądu,

d. rezystancję, ładunek elektryczny i napięcie.

Zadanie 9.

   W obwodzie  prądu stałego, który tworzy układ dwóch oporników połączonych szeregowo  o rezystancjach 1 Ω i 3 Ω, płynie prąd o natężeniu  4 A. Napięcie, którym ten obwód jest zasilony ma wartość?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 10 (pytanie testowe).

I prawo Kirchhoffa dotyczy?

a. oczek elektrycznych i natężenia prądu płynącego w obwodzie,

b. oczek elektrycznych i rezystancji oporników,

c. węzłów elektrycznych i natężeń prądów z nimi związanych,

d. węzłów elektrycznych i napięć na poszczególnych opornikach.

Zadanie 11 Pytanie testowe).

II prawo Kirchhoffa dotyczy?

a. oczek elektrycznych i natężenia prądu płynącego w obwodzie,

b. oczek elektrycznych, napięć je zasilających i prądu płynącego w obwodzie,

c. oczek elektrycznych, napięć je zasilających i spadków napięć na opornikach,

d. oczek elektrycznych i rezystancji poszczególnych oporników.

Zadanie 12.

   Obliczyć rezystancję opornika, który po zasileniu obwodu napięciem o wartości 12 V, pobiera z obwodu zasilającego moc czynną 6 W?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 13.

Przed nami zagadnienia dotyczące obwodów prądu przemiennego. W oparciu o podręcznik przedmiotowe wyjaśnij następujące pojęcia:

a) prąd stały,

b) prąd zmienny,

c) prąd przemienny,

d) charakterystyka prądowo – napięciowa. 

(notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 14.

 W oparciu o dostępne podręczniki  wyjaśnij następujące pojęcia:

a) amplituda przebiegu,

b) okres przebiegu przemiennego,

c) częstotliwość przebiegu przemiennego,

d) pulsacja. 

(Notatka własna w zeszycie przedmiotowym z uwzględnieniem formy rysunkowej przedstawienia poszczególnych wielkości fizycznych).

Zadanie 15.

W obwodach prądu przemiennego oprócz elementu rezystancyjnego, o którym dokładnie mówiliśmy (rozpatrując zagadnienia dotyczące prądu stałego) może także pojawić się cewka i indukcyjności L oraz kondensator o pojemności C. Podaj jednostki tych wielkości fizycznych i sposoby ich opisu. (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 16.

Wyjaśnij pojęcie cewka (jako element obwodu elektrycznego) i podaj charakterystyczne jej rodzaje (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 17.

Wyjaśnij pojęcie kondensator (jako element obwodu elektrycznego) i podaj charakterystyczne ich rodzaje (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie specjalne.

W związku z brakiem praktycznych możliwości prowadzenie akcji mającej na celu zachęcanie uczniów klas ósmych do wyboru Staszicówki jako przyszłego miejsca kształcenia, zwracam się z prośbą o przesyłanie na podany adres e-mailikowy waszych krótkich filmików (np. 30 do 40 sekund). Mają one zachęcać absolwentów szkól podstawowych do wyboru Zespołu Szkół na ulicy Koszarowej jako przyszłego miejsca kształcenia. Wszystkie filmowe prezentacje zostaną dodatkowo ocenione i uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Zadanie 18 (pytanie testowe).

Indukcyjność cewki możemy podać w następujących jednostkach?

a. mΩ, mH, μF,

b. H, mH, pF,

c. pΩ, mH, nF,

d. H, mH, μH.

Zadanie 19 (pytanie testowe).

Pojemność kondensatorów możemy podać w następujących jednostkach?

a. mΩ, mH, mF,

b. mF, nF, pF,

c. mF, nF, pΩ

d. H, mH, μH.

  Rozwiązania zadań obliczeniowych należy przesłać pod adres ramirek@interia.pl z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz oddziału (klasy)

Ogłoszenie 1:

W dniach 01.06 do 05. 06. 2020 r.  w Zespole Szkół organizowane są bezpośrednie konsultacje dla uczniów poszczególnych oddziałów z nauczycielami (z zachowaniem reżimu sanitarnego i zmianą obuwia).

poniedziałek 1 czerwca zapraszam  w godz 11 oo  – 1300  uczniów  oddziału I Tom (5) z zeszytami przedmiotowymi do podstaw mechatroniki (będzie także ocena za zeszyt) lub innymi dokumentami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań z nauczania zdalnego

W piątek 5 czerwca w godz 9 oo  – 1100 zapraszam uczniów oddziału I Ts (5) z zeszytami przedmiotowymi do elektrotechniki i elektroniki (będzie ocena za zeszyt) lub innymi dokumentami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań z nauczania zdalnego. Do miłego zobaczenia.

Zadanie 20.

Uporządkuj w kolejności rosnącej wartości pojemności następujących kondensatorów:

Dane:                   

C1 = 6000 µF

C2 = 3 mF,

C3 = 0,001 F,                                      Kolejność wartości pojemności:

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 21.

Uporządkuj w kolejności malejącej wartości pojemności następujących kondensatorów:

Dane:                   

C1 = 0,002 F,

C2 = 9 mF,

C3 = 6000 µF                                            Kolejność wartości pojemności:

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Ogłoszenie 2:

W dniu 22 czerwca w Zespole Szkół odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. Serdecznie proszę wszystkich uczniów, którzy w pierwszym tygodniu czerwca nie uczestniczyli w bezpośrednich konsultacjach, aby  w godzinach 9 00 do 13 00 zgłaszali się z zeszytami przedmiotowymi i odpowiednimi w nich zapisami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań realizowanych w nauczaniu zdalnym.

Zadanie 22.

Jeżeli  pojemności kondensatorów mają wartości C1 = 7 mF,  C2 = 8000 µF, a C3 = 8 mF to zachodzą miedzy nimi zależności?

 1. C1 < C2 = C3,
 2. C1 > C2 = C3,
 3. C1 = C2 = C3,
 4. C1 = C2 > C3,
 5. C1 = C2 < C3.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 23.

Jeżeli  pojemności kondensatorów mają wartości C1 = 5 mF,  C2 = 5000 µF, a C3 = 0,005 F to zachodzą miedzy nimi zależności?

 1. C1 > C2 = C3,
 2. C1 < C2 = C3,
 3. C1 = C2 = C3,
 4. C1 = C2 > C3,
 5. C1 = C2 < C3.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 24.

Korzystając z informacji zawartych w  linku  sporządź notatkę własną dotyczącą połączenia szeregowego i równoległego kondensatorów i sposobu obliczania pojemności zastępczej obwodu:

 

Zadanie 25.

Kondensatory C1 i C2 połączono ze sobą równolegle. Względem nich przyłączono szeregowo kondensator C3. Oblicz pojemność zastępczą tego układu połączeń:

Dane:                   Obliczyć:              Schemat obwodu:

C1 =  2  μF                  ?                        (samodzielnie)                          

C2 =  4  μF

C3 =  12  μF

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 26.

Kondensatory C1 i C2 połączono ze sobą szeregowo. Względem nich przyłączono równolegle kondensator C3. Oblicz pojemność zastępczą tego układu połączeń:

Dane:                   Obliczyć:              Schemat obwodu:

C1 =  3  μF                  ?                        (samodzielnie)                          

C2 =  6  μF

C3 =  0,002  mF

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

 

Oddział I (po gimnazjum)

Technik pojazdów samochodowych – elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych.

oraz

Technik mechatronik – podstawy mechatroniki.

Zadanie 1.

Zagadnienia tematyczne do samodzielnej powtórki:

 • obwód prądu stałego i jego elementy,
 • prawo Ohma,
 • I i II prawo Kirchhoffa,
 • połączenie szeregowe i równoległe elementów rezystancyjnych – obliczanie rezystancji zastępczej obwodu
 • prawo Joule’a – Lenza,
 • moc czynna w obwodach prądu stałego.

Uwaga: Do podanych zagadnień tematycznych będą do pobrania przygotowane zadania, których rozwiązania będą podlegały ocenie. 

