Procedury funkcjonowania Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie od 1 września 2020 r. w związku z covid-19

ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

  1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym

planem zajęć.

  1. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do

dezynfekcji i zakryć nos i usta maseczką

  1. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny; tj.:

– częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety) itp.

– zasłanianie twarzy podczas kichania i kasłania

– unikanie dotykania oczu, nosa i ust

4. Uczeń powinien posiadać  własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się

na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku.

5. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów

7. W drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa

dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej.

 

ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

  1. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa

i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie) oraz

zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

  1. Rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy przynoszą do szkoły

własne przedmioty, zobowiązani są do dbania o regularne czyszczenie (pranie lub

dezynfekcję) wskazanych rzeczy.

  1. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia

jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel,

osłabienie, bóle kostno – stawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się

z lekarzem.

  1. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób

zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten

temat.

  1. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za

pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia

wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.

 

Skip to content