Innowacje w kształceniu – wirtualne labolatoria

Poddziałanie 8.5.1

Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny

 Tytuł projektu: Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria

Numer i nazwa Działania: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego

Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Okres realizacji projektu: 2020-01-01 – 2022-04-31

W projekcie wsparciem objęte zostały:

  1. Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu – 60 uczniów /4 nauczycieli/
  2. Zespół Szkół Ekonomicznych im Jana Pawła II w Staszowie – 50 uczniów /3 nauczycieli/
  3. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie – 70 uczniów /9 nauczycieli/

Kierunki objęte wsparciem:

  1. Technik Energetyk.
  2. Technik OZE
  3. Technik Logistyk

Liczba uczniów objętych wsparciem – 180 osób.

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego objętych wsparciemw programie – 16 osób.

Gł. zadania:

  1. Rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli w zawodach: technik energetyk, technik OZE, technik logistyk
  2. Rozwój umiejętności zawodowych uczniów w zawodach: technik energetyk, technik OZE, technik logistyk
  3. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów
  4. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych w zawodach: technik energetyk, technik OZE, technik logistyk.

Wartość projektu:1 102 752,00 zł (w tym kwota dofinansowania: 1 047 614,40 zł; wkład własny: 55 137,60 zł)

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa nauczycieli w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie – uczniowie

Skip to content