Przydane w powtórce linki np.

https://www.youtube.com/watch?v=ThMxCUScw-g&list=PLGWbMT4tmKkN3rhdPfcWyvInSuwwIdKxT

https://www.youtube.com/watch?v=457YKSYHA-A i inne (do samodzielnego wyszukania i analizy tematyki).

Zadanie 2.

    W przypadku braków odpowiednich notatek w zeszycie przedmiotowym dla podanych zagadnień tematycznych (zadanie 1) samodzielnie uzupełnić wpisy w zeszycie korzystając z dostępnych stron internetowych o tej tematyce lub podręczników przedmiotowych .

Zadanie 3.

   Trzy oporniki o rezystancjach 20 Ω, 30 Ω i 70 Ω połączono ze sobą szeregowo. Rezystancja tego obwodu wynosi?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 4.

   Trzy oporniki o rezystancjach 60 Ω połączono ze sobą równolegle. Rezystancja tego obwodu wynosi?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 5.

    Obwód prądu stałego, który  tworzy połączenie równoległe dwóch oporników o rezystancjach 6 Ω i 12 Ω zasilono napięciem o wartości 12 V. Natężenie prądu płynącego w w tym  obwodzie ma wartość?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 6.

    Obwód prądu stałego, który  tworzy połączenie równoległe dwóch oporników o rezystancjach 3 Ω i 6 Ω zasilono napięciem o wartości 12 V. Natężenie prądu płynącego w w tym  obwodzie ma wartość?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 7.

   Obwód prądu stałego, który  tworzy połączenie szeregowe dwóch oporników o rezystancjach 25 Ω 3 0 Ω zasilono napięciem o wartości 75 V. Natężenie prądu płynącego w w tym  obwodzie ma wartość?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 8 (pytanie testowe).

Prawo Ohma łączy ze sobą następujące wielkości fizyczne?

a.opór elektryczny, natężenie prądu i ładunek elektryczny,

b. rezystancję, natężenie prądu i napięcie elektryczne,

c. rezystancję, ładunek elektryczny i natężenie prądu,

d. opór elektryczny, ładunek elektryczny i napięcie.

Zadanie 9.

   W obwodzie  prądu stałego, który tworzy układ dwóch oporników połączonych szeregowo  o rezystancjach 3 Ω i 5 Ω ,natężenie prądu płynącego w obwodzie ma wartość 4 A. Wartość napięcia, którym ten obwód jest zasilony to?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 10 (pytanie testowe).

I prawo Kirchhoffa dotyczy?

a. oczek elektrycznych i natężenia prądu płynącego w obwodzie,

b. oczek elektrycznych i rezystancji oporników,

c. węzłów elektrycznych i natężeń prądów z nimi związanych,

d. węzłów elektrycznych i napięć na poszczególnych opornikach.

Zadanie 11 (pytanie testowe).

II prawo Kirchhoffa dotyczy?

a. oczek elektrycznych i natężenia prądu płynącego w obwodzie,

b. oczek elektrycznych, napięć je zasilających i prądu płynącego w obwodzie,

c. oczek elektrycznych, napięć je zasilających i spadków napięć na opornikach,

d. oczek elektrycznych i rezystancji poszczególnych oporników.

Zadanie 12.

   Obliczyć rezystancję opornika, który po zasileniu obwodu napięciem o wartości 10 V, pobiera z obwodu zasilającego moc czynną 4 W?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 13.

Przed nami zagadnienia dotyczące obwodów prądu przemiennego. W oparciu o podręcznik pana Romana Kurdziela ((cz. 1) wyjaśnij następujące pojęcia:

a) prąd stały,

b) prąd zmienny,

c) prąd przemienny,

d) charakterystyka prądowo – napięciowa. 

(notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 14.

 W oparciu o dostępne podręczniki do elektrotechniki wyjaśnij następujące pojęcia:

a) amplituda przebiegu,

b) okres przebiegu przemiennego,

c) częstotliwość przebiegu przemiennego,

d) pulsacja. 

(Notatka własna w zeszycie przedmiotowym z uwzględnieniem formy rysunkowej przedstawienia poszczególnych wielkości fizycznych).

Zadanie 15.

W obwodach prądu przemiennego oprócz elementu rezystancyjnego, o którym dokładnie mówiliśmy (rozpatrując zagadnienia dotyczące prądu stałego) może także pojawić się cewka i indukcyjności L oraz kondensator o pojemności C. Podaj jednostki tych wielkości fizycznych i sposoby ich opisu. (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 16.

Wyjaśnij pojęcie cewka (jako element obwodu elektrycznego) i podaj charakterystyczne jej rodzaje (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 17.

Wyjaśnij pojęcie kondensator (jako element obwodu elektrycznego) i podaj charakterystyczne ich rodzaje (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie specjalne.

W związku z brakiem praktycznych możliwości prowadzenie akcji mającej na celu zachęcanie uczniów klas ósmych do wyboru Staszicówki jako przyszłego miejsca kształcenia, zwracam się z prośbą o przesyłanie na podany adres e-mailikowy waszych krótkich filmików (np. 30 do 40 sekund). Mają one zachęcać absolwentów szkól podstawowych do wyboru Zespołu Szkół na ulicy Koszarowej jako przyszłego miejsca kształcenia. Wszystkie filmowe prezentacje zostaną dodatkowo ocenione i uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Zadanie 18 (pytanie testowe).

Indukcyjność cewki możemy podać w następujących jednostkach?

a. mΩ, mH, μF,

b. H, mH, pF,

c. pΩ, mH, nF,

d. H, mH, μH.

Zadanie 19 (pytanie testowe).

Pojemność kondensatorów możemy podać w następujących jednostkach?

a. mΩ, mH, mF,

b. mF, nF, pF,

c. mF, nF, pΩ

d. H, mH, μH.

 

Ogłoszenie 1:

W dniach 01.06 do 05. 06. 2020 r.  w Zespole Szkół organizowane są bezpośrednie konsultacje dla uczniów poszczególnych oddziałów z nauczycielami (z zachowaniem reżimu sanitarnego i zmianą obuwia). We wtorek 2 czerwca w godz 11 oo  – 1300 zapraszam uczniów oddziału I Ts (po gimnazjum) z zeszytami przedmiotowymi do elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych  oraz bhp (będą także oceny za zeszyty) lub innymi dokumentami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań z nauczania zdalnego.

W dniu 5 czerwca   w godz. 11 oo  – 1300  zapraszam  uczniów  oddziału I Tom  (po gimnazjum) z zeszytami przedmiotowymi do  podstaw mechatronik lub innymi dokumentami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań z nauczania zdalnego. Do miłego zobaczenia.

Zadanie 20.

Elementy pojemnościowe tzn. kondensatory podobnie jak elementy rezystancyjne tzn. oporniki względem siebie mogą być połączone:

 1. szeregowo,
 2. równolegle.

Dla tych połączeń możemy obliczać pojemność zastępczą C (lub Cz) dla danego układu korzystając z następujących zależności:

 

Co można powiedzieć o wzorach pozwalających na obliczenie rezystancji zastępczej R(Rz) i pojemności zastępczej C(Cz) dla szeregowego i równoległego połączenia tych elementów?

Zadanie 21.

Korzystając z informacji zawartych w  linku  sporządź notatkę własną dotyczącą połączenia szeregowego i równoległego kondensatorów i sposobu obliczania pojemności zastępczej obwodu:

Zadanie 22.

   Trzy kondensatory o pojemnościach 10 mF, 15 mF i 30 mF połączono ze sobą szeregowo. Pojemność zastępcza tego obwodu wynosi?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 23.

   Trzy kondensatory o pojemnościach 15 mF, 30 mF i 45 mF połączono ze sobą równolegle. Pojemność zastępcza tego obwodu wynosi?

Dane:                   Obliczyć:

    ?  (samodzielnie)    ?

Zadanie 24.

Kondensatory C1 i C2 połączono ze sobą równolegle. Względem nich przyłączono szeregowo kondensator C3. Oblicz pojemność zastępczą tego układu połączeń:

Dane:                   Obliczyć:              Schemat obwodu:

C1 =  2  μF                  ?                        (samodzielnie)                          

C2 =  4  μF

C3 =  12  μF

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 25.

