Zapoznaj się z naszą szkołą oraz ofertą edukacyjną

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA
 
Film promocyjny Zespołu Szkół w Staszowie
ZAPRASZAMY!
Tu jest miejsce dla Ciebie!
 

Uwaga! Kandydaci którzy na pierwszym miejscu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wybiorą klasę wielozawodową mają obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem zaświadczenie od pracodawcy, że od września 2024 roku będą przyjęci na praktyczną naukę zawodu zawodową.

Nasze kierunki kształcenia w branżowej szkole cieszą się atrakcyjnością na rynku pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. W ofercie mamy kierunki:

1.  Z praktyczną nauką zawodu w szkole, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego:
– elektromechanik pojazdów samochodowych
– mechanik pojazdów samochodowych
– ślusarz
– elektromechanik pojazdów samochodowych   (branżowy oddział wojskowy dla chętnych)
– mechanik pojazdów samochodowych (branżowy oddział wojskowy dla chętnych)

Program szkolenia w branżowych oddziałach wojskowych stanowi uzupełnienie podstawy programowej dla danego kierunku. W ten sposób resort obrony narodowej chce przygotować kandydatów na żołnierzy w obszarze szeroko rozumianej logistyki wojskowej. Już dziś kucharze, kierowcy, mechanicy, elektromechanicy, blacharze czy lakiernicy samochodowi po szkołach branżowych mają ogromne szanse na podjęcie służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP. Uczniowie zdobędą wiedzę ze szkolenia bojowego  i podstaw wychowania wojskowego. 

2.  Z praktyczną nauką zawodu u pracodawcy:
–  np.: cukiernik, fryzjer, piekarz, monter sieci, instalacji  i urządzeń sanitarnych, murarz – tynkarz, przetwórca mięsa, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, ślusarz, sprzedawca, kucharz, betoniarz-zbrojarz, blacharz samochodowy, lakiernik i każdy inny wybrany przez kandydata zawód.

                                 
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
 ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH –
BRANŻOWY ODDZIAŁ WOJSKOWY
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – BRANŻOWY ODDZIAŁ WOJSKOWY

BRANŻOWE ODDZIAŁY WOJSKOWE (bow) to nowy rodzaj klasy mundurowej nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Klasa ta realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego.
Program obejmuje minimum 120 godzin zajęć (i nie więcej niż 180), z czego zdecydowana większość to zajęcia praktyczne, które realizowane są w  patronackiej jednostce wojskowej w Nowej Dębie. Oprócz szkolenia logistycznego uczniowie zdobywają także podstawową wiedzę ze szkolenia bojowego i podstaw wychowania wojskowego. W ostatnim roku nauki będą mieli zagwarantowany czas w ramach godzin doradztwa zawodowego. 

 W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniającą do
przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B. gratis!!! 

               

Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada podstawowe wiadomości z zakresu budowy i obsługi pojazdów, ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne.

Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymaga zwiększenia ilości specjalistów w branży motoryzacyjnej.

Zakres zadań i czynności
Do zadań elektromechanika pojazdów samochodowych należy:

 • przyjmowanie samochodów lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołu przyjęcia;
 • ustalanie rodzaju niesprawności i ich przyczyn metodami diagnostycznymi;
 • ustalanie sposobu usunięcia niesprawności, wymiana zespołu, wymiana części zespołu, naprawa części;
 • demontaż zespołu, mycie części, weryfikacja części, wymiana lub naprawa;
 • montowanie wiązek elektrycznych, rozruszników, elementów układu oświetlenia, zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pompek paliwowych i spryskiwaczy;
 • ustawianie i regulowanie zapłonu, ustawianie reflektorów;
 • ładowanie akumulatorów;
 • konserwacja urządzeń elektrycznych samochodu, przeglądy okresowe i okresowa obsługa zespołów;
 • dokonywanie badań diagnostycznych i usuwanie usterek układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
 • dokonywanie rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych;
 • organizowanie stanowiska pracy, urządzeń diagnostycznych, narzędzi, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Umiejętności, cechy psychologiczne, uzdolnienia przydatne w zawodzie

Wykonywanie zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych wymaga zręczności i umiejętności koncentracji. Elektromechanik powinien cechować się dokładnością i cierpliwością. Ze względu na bezpośredni kontakt z klientami przydatna jest umiejętność komunikacji.

Kariera zawodowa
Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w:

 • przedsiębiorstwach naprawy pojazdów samochodowych;
 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych;
 • autoryzowanych stacjach obsługi;
 • przedsiębiorstwach, w których produkowane są pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne);
 • placówkach handlowych;
 • może również prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.

Środki i narzędzia pracy

Elektromechanik pojazdów samochodowych podczas pracy posługuje się typowymi narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i diagnostycznymi.

Film o zawodzie

Chcesz dowiedzieć się więcej o zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych? Zobacz film przygotowany przez portal

http://www.perspektywy3d.pl/

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

    

Mechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada szeroką wiedzą z zakresu budowy, obsługi i naprawy pojazdów, ale również na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Diagnozuje oraz naprawia podzespoły i zespoły samochodów osobowych, sprawdza ich stan techniczny, może również dokonywać niezbędnych regulacji i konserwacji pojazdów.

