Program wolontariatu

Zgoda rodziców PDF

Program Szkolnego Koła Wolontariatu
w Zespole Szkół im. St. Staszica w Staszowie
“Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami,
by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością.”
– Thomas Jefferson

Cele i założenia Szkolnego Koła Wolontariatu:
• zapoznawanie z ideą wolontariatu,
• przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy w wolontariacie,
• bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli, uczniów
i rodziców – na rzecz potrzebujących,
• wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży,
• kształtowanie postawy otwartości, wrażliwości, szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,
• promocja życia bez uzależnień,
• poszukiwanie autorytetów i pomocy w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.
Postanowienia ogólne
1) Wolontariat- to bezpłatne, wiadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
2) Wolontariusz- osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
3) Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
4) Spośród wolontariuszy zostaje wybrana Rada Wolontariatu, w jej skład wchodzą przedstawiciele uczniów z poszczególnych poziomów oddziałów.
5) Opiekunem rady jest nauczyciel, który angażuje się w bezinteresowną służbę potrzebującym.
6) Szkolne Koło Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
Cele działania
1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
2. Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu.
3. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
4. Informacja o działaniach pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych.
5. Praca wolontariusza we współczesnym świecie na tle problemów: wojen, głodu, braku wody pitnej, niewoli i handlu ludźmi itp.
6. Pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach.
7. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym. Propozycja wsparcia dla samych wolontariuszy.
8. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej np. kulturalnych, sportowych.
Wolontariusze:
1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom pisemnej zgody rodziców na działalność
w wolontariacie.
3. Działalność opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
4. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
5. Członek koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
6. Każdy uczeń stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
7. Każdy członek stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu.
Wolontariusz ma prawo do:
 jasno określonego zakresu obowiązków,
 prośby o pomoc,
 wnoszenia nowych pomysłów,
 ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
 ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,
 wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.
Wolontariusz ma obowiązek:
 być osobą odpowiedzialną,
 sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji, dla której pracuje,
 zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.
Obszary działania
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.
Środowisko szkolne
 Współdziałanie uczniów w zakresie edukacji i wychowaniu poprzez wykorzystywanie pozytywnych wpływów rówieśniczych.
 Lekcje wychowawcze i spotkania z wychowawców z rodzicami.
 Audycje radiowe i zajęcia warsztatowe dla wolontariuszy.
 Organizowanie kiermaszu i zbiórki na określone cele.
 Organizowanie materialnej pomocy dla osób potrzebujących.
Środowisko pozaszkolne
 Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia
i osoby prywatne.
 Promocja działań młodzieży w mediach: strona internetowa szkoły, prasa, audycje w radiowęźle.
Finanse
Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu wszelkich operacji finansowych, zakupów, uzyskanych i przekazywanych funduszy dokonuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Rozliczenie finansowe i sprawozdanie sporządzane jest na zakończenie każdego roku szkolnego.
Plan pracy SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
Podstawą działalności Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół jest idea bezinteresownego pomagania ludziom i instytucjom niosącym pomoc, kierowaną głównie do społeczności szkolnej i lokalnej.
Młodzież uczestnicząca w działaniach koła kształtuje swoją osobowość w duchu odpowiedzialności i poszanowania godności drugiego człowieka.
Realizacja założeń odbywa się poprzez wykorzystanie różnych form aktywności młodzieży, które służą zarówno potrzebującym, jak i rozwijają przyjacielskie relacje
w grupie uczniowskiej.
CELE PROGRAMU
• uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi,
• kształtowanie odpowiedzialności, otwartości i bezinteresowności,
• kształtowanie umiejętności dzielenia się swoim czasem wolnym i właściwego
z niego korzystania,
• praca nad poczuciem własnej wartości,
• przeciwdziałanie agresji, nudzie, osamotnieniu i lenistwu,
• kształcenie umiejętności pracy w grupie, dzielenia się doświadczeniami, umiejętnościami i talentem,
• rozwijanie życzliwości, empatii oraz zdolności interpersonalnych.
Planowane działania:
 spotkanie organizacyjne dla uczniów zainteresowanych wolontariatem,
z uwzględnieniem osób, które już miały okazję pracować w wolontariacie wcześniej np. w gimnazjum, zajęcia warsztatowe w ciągu roku szkolnego,
 powołanie Rady Wolontariatu i nakreślenie planu pracy na rok szkolny 2017/18
 przekazanie informacji o pracy Wolontariatu na spotkaniach wychowawców
z rodzicami,
 wyrażenie zgody przez rodziców na pracę w Wolontariacie uczniom niepełnoletnim,
 lekcja wychowawcza poświęcona idei wolontariatu,
 zamieszczanie informacji o działaniu Koła w gablocie szkolnej,
 pomoc w nauce osobom potrzebującym młodzieży i dorosłym, wspieranie
w trudnych sytuacjach szkolnych i rodzinnych,
 plan pracy przy akcjach charytatywnych: sprzedaż kartek świątecznych, kwesta na cmentarzach w Dniu Wszystkich Świętych, Świąteczna Paczka Niespodzianka, Szlachetna Paczka, WOŚP.
 udział w Świątecznych Zbiórkach Żywności,
 audycje w radiowęźle szkolnym poświęcone tematyce godności, szacunku
i tolerancji, szczególnie wyróżnienie Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
5 XII,
 występy artystyczne szkolnego zespołu „Staszicówka” w placówkach opieki dla osób chorych, w domach dziecka i szkołach.
 promocja postawy życzliwości, sympatii i szacunku wobec siebie i innych.
Instytucje wspierające wolontariuszy:
• Stowarzyszenie PRO CIVITAS
• MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ewaluacja
• sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Wolontariatu,
• podziękowania od instytucji, z którymi współpracują wolontariusze,
• informacje w lokalnych mediach na temat działalności (prasa),
• gazetka na korytarzu szkolnym poświęcona wolontariatowi,
• informacje na stronie internetowej szkoły,
• dyplomy dla wolontariuszy za całoroczną pracę.
Program będzie podlegał ewaluacji na zakończenie każdego roku szkolnego.
Podstawa prawna
Program Szkolnego Koła Wolontariatu jest zgodny z Ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.
nr 96,poz.873, z późn.zm.).

Skip to content