Kondensatory C1 i C2 połączono ze sobą szeregowo. Względem nich przyłączono równolegle kondensator C3. Oblicz pojemność zastępczą tego układu połączeń:

Dane:                   Obliczyć:              Schemat obwodu:

C1 =  3  μF                  ?                        (samodzielnie)                          

C2 =  6  μF

C3 =  0,002  mF

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 26.

Uporządkuj w kolejności rosnącej wartości pojemności następujących kondensatorów:

Dane:                   

C1 = 6000 µF

C2 = 3 mF,

C3 = 0,001 F,                                      Kolejność wartości pojemności:

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 27.

Uporządkuj w kolejności malejącej wartości pojemności następujących kondensatorów:

Dane:                   

C1 = 0,002 F,

C2 = 9 mF,

C3 = 6000 µF                                            Kolejność wartości pojemności:

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Ogłoszenie 2:

W dniu 22 czerwca w Zespole Szkół odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. Serdecznie proszę wszystkich uczniów, którzy w pierwszym tygodniu czerwca nie uczestniczyli w bezpośrednich konsultacjach, aby  w godzinach 9 00 do 13 00 zgłaszali się z zeszytami przedmiotowymi i odpowiednimi w nich zapisami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań realizowanych w nauczaniu zdalnym.

Zadanie 28.

Jeżeli  pojemności kondensatorów mają wartości C1 = 7 mF,  C2 = 6000 µF, a C3 = 6 mF to zachodzą miedzy nimi zależności?

 1. C1 < C2 = C3,
 2. C1 > C2 = C3,
 3. C1 = C2 = C3,
 4. C1 = C2 > C3,
 5. C1 = C2 < C3.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 29.

Jeżeli  pojemności kondensatorów mają wartości C1 = 2 mF,  C2 = 2000 µF, a C3 = 0,002 F to zachodzą miedzy nimi zależności?

 1. C1 > C2 = C3,
 2. C1 < C2 = C3,
 3. C1 = C2 = C3,
 4. C1 = C2 > C3,
 5. C1 = C2 < C3.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Uwaga Serdecznie dziękuję tym uczniom, którzy systematycznie nadsyłają rozwiązania poszczególnych zadań. Będą one uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Rozwiązania zadań obliczeniowych i testowych należy przesłać pod adres ramirek@interia.pl z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz oddziału (klasy).

Pięknie dziękuję wszystkim uczniom, którzy systematyczne uczestniczyli w realizowanym zdalnym nauczaniu. Wszystkim Wam życzę dobrych
i zdrowych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. 

 

Oddział II (po gimnazjum)

Technik pojazdów samochodowych – elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych.

Zadanie 1.

Zagadnienia tematyczne do samodzielnej powtórki dotyczące obwodu rozruchowego, które pojawią się na teście sprawdzającym wiadomości:

 • samochodowy obwód rozruchu – warunki pracy,
 • podział rozruszników samochodowych,
 • silnik szeregowo – bocznikowy jako rozrusznik samochodowy,
 • budowa i zasada działania rozruszników z włączaniem mechanicznym
  i elektromagnetycznym.

Przydane w powtórce linki np.

https://www.youtube.com/watch?v=yaDjGY9Mx8s  

https://www.youtube.com/watch?v=WbxlamouRvM i inne (do samodzielnego wyszukania i analizy tematyki)

Zadanie 2.

Rozwiązania poszczególnych zadań należy przesłać pod adres ramirek@interia.pl z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz oddziału (klasy)

Zadanie 3.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Po włączeniu rozrusznik nie działa

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Zadanie 4.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Po włączeniu rozrusznik obraca się ze zbyt małą prędkością obrotową. Rozruch nie następuje.

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Zadanie 5.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Nadmierna hałaśliwość rozrusznika w trakcie jego pracy.

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Zadanie 6 (pytania testowe).

Pytanie 1. Rozrusznik samochodowy to:

 1. silnik szeregowy lub szeregowo – bocznikowy prądu przemiennego.
 2. silnik szeregowy lub szeregowo – bocznikowy prądu stałego.
 3. prądnica szeregowa lub szeregowo – bocznikowy prądu przemiennego.
 4. prądnica szeregowa lub szeregowo – bocznikowy prądu stałego.

Pytanie 2. Który z podanych parametrów charakteryzuje rozrusznik samochodowy?

 1. odporność na długotrwałą pracę.
 2. duża prędkość obrotowa.
 3. duży moment obrotowy.
 4. mały pobór prądu.

Pytanie 3. Odłączenie akumulatora od instalacji elektrycznej pojazdu jest konieczne przy wymianie:

 1. wentylatora chłodnicy.
 2. cewki zapłonowej.
 3. żarówek reflektora.
 4. rozrusznika.

Zadanie 7 (pytania testowe).

Pytanie 1.  Rozrusznik sprzęgany bezwładnościowo posiada:

 1. wirnik przesuwny.
 2. zębnik obrotowy.
 3. zębnik przesuwny.
 4. zębnik przesuwno – obrotowy.

Pytanie 2. Napis 12V 0,8  kW na tarczy tylnej rozrusznika samochodowego oznacza:

 1. moc rozrusznika 12 V.
 2. moc rozrusznika 800 W.
 3. napięcie rozrusznik 800 W.
 4. napięcie rozrusznika 0,8 kW.

Pytanie 3. Element, który nie nadaje się do naprawy to:

 1. rozrusznik.
 2. alternator.
 3. prądnica.
 4. świeca zapłonowa.

Zadanie 8  (pytania testowe).

Pytanie 1. Podczas uruchamiania rozrusznika napięcie mierzone na akumulatorze wynosi 3,5 V i silnika nie można uruchomić. Jest to spowodowane uszkodzeniem?

 1. stacyjki.
 2. zębnika.
 3. akumulatora.
 4. włącznika elektromagnetycznego.

Pytanie 2. Czas wymiany rozrusznika w pojeździe wynosi 1 godz. i kwadrans. Przy stawce  100 zł/godz. wartość robocizny przy koszcie materiałów 100 zł. wyniesie:

225 zł.                 b. 230 zł.                 c. 220 zł.               d. 235 zł

Pytanie 3. Na podstawie cennika podanego w tabeli ustal koszt wymiany szczotek w rozruszniku samochodowym. Czas wymiany szczotek wynosi 1,5 godz.

 1. 100 zł.
 2. 130 zł.
 3. 150 zł.
 4. 180 zł.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena w [zł.]

Robocizna

roboczogodzina

48

Szczotki

komplet

58

 

Zadanie specjalne.

W związku z brakiem praktycznych możliwości prowadzenie akcji mającej na celu zachęcanie uczniów klas ósmych do wyboru Staszicówki jako przyszłego miejsca kształcenia, zwracam się z prośbą o przesyłanie na podany adres e-mailikowy waszych krótkich filmików (np. 30 do 40 sekund). Mają one zachęcać absolwentów szkól podstawowych do wyboru Zespołu Szkół na ulicy Koszarowej jako przyszłego miejsca kształcenia. Wszystkie filmowe prezentacje zostaną dodatkowo ocenione i uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Zadanie 9.

W obwodzie zasilania oprócz statystycznego źródła tzn. elektrochemicznego źródła zasilania, którym jest akumulator mamy również do czynienia ze źródłami dynamicznymi tzn. maszynami elektrycznymi , którymi są prądnice prądu stałego i alternatory. Wyjaśnij następujące pojęcia: 

 1. maszyna elektryczna,
 2. prądnica prądu stałego,
 3. alternator,
 4. silnik elektryczny.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 10.

W oparciu o dostępne źródła informacji wyjaśnij zasadę działania prądnicy prądu stałego (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 11.

Wyjaśnij następujące pojęcia: 

 1. komutator,
 2. komutacja,
 3. szczotka węglowa
 4. wirnik,
 5. stator.

Zadanie 12.

Uzupełnij tabelkę:

Samochodowe prądnice prądu stałego:

  Zalety stosowania w pojazdach samochodowych:

  a)

  b)

  c)  itd.    …………………………..

Wady stosowania w pojazdach samochodowych:

  a)

  b)

  c)   itd.     ……………………………………

Zadanie 13.