Do głównych zadań mechanika pojazdów samochodowych należy: przyjmowanie pojazdów do przeglądu lub naprawy, sporządzanie protokołów przyjęcia, sprawdzanie działania pojazdów oraz zespołów i podzespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych, ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdów, dokonywanie wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdów, sprawdzanie i ustawianie zbieżności
kół pojazdów, wykonywanie prac demontażowo – montażowych, dorabianie i dopasowywanie części, sprawdzanie jakości wykonanych prac obsługowo – naprawczych oraz wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i naprawy.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Niezbędne do uzyskania kwalifikacji są umiejętności wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych, diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, wykonywania napraw pojazdów
samochodowych.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy motoryzacji z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Przepisy ruchu drogowego; Technologia obsługi pojazdów samochodowych; Technologia diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych; Język angielski w branży samochodowej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Techniki wytwarzania; Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu „mechanik pojazdów samochodowych” powinny charakteryzować:

 • sprawność układu mięśniowo – szkieletowego,
 • sprawność układu oddechowego
 • sprawność układu kostno – stawowego,
 • ostrość słuchu i wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność rąk i palców,
 • spostrzegawczość,
 • zdolności manualne i techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, zdolność do współdziałania w zespole, samodzielność, samokontrola, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, rzetelność i dokładność, wysoka samodyscyplina.

Osoba, która zamierza wykonywać zawód mechanika pojazdów samochodowych powinna systematycznie doskonalić się i podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach branżowych.

Możliwości zatrudnienia

Mechanik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie w fabrykach samochodów przy wszystkich etapach procesu technologicznego produkcji pojazdów samochodowych, służbach technicznych obsługi pojazdów w firmach transportowych, zakładach usługowo – naprawczych,  stacjach serwisowych, stacjach kontroli pojazdów, salonach samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniami, firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych. Przedstawiciel zawodu może prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie mają możliwość ukończenia kursu na prawo jazdy kat. B gratis !!!

Ślusarz zajmuje się obróbką metalu. Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich, narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i  dyscypliny technologicznej. 

 

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli:

 • kontynuować naukę w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia,
 • podnosić swoje kwalifikacje w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i jednocześnie aktywizować się na rynku pracy

Czego uczysz się na zajęciach?

 • przyjmowania do naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków, zamków, ogrodzeń metalowych;
 • ustalania przyczyn wad i niesprawności podstawowych podzespołów i części sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków itp.;
 • czyszczenia i mycie urządzeń przed wykonaniem napraw;
 • demontażu urządzeń na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych;
 • weryfikacji uszkodzonych zespołów i części;
 • dorabiania, dopasowywania i wymieniania uszkodzonych części z zastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia, szlifowania; sprawdzanie poprawności działania urządzeń po naprawie;
 • dopasowywania oraz łączenie elementów do spawania i nitowania;
 • konserwacji i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych, z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
 • czyszczenie oraz konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich;
 • użytkowania zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi mechanicznych i urządzeń ślusarskich, takich jak: wiertarki ręczne i stołowe, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie, lutownice;
 • stosowania bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;
 • instruowania użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji sprzętu gospodarstwa domowego, wózków, rowerów itp. 

Jakich przedmiotów będziesz się uczyć w zawodzie ślusarza?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu
 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej Wykonywanie połączeń elementów maszyn ,urządzeń i narzędzi Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Język obcy zawodowy

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

MEC.08.Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Jakie umiejętności, cechy psychologiczne lub uzdolnienia są przydatne w zawodzie ?

Zainteresowania i zdolności techniczne, zręczność , dokładność i dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Pracę znajdziesz w zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego, zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, w administracjach domów mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego. Można prowadzić własny warsztat ślusarski.

 

  

Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na współczesnym rynku pracy. To specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania umiejętności w zawodach usługowych typu: fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy, murarz, kamieniarz i inne.

W kształceniu zawodowym szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne. Nasi uczniowie będą nabywać umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy u najlepszych pracodawców. Pracodawca zawiera z uczniem, jako młodocianym pracownikiem, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu uczniowie otrzymują wynagrodzenie.
 Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, natomiast wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na kursach organizowanych przez różne Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Nauka trwa 3 lata. Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą.

Uwaga! Kandydaci którzy na pierwszym miejscu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wybiorą klasę wielozawodową mają obowiązek dostarczyć wraz z wnioskiem zaświadczenie od pracodawcy, że od września 2024 roku będą przyjęci na praktykę zawodową.

Informacje o zawodzie możecie znaleźć u pracodawcy lub na TEJ stronie. Informacje na temat kształcenia młodocianych pracowników możecie znaleźć pod TYM linkiem

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Ukończyłeś branżową szkołę I stopnia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych lub mechanik pojazdów samochodowych? To oferta skierowana do Ciebie.
Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.


Skip to content