Obowiązki zdającego

–  zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym w szkole harmonogramem ( w wyznaczonym miejscu ) minimum 30 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu ,

–  na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem),

– zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali,

– zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE;  zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów pomocniczych.

– stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych
w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie  z harmonogramem, dyrektor OKE może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu (przedmiotów ) w dodatkowym terminie. Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym, absolwent lub jego rodzice, składają do dyrektora szkoły, najpóźniej w dniu w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych ( język polski, język obcy, matematyka i wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym) i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu tego samego roku.

Skip to content