Alternator samochodowy to trójfazowa maszyna synchroniczna prądu przemiennego. Korzystając z podanego linku scharakteryzuj budowę alternatora samochodowego.                       https://www.youtube.com/watch?v=mWI-qJtFf54                                   

Zadanie 14.

Alternatory ze względu na różnice konstrukcyjne wymagają odmiennych zasad eksploatacji w stosunku do prądnic prądu stałego. Do podstawowych z nich należą np.

 • w czasie pracy silnika nie wolno odłączać akumulatora od alternatora ani też odłączać przewodu od zacisku prądowego alternatora oraz zwierać zacisk prądowy z masą, powoduje to powstawanie przepięć na diodach i ich uszkodzenie.
 •  

Podaj inne zasady, których przestrzeganie gwarantuje użytkownikowi danego pojazdu jego prawidłową eksploatację i użytkowanie (notatka własna w zeszycie przedmiotowym. 

Zadanie 15 (pytania testowe).

 1. Odłączenie alternatora przy pracującym silniku spowoduje:
 1. przebicie diod układu prostowniczego,
 2. przebicie izolacji wirnika,
 3. uszkodzenie stojana.
 4. uszkodzenie użytkowanych odbiorników.

     2. Dla prawidłowego dokręcenia nakrętki koła pasowego alternatora zgodnie z instrukcją obsługi należy:

 1. użyć klucza oczkowo- fajkowego,
 2. użyć klucza dynamometrycznego,
 3. użyć klucza płaskiego.
 4. użyć klucza nasadowego i pokrętła.

      3. Czas wymiany alternatora w pojeździe wynosi 90 min. Przy stawce 100 zł/godz. wartość robocizny przy koszcie materiałów 100 wyniesie:

 1. 230 zł.     235 zł.                 c. 240 zł.               d. 250 zł.

Zadanie 16.

Dokonaj porównania samochodowej prądnicy prądu stałego  i samochodowego alternatora pod względem podobieństw i różnic np. budowie, zastosowaniu … Można to sobie zrobić w tabeli (notatka własna w zeszycie przedmiotowym). np.

Samochodowa prądnica prądu stałego Alternator samochodowy

 podobieństwa:

 1.                                                                                                                                         1.

      2.                                                                                                                                         2.

 różnice:

 1.                                                                                                                                          1.

      2.                                                                                                                                          2.

 

Zadanie 17.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania alternatora.

Prawdopodobne przyczyny.

Lampka kontrolna ładowania akumulatora nie świeci się po włączeniu stacyjki (silnik pojazdu nie pracuje)

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

 

Zadanie 18.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania alternatora.

Prawdopodobne przyczyny.

Lampka kontrolna migoce przy stałej prędkości obrotowej silnika pojazdu.

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Zadanie 19.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania alternatora.

Prawdopodobne przyczyny.

Nadmierna hałaśliwość alternatora w trakcie jego pracy.

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

 

Zadanie 20.

Korzystając z podanych linków z scharakteryzuj zagadnienia dotyczące badania własności alternatora

(notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 21.

Bieżącą diagnostykę samochodową wykonuje się podczas przeglądów technicznych. Stan pojazdu oraz jego podzespołów i części można również sprawdzić doraźnie, jeśli wystąpią niepokojące objawy. Czynności diagnostyczne odbywają bez demontażu pojazdu lub z demontażem częściowym i za pomocą specjalnej aparatury techniczno-pomiarowej.

Wyjaśnij następujące pojęcia:

 1. diagnostyka,
 2. diagnostyka samochodowa, 
 3. diagnosta samochodowy,
 4. diagnoskop.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 22.

Szacuje się, że około 40% ogółu użytkowników prywatnych pojazdów samochodowych pewne czynności naprawczo – diagnostyczne realizuje samodzielnie. Oczywiście zależy to od posiadanej przez danego użytkownika wiedzy teoretycznej, praktycznych umiejętności i posiadanego wyposażenia i przyrządów pomiarowych.

Wymień charakterystyczne przyrządy pomiarowe i możliwości ich praktycznego wykorzystania w “prostej” diagnostyce własnego pojazdu samochodowego realizowanej przez jego właściciela (użytkownika np w tabeli). 

 

 Rodzaj przyrządu pomiarowego.  Zakres ( możliwości) zastosowania.
  np. areometr   pomiar gęstości elektrolitu akumulatorowego,
  suwmiarka … itd.   sprawdzenie grubości hamulcowych okładzin ciernych … itd.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 23.

W swej pracy diagnosta samochodowy wykorzystuje szereg wyspecjalizowanych przyrządów i urządzeń technicznych. Wymień najczęściej stosowane przyrządy i urządzenia techniczne stosowane podczas diagnostyki pojazdów samochodowych (np):

 1. przyrządy do kontroli poprawności ustawienia świateł pojazdu,
 2. wyważarki do elementów wirujących (obrotowych) np. kół pojazdu,
 3.  ….. itd. …..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 24.

Z prowadzeniem prac diagnostycznych związane są również określone zagrożenia wynikające ze stosowanych narzędzi lub realizowanych czynności diagnostycznych. Wymień charakterystyczne zagrożenia związane z realizacją diagnostyki pojazdów samochodowych (np.):

 1. zatrucia szkodliwymi składnikami spalin samochodowych,
 2. oparzenia szkodliwymi (żrącymi) substancjami chemicznymi np. elektrolitem akumulatorowym,
 3.  …. itd. ….

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 25.

W celu wyeliminowania zagrożeń związanych z realizacja działań diagnostycznych w poszczególnych stacjach diagnostycznych wyszczególnione są zalecenia dotyczące bezpieczeństwa wykonywania określonych prac. Wymień główne zalecenia bezpieczeństwa obowiązujące podczas wykonywania tych prac (np. w tabelce). 

Zalecenia bezpieczeństwa prowadzenia prac naprawczych i diagnostycznych.
1. wprowadzanie i ustawianie pojazdu na stanowisku,   np. wprowadzanie na stanowisko naprawczo – diagnostyczne przez osoby   niepełnoletnie i nieposiadającą aktualnego prawa jazdy – jest zabronione,   itd…
2. uruchamianie silnika spalinowego pojazdu,  uruchomienie silnika pojazdu jest dozwolone jedynie wówczas, gdy nie powoduje to żadnego zagrożenia dla diagnosty i nie powoduje uszkodzenia badanego pojazdu,
3.   itd ….  … itd ….

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 26.

Diagnostyka wyposażenia elektrycznego pojazdu  obejmuje także oględziny zewnętrzne i badanie akumulatora. Uzupełnij następującą tabelę:

Diagnostyka (badanie) akumulatora samochodowego.
Objawy niedomagania: Prawdopodobna przyczyna:
1. akumulator szybko się wyładowuje podczas eksploatacji pojazdu,   np. zasiarczenie lub uszkodzenie płyt akumulatorowych,   itd…
2. akumulator nie daje się naładować,  zwarcie wewnątrz akumulatora, itd …
3.  … itd ….  … itd ….

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 27.

Szczególnie istotne dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego jest stan techniczny układu kierowniczego. Uzupełnij następującą tabelę:

Diagnostyka (badanie) układu kierowniczego pojazdu.
Objawy niedomagania: Prawdopodobna przyczyna:
1. nadmierny ruch jałowy koła kierownicy,   np. zbyt duży luz w przekładni kierowniczej,   itd…
2. utrudniony (ciężki) obrót koła kierownicy,  brak lub zbyt mały poziom oleju w przekładni kierowniczej, itd …
3.  … itd ….  … itd ….

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 28.

Podczas  użytkowania pojazdu ze względu na warunki eksploatacji mamy do czynienia z postępującymi procesami korozyjnymi nadwozia, podwozia i innych elementów metalowych rozwiązania konstrukcyjnego pojazdu. Wyjaśnij pojęcie korozja i wskaż  jej charakterystyczne skutki dla elementów nadwozia i podwozia pojazdów samochodowych.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 29.

