Regulamin wewnętrzny internatu

PRAWA WYCHOWANKA

WYCHOWANEK MA PRAWO DO :

– POSZANOWANIA GODNOŚCI WŁASNEJ, DYSKRECJI W SPRAWACH OSOBISTYCH, STOSUNKÓW RODZINNYCH, KORESPONDENCJI, PRZYJAŹNI, UCZUĆ, WYZNANIA
– OPIEKI WYCHOWAWCZEJ ZAPEWNIAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONĘ PRZED RÓŻNYMI FORMAMI PRZEMOCY PSYCHICZNEJ I FIZYCZNEJ
– OPIEKI I TROSKI ZE STRONY WYCHOWAWCÓW W SYTUACJI CHOROBY, A W SYTUACJACH SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA WYCHOWANKA – WEZWANIA POGOTOWIA  I WEZWANIA RODZICÓW
– CODZIENNEGO WYŻYWIENIA, ZWROTU KOSZTÓW ZA NIE WYKORZYSTANE POSIŁKI POD WARUNKIEM ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI  DWU DNIOWEJ 
– KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ, URZĄDZEŃ POMOCY DYDAKTYCZNYCH, SŁUŻĄCYCH DO NAUKI I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ
– ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW HIGIENICZNO – SANITARNYCH
– UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE INTERNATU, W SZKOLE  I POZA TYMI PLACÓWKAMI, O ILE NIE NARUSZA TO ROZKŁADU ZAJĘĆ 
– WYPOCZYNKU I KULTURALNEGO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO 
– OPUSZCZANIA INTERNATU W CZASIE WOLNYM 

ZA DOBRE ZACHOWANIE I WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTERNATU ORAZ DOBRE WYNIKI W NAUCE WYCHOWANEK MOŻE OTRZYMAĆ NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

– INDYWIDUALNĄ POCHWAŁĘ OD WYCHOWAWCY 
– POCHWAŁĘ OD WYCHOWAWCY UDZIELONĄ NA FORUM GRUPY 
– POCHWAŁĘ OD KIEROWNIKA UDZIELONĄ NA FORUM GRUPY 
– LIST POCHWALNY DO RODZICÓW 
– WNIOSKOWANIE O PODWYŻSZENIE OCENY Z ZACHOWANIA W SZKOLE 

W INTERNACIE NIE MOŻE MIEĆ MIEJSCA :

– PICIE ALKOHOLU I PRZEBYWANIE POD JEGO WPŁYWEM, 
– PALENIE  TYTONIU, UŻYWANIE NARKOTYKÓW, DOPALACZY 
– WPROWADZANIE DO INTERNATU OSÓB POSTRONNYCH BEZ WIEDZY  WYCHOWAWCÓW
– SAMOWOLNA ZAMIANA POKOJU, PRZENOSZENIE MEBLI I SPRZĘTÓW
– NISZCZENIE MIENIA

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

– BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP I PRZECIWPOŻAROWYCH
– ODNOSZENIE SIĘ Z SZACUNKIEM DO WYCHOWAWCÓW I PRACOWNIKÓW INTERNATU
– SUMIENNE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH
– BRANIE CZYNNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU KULTURALNYM INTERNATU
– RZETELNE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW DYŻURNEGO
– REGULOWANIE ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE DO 1-GO KAŻDEGO MIESIĄCA
– PRZESTRZEGANIE CZASU WYZNACZONEGO NA NAUKĘ WŁASNĄ
– PRZESTRZEGANIE OKREŚLONEJ LICZBY OSÓB W POKOJACH W CZASIE NAUKI WŁASNEJ    ( NIE WIĘCEJ NIŻ 3 OSOBY)
– PRZESTRZEGANIE CISZY NOCNEJ
– RESPEKTOWANIE ZAKAZU ZAMYKANIA SIĘ W POKOJACH
– PRZEDKŁADANIE WYCHOWAWCOM ZGODY RODZICÓW NA UCZESTNICTWO  W  ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH,  ODBYWAJĄCYCH SIĘ POZA  INTERNATEM ORAZ ZAŚWIADCZENIA OD PROWADZĄCEGO TE ZAJĘCIA.