Na  bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego wpływa też stan elementów układu hamulcowego danego pojazdu samochodowego. Uzupełnij tabelkę:

Diagnostyka (badanie) układu hamulcowego pojazdu samochodowego.
Objawy niedomagania: Prawdopodobna przyczyna:
1. za mała skuteczność hamowania,   np. nadmierne zużycie elementów ciernych,   itd…
2. metaliczne dźwięki podczas hamowania,  np. nieprawidłowe przyleganie elementu ciernego do tarczy hamulcowej,
 itd …
3.  … itd ….  … itd ….

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 30.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Brak wskazań prędkościomierza samochodowego

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 31.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Przy danej (stałej) prędkości pojazdu wskazówka prędkościomierza samochodowego waha się. 

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

 

Ogłoszenie 1:

W dniach 01.06 do 05. 06. 2020 r.  w Zespole Szkół organizowane są bezpośrednie konsultacje dla uczniów poszczególnych oddziałów z nauczycielami (z zachowaniem reżimu sanitarnego i zmianą obuwia). We wtorek 2 czerwca w godz 9 oo  – 1100 zapraszam uczniów oddziału II Ts z zeszytami przedmiotowymi do elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych (będzie także ocena za zeszyt) lub innymi dokumentami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań z nauczania zdalnego.

Zadanie 32.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Wskazówka wskaźnika poziomu paliwa stoi cały czas w położeniu wyjściowym. 

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 33.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Wskazówka wskaźnika poziomu paliwa stoi cały czas w położeniu maksymalnym. 

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 34.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Wskaźnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia silnika nie działa.

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 35.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Wskaźnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia silnika pokazuje (cały czas) zbyt niską temperaturę.

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 36.

Uzupełnij tabelkę:

Objawy niedomagania.

Prawdopodobne przyczyny.

Wskaźnik temperatury cieczy w układzie chłodzenia silnika pokazuje zbyt dużą jej temperaturę.

a)      ……..

b)      ……..

c)      ……..

d)     ……..

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Ogłoszenie 2:

W dniu 22 czerwca w Zespole Szkół odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. Serdecznie proszę wszystkich uczniów, którzy w pierwszym tygodniu czerwca nie uczestniczyli w bezpośrednich konsultacjach, aby  w godzinach 9 00 do 13 00 zgłaszali się z zeszytami przedmiotowymi i odpowiednimi w nich zapisami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań realizowanych w nauczaniu zdalnym.

Zadanie 37 (pytania testowe).

     1. Klucz dynamometryczny należy stosować do?
         A. dokręcania śrub w miejscach trudno dostępnych,
         B. dokręcania śrub z określonym momentem siły,
         C. łatwiejszego odkręcania i dokręcania śrub,
         D. odkręcania skorodowanych śrub.

     2. Którego przyrządu pomiarowego należy użyć do pomiaru prędkości obrotowej wału silnika?
        A. pirometru,
        B. prędkościomierza,
        C. mostka tensometrycznego,
        D. prądnicy tachometrycznej.

     3. Diagnostyka pojazdu samochodowego to ocena poprawności funkcjonowania jego zespołów i elementów, która nie obejmuje?
        A. pomiaru,
        B. oględzin zewnętrznych,
        C. rejestracji wyników,
        D. demontażu elementów.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 38 (pytania testowe).

    1. Do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdu samochodowego nie zalicza się?
      A. pomiaru,
      B. montażu,
      C. rejestracji wyników,
      D. obliczeń parametrów.

     2. Diagnostykę obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdu samochodowego realizuje się stosując?
      A. sprzęt pomiarowy,
      B. narzędzia do demontażu,
      C. realizując instalowanie innych układów.
      D. poprzez wymianę zużytych elementów.

    3. Odległość między stykami przerywacza mierzy się używając?
      A. mikrometru,
      B. szczelinomierza,
      C. suwmiarki,
      D. odległościomierza.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Rozwiązania poszczególnych zadań należy przesłać pod adres ramirek@interia.pl z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz oddziału (klasy).

Uwaga Serdecznie dziękuję tym uczniom, którzy systematycznie nadsyłają rozwiązania poszczególnych zadań. Będą one uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Pięknie dziękuję wszystkim uczniom, którzy systematyczne uczestniczyli w realizowanym zdalnym nauczaniu. Wszystkim Wam życzę dobrych
i zdrowych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. 

 

Oddział I (po szkole podstawowej)

Elektromechanik pojazdów samochodowych – rysunek techniczny.

Zadanie 1.

Zagadnienia tematyczne do samodzielnej powtórki:

 1. wymiarowanie rysunków technicznych,
 2. linie i liczby wymiarowe – własności,
 3. zasady wymiarowania rysunków technicznych,
 4. tolerancje wymiarów liniowych,
 5. tolerancje wykonania otworów i wałków.

Zadanie 2.

    W przypadku braków odpowiednich notatek w zeszycie przedmiotowym dla podanych zagadnień tematycznych (zadanie 1) samodzielnie uzupełnić wpisy w zeszycie korzystając z dostępnych stron internetowych o tej tematyce.

Zadanie 3.

Co to jest podziałka rysunkowa i jakie rodzaje podziałek stosujemy w rysunku technicznym?

Zadanie 4.

   Dla podanych podziałek rysunkowych oblicz wymiary elementu na rysunku (?).

Podziałka

Wymiary rzeczywiste elementu [mm]

Wymiary elementu na rysunku
[mm]

Podziałka

Wymiary rzeczywiste elementu [mm]

Wymiary elementu na rysunku
[mm]

1 : 2

150 x 250

?

3 x 1

    50 x 25

         ?

1 : 5

100 x 200

?

5 x 1

    30 x 30

         ?

1 : 10

50 x 100

?

10 x 1

    20 x 10

         ?

Zadanie 5.

Linia rysunkowa to według normy?

a. obiekt geometryczny, którego długość jest większa niż połowa grubości,

b. obiekt geometryczny, którego długość jest mniejsza niż połowa grubości,

c. obiekt graficzny, którego długość jest większa niż połowa grubości,

d. obiekt graficzny, którego długość jest równa  grubości.

Zadanie 6.

Kropka w rysunku technicznym to według normy?

a. obiekt geometryczny, którego długość jest większa niż połowa grubości,

b. obiekt geometryczny, którego długość jest mniejsza niż połowa grubości,

c. obiekt graficzny, którego długość jest większa niż połowa grubości,

d. obiekt graficzny, którego długość jest mniejsza lub równa połowie grubości.

Zadanie 7.

Wymiary arkuszy rysunkowych formatu A4 i A3 to?

a. A 4 to (210 na 297) cm i A3 to (297 na 420) cm,

b. A 4 to (210 na 297) mm i A3 to (297 na 420) mm,

c. A 4 to (210 na 297) mm i A3 to (297 na 420) cm,

d. A 4 to (210 na 297) cm i A3 to (297 na 420) mm.

Zadanie 8.

Liczby wymiarowe należy pisać?

a. cyframi o różnej wysokości na części arkusza, tzn. większymi dla mniejszych elementów i mniejszymi dla większych elementów,

b. cyframi o różnej wysokości na całym arkuszu, zapewniając dobrą czytelność oryginału rysunku,

c. cyframi o jednakowej wysokości na całym arkuszu zapewniając dobrą czytelność oryginału rysunku,

d. cyframi o jednakowej wysokości na części arkusza, stosując jednak większe dla mniejszych elementów.

Zadanie 9.

Szkic wykonuje się?

a. odręcznie z użyciem typowych przyborów rysunkowych, zawsze ołówkiem na papierze w kratkę lub czystym białym,

b. odręcznie bez użycia typowych przyborów rysunkowych, zawsze ołówkiem na papierze w kratkę lub czystym białym,

c. odręcznie bez użycia typowych przyborów rysunkowych, zawsze tuszem kreślarskim na papierze w kratkę lub czystym białym,

d. odręcznie z użyciem typowych przyborów rysunkowych, zawsze tuszem kreślarskim na kalce technicznej.

Rozwiązania poszczególnych zadań należy przesłać pod adres ramirek@interia.pl z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz oddziału (klasy).

Zadanie 10.

Połączenia gwintowe są połączeniami kształtowymi rozłącznymi najczęściej stosowanymi w budowie maszyn. Zasadniczym elementem połączenia gwintowego jest łącznik, składający się zazwyczaj ze śruby z gwintem zewnętrznym i nakrętki z gwintem wewnętrznym. Skręcenie ze sobą obu gwintów łącznika tworzy połączenie gwintowe. Wyjaśnij więc następujące pojęcia (notatka własna w zeszycie przedmiotowym):

 1. gwint zewnętrzny,
 2. gwint wewnętrzny,
 3. linia śrubowa. 

Zadanie 11.

Do szczególnych rodzajów gwintów należy gwint Edisona   (Thomas Alva Edison) np. E14, E27 , który stosowany jest również w żarówkach samochodowych. Opisz i narysuj budowę samochodowej żarówki halogenowej np H4 (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 12.

Do oznaczania poszczególnych rodzajów gwintów stosujemy znormalizowany opis literowo – liczbowy np. M – metryczny, Rurowy walcowy – G, Rurowy stożkowy R, Rc, trapezowy symetryczny Tr, Edisona E, Rowerowy Rw, Okrągły Rd itd… Wyjasnij więc jakie informacje przekazują oznaczenia:

 1. M16 – …………………………………………………………………..
 2. M10×1………………………………………………………………….
 3. Tr20×5…………………………………………………………………
 4. E24 ……………………………………………………………………..
 5. Rd32 ……………………………………………………………………

Zadanie 13.

Do znormalizowanych łączników gwintowych należą śruby, wkręty i nakrętki. Wyjaśnij więc następujące pojęcia (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

 1. śruba,
 2. wkręt,
 3. nakrętka.

Zadanie 14.

Koło zębate stanowi integralną część każdej przekładni zębatej. Koła zębate są częściami maszynowymi, które współpracują w parze z innym

 kołem zębatym, z tarczą lub z listwą zębatą. Współpracę kół zębatych obrazuje film na stronie https://www.youtube.com/watch?v=nZYNX03tivk. Wyjaśnij więc następujące pojęcia (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

 1. koło zębate,
 2. tarcza zębata,
 3. listwa zębata,
 4. przekładnia zębata.

Zadanie 15.

Przekładnie zębate są powszechnie stosowane do przeniesienia napędu, zmiany położenia elementów np w celu  uzyskania ich pożądanego położenia. W oparciu o dostępne źródła informacji określ zalety i wady ich stosowania:

Przekładnie zębate
Zalety stosowania: Wady stosowania:

  1.

  2.

  3.    itd.

  1.

   2.

   3.   itd

 

Zadanie 16. 

Bardzo istotne w rysunku technicznym jest odwzorowanie obiektów płaskich i przestrzennych na płaszczyźnie rysunkowej. Wyjaśnij następujące pojęcia: (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

 1. obiekt punktowy,
 2. obiekt liniowy,
 3. płaszczyzna (przedmiot) płaski,
 4. bryła.

Zadanie 17.

Z odwzorowanie obiektów płaskich i przestrzennych na płaszczyźnie rysunkowej związane są następujące pojęcia:

 1. rzut,
 2. rzutowanie.
 3. rzut aksonometryczny.

Wyjaśnij sens tych pojęć rysunkowych (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 18.

W przypadku elementów, które posiadają złożony kształt wewnętrzny, zastosowanie nawet maksymalnej liczby rzutów nie wystarczy aby jednoznacznie odwzorować kształt przedmiotu. W takim przypadku należy zastosować przekroje.
      Przekrój – jak sama nazwa wskazuje – jest odwzorowaniem kształtu przedmiotu widzianego po przecięciu płaszczyzną tnącą. Dla danych obiektów  tzn.  papryki i jabłka ich przekrój jest kształtem widzianym w płaszczyźnie tnącej noża. 

Przekroje wykonane przez paprykę i jabłko.

W zeszycie przedmiotowym narysuj przekroje wybranych samodzielnie obiektów np. śliwki, marchewki …

Zadanie 19.

Ilustrację etapów tworzenia przekroju części maszyny możemy zobaczyć na rysunku.

Ilustracja obrazująca powstawanie przekroju.

W pierwszej kolejności definiuje się położenie płaszczyzny tnącej oraz kierunek patrzenia. Następnie rysuje się kształt części po przecięciu, kreskując powierzchnie leżące na płaszczyźnie tnącej.

Dla sześcianu, prostopadłościanu i stożka narysuj w zeszycie przedmiotowym przekroje wymienionych brył przestrzennych (postępując zgodnie z podanym przykładem). Zadanie to ułatwi informacja zawarta na filmie:         https://www.youtube.com/watch?v=p5Wg8pAfoJ4

Uwaga Serdecznie dziękuję tym uczniom, którzy systematycznie nadsyłają rozwiązania poszczególnych zadań. Będą one uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

 

Oddział I (po gimnazjum)

Kierowca mechanik – rysunek techniczny.

Zadanie 1.

Zagadnienia tematyczne do samodzielnej powtórki:

 1. wymiarowanie rysunków technicznych,
 2. linie i liczby wymiarowe – własności,
 3. zasady wymiarowania rysunków technicznych,
 4. tolerancje wymiarów liniowych.

Zadanie 2.

    W przypadku braków odpowiednich notatek w zeszycie przedmiotowym dla podanych zagadnień tematycznych (zadanie 1), samodzielnie uzupełnij wpisy
w zeszycie, korzystając z dostępnych stron internetowych o tej tematyce.

Zadanie 3.

Co to jest podziałka rysunkowa i jakie rodzaje podziałek stosujemy w rysunku technicznym?

Zadanie 4.

   Dla podanych podziałek rysunkowych oblicz wymiary elementu na rysunku (?).

Podziałka

Wymiary rzeczywiste elementu [mm]

Wymiary elementu na rysunku
[mm]

Podziałka

Wymiary rzeczywiste elementu [mm]

Wymiary elementu na rysunku
[mm]

1 : 2

150 x 250

?

3 x 1

50 x 25

       ?

1 : 5

100 x 200

?

5 x 1

30 x 30

       ?

1 : 10

50 x 100

?

10 x 1

20 x 10

       ?

Zadanie 5.

Linia rysunkowa to według normy?

a. obiekt geometryczny, którego długość jest większa niż połowa grubości,

b. obiekt geometryczny, którego długość jest mniejsza niż połowa grubości,

c. obiekt graficzny, którego długość jest większa niż połowa grubości,

d. obiekt graficzny, którego długość jest równa  grubości.

Zadanie 6.

Kropka w rysunku technicznym to według normy?

a. obiekt geometryczny, którego długość jest większa niż połowa grubości,

b. obiekt geometryczny, którego długość jest mniejsza niż połowa grubości,

c. obiekt graficzny, którego długość jest większa niż połowa grubości,

d. obiekt graficzny, którego długość jest mniejsza lub równa połowie grubości.

Zadanie 7.

Wymiary arkuszy rysunkowych formatu A4 i A3 to?

a. A 4 to (210 na 297) cm i A3 to (297 na 420) cm,

b. A 4 to (210 na 297) mm i A3 to (297 na 420) mm,

c. A 4 to (210 na 297) mm i A3 to (297 na 420) cm,

d. A 4 to (210 na 297) cm i A3 to (297 na 420) mm.

Zadanie 8.

Liczby wymiarowe należy pisać?

a. cyframi o różnej wysokości na części arkusza, tzn. większymi dla mniejszych elementów i mniejszymi dla większych elementów,

b. cyframi o różnej wysokości na całym arkuszu, zapewniając dobrą czytelność oryginału rysunku

c. cyframi o jednakowej wysokości na całym arkuszu zapewniając dobrą czytelność oryginału rysunku,

d. cyframi o jednakowej wysokości na części arkusza, stosując jednak większe dla mniejszych elementów.

Zadanie 9.

Szkic wykonuje się?

a. odręcznie z użyciem typowych przyborów rysunkowych, zawsze ołówkiem na papierze w kratkę lub czystym białym,

b. odręcznie bez użycia typowych przyborów rysunkowych, zawsze ołówkiem na papierze w kratkę lub czystym białym,

c. odręcznie bez użycia typowych przyborów rysunkowych, zawsze tuszem kreślarskim na papierze w kratkę lub czystym białym,

d. odręcznie z użyciem typowych przyborów rysunkowych, zawsze tuszem kreślarskim na kalce technicznej.