ZA NARUSZENIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA W INTERNACIE I NIE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW MIESZKAŃCA WYCHOWANEK MOŻE OTRZYMAĆ NASTĘPUJĄCE KARY:

– INDYWIDUALNE UPOMNIENIE OD WYCHOWAWCY
– WPIS DO ZESZYTU UWAG I SPOSTRZEŻEŃ
– NAGANA OD WYCHOWAWCY NA FORUM GRUPY
– NAGANA OD KIEROWNIKA
– NAGANA OD KIEROWNIKA NA FORUM GRUPY
– ZLECENIE WYKONANIA DODATKOWYCH PRAC PORZĄDKOWYCH NA RZECZ INTERNATU
– POWIADOMIENIE WYCHOWAWCY KLASY, WNIOSKOWANIE O OBNIŻENIE OCENY Z ZACHOWANIA
– POWIADOMIENIE RODZICÓW
– KONTRAKT Z OSTRZEŻENIEM WYDALENIA Z INTERNATU

PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY I OCHRONA ZDROWIA:

WYCHOWANKÓW OBOWIĄZUJE:

– WYCHOWANKOM NIE WOLNO OPUSZCZAĆ INTERNATU BEZ WIEDZY I POZWOLENIA WYCHOWAWCY OD GODZ. 16.00
–  ZAKAZ URUCHAMIANIA HYDRANTÓW
– ODBEZPIECZENIA GAŚNIC
– WYBIJANIA SZYB ZABEZPIECZAJĄCYCH KLUCZE PRZY SKRZYNKACH Z GAŚNICAMI  I HYDRANTAMI
– ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA (ŚWIECE, ZAPAŁKI, KADZIDEŁKA, PAPIEROSY, ŚRODKI PIROTECHNICZNE)
– ZAKAZ UŻYWANIA W POKOJACH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, ŻELAZEK, TOSTERÓW I SPRZĘTÓW PODOBNEGO TYPU. (CZAJNIKI ELEKTRYCZNE MOGĄ BYĆ UŻYWANE PO SPRAWDZENIU ICH PRZEZ WYCHOWAWCÓW I POD SYSTEMATYCZNĄ KONTROLĄ)
– WYCHOWANKOM ZABRANIA SIĘ SAMODZIELNEGO NAPRAWIANIA JAKICHKOLWIEK URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH. USTERKI NALEŻY ZGŁASZAĆ WYCHOWAWCY, KIEROWNIKOWI BĄDŹ INNEMU PRACOWNIKOWI INTERNATU.
– ZAKAZ OTWIERANIA I MANIPULOWANIA PRZY SKRZYNKACH I INNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH ORAZ SAMOWOLNEGO WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA BEZPIECZNIKÓW
– ZAKAZ STOSOWANIA JAKO OSŁONY NA PUNKTY ŚWIETLNE (LAMPKI) MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH M.IN. BIBUŁY, MATERIAŁU
– ZAKAZ POSIADANIA NA TERENIE INTERNATU PRZEDMIOTÓW NIEDOZWOLONYCH TAKICH JAK: ŁAŃCUCHY, NOŻE, KIJE, I INNE
– ZABRANIA SIĘ BIEGANIA PO SCHODACH I KORYTARZACH
– W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU (ZADYMIENIA) BĄDŹ INNEGO ZAGROŻENIA NALEŻY NATYCHMIAST WDROŻYĆ PROCEDURY EWAKUACYJNE I WEZWAĆ ODPOWIEDNIE SŁUŻBY.

WSZELKIE ZAGROŻENIA ZGŁASZAĆ WYCHOWAWCY 

 
Skip to content