Zadanie 10.

Połączenia gwintowe są połączeniami kształtowymi rozłącznymi najczęściej stosowanymi w budowie maszyn. Zasadniczym elementem połączenia gwintowego jest łącznik, składający się zazwyczaj ze śruby z gwintem zewnętrznym i nakrętki z gwintem wewnętrznym. Skręcenie ze sobą obu gwintów łącznika tworzy połączenie gwintowe. Wyjaśnij więc następujące pojęcia (notatka własna w zeszycie przedmiotowym):

 1. gwint zewnętrzny,
 2. gwint wewnętrzny,
 3. linia śrubowa. 

Zadanie 11.

Do szczególnych rodzajów gwintów należy gwint Edisona   (Thomas Alva Edison) np. E14, E27 , który stosowany jest również w żarówkach samochodowych. Opisz i narysuj budowę samochodowej żarówki halogenowej np H4 (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie specjalne.

W związku z brakiem praktycznych możliwości prowadzenie akcji mającej na celu zachęcanie uczniów klas ósmych do wyboru Staszicówki jako przyszłego miejsca kształcenia, zwracam się z prośbą o przesyłanie na podany adres e-mailikowy waszych krótkich filmików (np. 30 do 40 sekund). Mają one zachęcać absolwentów szkól podstawowych do wyboru Zespołu Szkół na ulicy Koszarowej jako przyszłego miejsca kształcenia. Wszystkie filmowe prezentacje zostaną dodatkowo ocenione i uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Zadanie 12.

Do znormalizowanych łączników gwintowych należą śruby, wkręty i nakrętki. Wyjaśnij więc następujące pojęcia (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

 1. śruba,
 2. wkręt,
 3. nakrętka.

Zadanie 13.

Koło zębate stanowi integralną część każdej przekładni zębatej. Koła zębate są częściami maszynowymi, które współpracują w parze z innym

 kołem zębatym, z tarczą lub z listwą zębatą. Współpracę kół zębatych obrazuje film na stronie https://www.youtube.com/watch?v=nZYNX03tivk. Wyjaśnij więc następujące pojęcia (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

 1. koło zębate,
 2. tarcza zębata,
 3. listwa zębata,
 4. przekładnia zębata.

Zadanie 14.

Przekładnie zębate są powszechnie stosowane do przeniesienia napędu, zmiany położenia elementów np w celu  uzyskania ich pożądanego położenia. W oparciu o dostępne źródła informacji określ zalety i wady ich stosowania:

Przekładnie zębate
Zalety stosowania: Wady stosowania:

  1.

  2.

  3.    itd.

  1.

   2.

   3.   itd

Zadanie 15. 

Bardzo istotne w rysunku technicznym jest odwzorowanie obiektów płaskich i przestrzennych na płaszczyźnie rysunkowej. Wyjaśnij następujące pojęcia: (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

 1. obiekt punktowy,
 2. obiekt liniowy,
 3. płaszczyzna (przedmiot) płaski,
 4. bryła.

Ogłoszenie 1:

W dniach 01.06 do 05. 06. 2020 r.  w Zespole Szkół organizowane są bezpośrednie konsultacje dla uczniów poszczególnych oddziałów z nauczycielami (z zachowaniem reżimu sanitarnego i zmianą obuwia). W czwartek 4 czerwca. W dniu tym zapraszam w godz 11 oo  – 1300  uczniów  oddziału I km z zeszytami przedmiotowymi do rysunku technicznego  (będzie także ocena za zeszyt) lub innymi dokumentami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań z nauczania zdalnego. Do miłego zobaczenia.

Zadanie 16.

Z odwzorowanie obiektów płaskich i przestrzennych na płaszczyźnie rysunkowej związane są następujące pojęcia:

 1. rzut,
 2. rzutowanie.
 3. rzut aksonometryczny.

Wyjaśnij sens tych pojęć rysunkowych (notatka własna w zeszycie przedmiotowym)

Ogłoszenie 2:

W dniu 22 czerwca w Zespole Szkół odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. Serdecznie proszę wszystkich uczniów, którzy w pierwszym tygodniu czerwca nie uczestniczyli w bezpośrednich konsultacjach, aby  w godzinach 9 00 do 13 00 zgłaszali się z zeszytami przedmiotowymi i odpowiednimi w nich zapisami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań realizowanych w nauczaniu zdalnym.

Rozwiązania poszczególnych zadań należy przesłać pod adres ramirek@interia.pl z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz oddziału (klasy).

Uwaga Serdecznie dziękuję tym uczniom, którzy systematycznie nadsyłają rozwiązania poszczególnych zadań. Będą one uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Pięknie dziękuję wszystkim uczniom, którzy systematyczne uczestniczyli w realizowanym zdalnym nauczaniu. Wszystkim Wam życzę dobrych
i zdrowych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. 

 

Oddział I (po gimnazjum)

Technik pojazdów samochodowych – bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zadanie 1.

Zagadnienia tematyczne do samodzielnej powtórki:

 1. Państwowa Inspekcja Pracy,
 2. Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 3. Urząd Dozoru Technicznego,
 4. Charakterystyczne rodzaje i barwy znaków bezpieczeństwa,
 5. Ogólne zagrożenia związane z diagnostyką samochodową.

Zadanie 2.

    W przypadku braków odpowiednich notatek w zeszycie przedmiotowym dla podanych zagadnień tematycznych (zadanie 1) samodzielnie uzupełnić wpisy w zeszycie korzystając z dostępnych stron internetowych o tej tematyce.

Zadanie 3.

Ważnym elementem przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest umiejętność czytania i rozumienie znaków bhp. Wyjaśnij do jakiej grupy znaków należą następujące z nich i jakie każdy z nich przekazuje informacje, zakazy, nakazy … Uzupełnij następującą tabelę:

Kolory Kształty Ogólne znaczenie
Czerwona ramka, białe tło ? ?
Czarna ramka, żółte tło ? ?
Zielone pole, biały symbol ? ?
Niebieska pole, biały symbol ? ?

Zadanie 4.

W związku ze stanem epidemii wynikającym z zagrożenia koronawirusem, szczególna rola przypada Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W oparciu o wiadomości dostępne w różnego rodzaju źródłach informacji scharakteryzuj zadania i prawa tej instytucji oraz określ obowiązki jej pracowników.

Zadanie 5.

Pożar to skutek niezamierzonego działania, którego efektem jest niekontrolowane spalanie i wydzielanie się ciepła. Wymień charakterystyczne rodzaje materiałów palnych stosowanych w zakładach naprawy samochodów.

Zadanie 6.

W początkowej fazie pożaru powszechnienie używa się różnych gaśnic. Scharakteryzuj poszczególne ich rodzaje z uwzględnieniem stosowanego środka gaśniczego.

Zadanie 7.

W warsztatach napraw pojazdów samochodowych stosuje się wiele narzędzi i urządzeń technicznych zasilanych energią elektryczną. Stwarzają one zagrożenia porażenia prądem elektrycznym osób je obsługujących. Wskaż główne przyczyny powstawania niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym.

Zadanie 8.

W oparciu o informacje dotyczące gaśnic zawarte w filmach sprządź w zeszycie przedmiotowym własną notatkę:

Zadanie 9.

Zakłady i warsztaty napraw samochodów powinny być wyposażone w gaśnice przenośne i przewoźne. Podaj główne wytyczne dotyczące ich rozmieszczenia (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 10.

Charakterystycznymi objawami pożaru są zjawiska bezpośrednio oddziałujące na wzrok, węch, słuch i dotyk. Są to płomień, swąd, podwyższona temperatura, dym. Podaj podstawowe zasady postępowania w razie pożaru (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 11.

Hałas jest jednym z bardziej uciążliwych czynników środowisk pracy gdyż powoduje trudne do ocenienia straty w zdrowiu człowieka. Zwykle hałas jest definiowany jako każdy dźwięk, który w danych warunkach w tym także środowiska pracy jest niepożądany, uciążliwy czy też wręcz szkodliwy dla zdrowia człowieka. Szkodliwość lub uciążliwość hałasu zależy od jego natężenia, częstotliwości, charakteru zmian w czasie, długotrwałości działania oraz zawartości składowych niesłyszalnych, a także takich cech odbiorcy jak stan zdrowia, wiek, kondycja psychiczna i indywidualna wrażliwość na dźwięki. W oparciu o informacje dotyczące tego czynnika utrudniającego pracę scharakteryzuj jego oddziaływanie na organizm ludzki (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 12.

O intensywności szkodliwego oddziaływania hałasu decyduje jego poziom natężenia, który podawany jest w [dB] decybelach. Dokonaj podziału poziomów natężenia hałasu podając także skutki ich oddziaływania na organizm człowieka (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 13.

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej to:

 1. ustawa zasadnicza.

 2. rozporządzenie Premiera RP.

 3. obwieszczenie wojewody.

 4. dekret Prezydenta RP

2. Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada:

 1. Państwowa Inspekcja Pracy.

 2. Państwowa Inspekcja Sanitarna.

 3. Urząd dozoru Technicznego.

 4. pracodawca.

3. Służba bhp w zakładzie pracy to:

 1. organizacja społeczna.

 2. grupa osób zainteresowana sprawami bhp.

 3. organ podlegający inspektorowi pracy.

 4. wyspecjalizowana komórka tworzona prze pracodawcę.

Zadanie 14.

1. Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega:

 1. Premierowi Rządu.

 2. Ministrowi Zdrowia.

 3. Sejmowi RP.

 4. Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Państwowa Inspekcja Pracy podlega:

 1. Premierowi Rządu.

 2. Ministrowi Zdrowia.

 3. Sejmowi RP.

 4. Ministrowi Inwestycji i Rozwoju.

3. Egzamin szkolenia okresowego przeprowadza komisja powołana przez:

 1. organizatora szkolenia.

 2. kierownika wydziału.

 3. pracodawcę.

 4. społecznego inspektora pracy.

Zadanie 15 (zmieniono numery, bo były dwie 14) .

1. Szkolenia pracowników w zakresie bhp odbywają się na koszt:

 1. osoby szkolonej.

 2. pracodawcy.

 3. związków zawodowych.

 4. inspektora bhp w zakładzie.

2. Gaśnica pianowa zawiera:

 1. proszek i sprężony niepalny gaz.

 2. tzw suchy lód, który zestala się w kontakcie z ogniem.

 3. skroplony dwutlenek węgla.

 4. wodny roztwór środka pianotwórczego.

3. Ze względu na syfonową budowę wszystkie gaśnice prawidłowo pracują tylko:

 1. pozycji poziomej.

 2. pozycji pionowej.

 3. pod kątem ostrym.

 4. pozycja nie ma znaczenia.

Zadanie 16.

Podczas pracy z urządzeniami technicznymi w stacjach obsługi pojazdów mamy również do czynienia z różnego rodzaju drganiami mechanicznymi. Najczęściej przenoszone są przez podłoże na, którym pracują ludzie lub przez siedzenia w pojazdach  Oddziałując na organizm pracownika mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. W oparciu o różne źródła informacji wymień charakterystyczne rodzaje źródeł drgań i podaj metody ich ograniczenia na zdrowie pracownika (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 17.

W stacjach obsługi pojazdów samochodowych mamy również do czynienia z zapyleniem. Ogólnie pod pojęciem pyłu rozumiemy drobne cząsteczki także te, których nie dostrzega oko ludzkie. Przez pewien czas unoszą się one w powietrzu, a więc mają możliwość dotarcia przez drogi oddechowe do organów wewnętrznych człowieka. Ze względu na ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie pracowników również są uważane za czynnik szkodliwy. W oparciu o różne źródła informacji wymień charakterystyczne rodzaje pyłów i podaj środki pozwalające na ograniczenie ich wpływu na zdrowie pracownika (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie specjalne.

W związku z brakiem praktycznych możliwości prowadzenie akcji mającej na celu zachęcanie uczniów klas ósmych do wyboru Staszicówki jako przyszłego miejsca kształcenia, zwracam się z prośbą o przesyłanie na podany adres e-mailikowy waszych krótkich filmików (np. 30 do 40 sekund). Mają one zachęcać absolwentów szkól podstawowych do wyboru Zespołu Szkół na ulicy Koszarowej jako przyszłego miejsca kształcenia. Wszystkie filmowe prezentacje zostaną dodatkowo ocenione i uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Odpowiedzi na  poszczególne zadania należy przesłać pod adres ramirek@interia.pl (może być zdjęcie odpowiedniej strony z zeszytu przedmiotowego) z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz oddziału (klasy).

Zadanie 18.

Środki ochrony indywidualnej – to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu, które pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikom nieodpłatnie.

 • pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy
 • pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej posiadały właściwości ochronne i użytkowe; pracodawca jest obowiązany zapewnić pranie, konserwację, odpylanie i odkażanie środków ochrony indywidualnej.

Wymień środki ochrony indywidualnej, które są stosowane w warsztatach (stacjach) samochodowych. Samodzielnie wybrany rodzaj środka ochroni indywidualnej scharakteryzuj dokładniej (notatka własna w zeszycie przedmiotowym).

Zadanie 19.

 Wypadki w pracy to nagłe zdarzenia, które są wywołane  przyczynami zewnętrznymi gdyż osoba pracująca w warsztacie samochodowym narażony jest na wiele zagrożeń, których skutkiem są poślizgnięcia, upadki, przygniecenia, skaleczenia, porażenia prądem elektrycznym, poparzenia termiczne, pożary czy zaprószenia oczu niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi.

Wyjaśnij następujące pojęcia:

 1. wypadek śmiertelny,

 2. wypadek ciężki,

 3. wypadek zbiorowy.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 20.

Wyjaśnij następujące pojęcia:

 1. przyczyna techniczna wypadku,

 2. przyczyna organizacyjna wypadku,

 3. przyczyna ludzka wypadku.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Zadanie 21.

Wyjaśnij następujące pojęcia:

 1. pierwsza pomoc,

 2. uraz,

 3. rana,

 4. reanimacja,
 5. resuscytacja.

Notatka własna w zeszycie przedmiotowym.

Ogłoszenie:

W dniu 22 czerwca w Zespole Szkół odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. Serdecznie proszę wszystkich uczniów, którzy w pierwszym tygodniu czerwca nie uczestniczyli w bezpośrednich konsultacjach, aby  w godzinach 9 00 do 13 00 zgłaszali się z zeszytami przedmiotowymi i odpowiednimi w nich zapisami potwierdzającymi realizację poszczególnych zadań realizowanych w nauczaniu zdalnym.

Uwaga Serdecznie dziękuję tym uczniom, którzy systematycznie nadsyłają rozwiązania poszczególnych zadań. Będą one uwzględnione przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu.

Pięknie dziękuję wszystkim uczniom, którzy systematyczne uczestniczyli w realizowanym zdalnym nauczaniu. Wszystkim Wam życzę dobrych
i zdrowych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. 

 

Oddział IV Technik pojazdów samochodowych

   Wszystkim swoim wychowankom życzę wytrwałości w nauce, przestrzegania obowiązujący przepisów związanych ze stanem epidemii, który wywołał groźny dla Nas wszystkich koronawirus.

    Moim wspaniałym wychowankom,  którzy jako Żołnierze 
X Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
uczestniczą  w tych trudnych dniach niosąc pomoc osobom samotnym i … wszystkim innym potrzebującym proszę o taką informację  pod adres ramirek@interia.pl

   Wszystkim Wam życzę dużo zdrowia. 

Szanowni absolwenci Staszicówki.  Ze względu na stan epidemii Nasze pożegnanie miało bardzo roboczy charakter. Zgodnie z obowiązującym prawem świadectwa ukończenia Szkoły zostały rozdane. Mam nadzieję, że o Niej nie zapomnicie, a upływający czas potwierdzi w praktyce, że Wasi Nauczyciele mięli najczęściej rację.

Dziękuję Wszystkim moim wychowankom za te cztery lata wspólnej nauki.  Życzę Wam wszystkiego dobrego, pomyślnie zdanego egzaminu maturalnego i ………….. ale przede wszystkim zdrowia. 

Strona w przebudowie za utrudnienia przepraszamy.