Zapoznaj się z naszą szkołą oraz ofertą edukacyjną !

TECHNIKUM
 
Film promocyjny Zespołu Szkół w Staszowie
ZAPRASZAMY!
Tu jest miejsce dla Ciebie!
 

Technikum to szkoła, która łączy kształcenie ogólne z zawodowym. Nauka w technikum trwa 5 lat i w tym czasie przygotowujesz się zarówno do matury, jak i zdobywasz konkretną wiedzę i praktyczne umiejętności, co – po zdaniu specjalnego egzaminu – umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

      

Technik informatyk jest jednym z zawodów przyszłościowych. Co to oznacza! Jeżeli spojrzymy przez pryzmat firm prywatnych, których
w Polsce jest nawet kilka milionów to łatwo sobie wyobrazić jak wiele z nich potrzebuje i będzie potrzebowało osób odpowiedzialnych m.in. za zarządzanie siecią, obsługę sprzętu komputerowego, do których inni pracownicy mogą się zwrócić o pomoc w przypadku, gdy komputer przestanie odpowiadać, skaner się zatnie lub drukarka odmówi posłuszeństwa.
Technik informatyk odpowiada ponadto za konfigurowanie i administrowanie wewnętrzną siecią firmową, zarządzanie bazami danych. Powinien dobrze znać się na konfiguracji urządzeń peryferyjnych (będących w otoczeniu komputera), z których korzystają inni pracownicy.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik informatyk mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności związane z przygotowaniem do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, administrowania systemami operacyjnymi, serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej, przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności związane z tworzeniem i administrowaniem stron internetowych, tworzeniem, administrowaniem i użytkowaniem baz danych, programowaniem aplikacji internetowych oraz z tworzeniem i administrowaniem systemami zarządzania treścią.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy informatyki z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Systemy operacyjne; Urządzenia techniki komputerowej; Sieci komputerowe; Witryny internetowe; Bazy danych; Aplikacje internetowe; Język angielski w branży informatycznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia systemów operacyjnych; Pracownia diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej; Pracownia projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych; Pracownia administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi; Pracownia projektowania stron internetowych; Pracownia projektowania i administrowania bazami danych; Pracownia aplikacji internetowych.

 Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik informatyk powinny charakteryzować:

 • uzdolnienia informatyczne,
 • umysł ścisły,
 • sprawność manualna,
 • dobra pamięć,
 • gotowość do samokształcenia,
 • rozumowanie logiczne,
 • wyobraźnia i myślenie twórcze,
 • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • umiejętność współpracy.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: samodzielność, samokontrola, systematyczność podzielność uwagi, odpowiedzialność, komunikatywność

Możliwości zatrudnienia

Wszędzie tam, gdzie używa się sprzętu komputerowego, a więc praktycznie w każdej firmie oraz w jednostkach administracji samorządowej
i państwowej. Mogą to być agencje reklamowe, przedsiębiorstwa usługowe i handlowe, mniej lub bardziej rozbudowane firmy z sektora IT (ang. Information Technology – Technologia Informacyjna) specjalizujące się w zakresie usług informatycznych, takich jak: profesjonalne prowadzenie strony internetowej, właściwe jej administrowanie, dbanie o aktualizowanie treści dostępnych na portalu internetowym, czy zadbanie
o odpowiednią, profesjonalną szatę graficzną. Inny przykład tego typu usług stanowią te, które są świadczone przedsiębiorstwom zajmującym się handlem w sieci, czyli tzw. e-handlem (ang. E-commerce) – są to: tworzenie, obsługa i serwis oraz bieżąca aktualizacja sklepu internetowego. Firmy branży IT zajmują się również sprzedażą specjalistycznego oprogramowania – poszukiwani są fachowcy odpowiedzialni za projektowanie
i programowanie specjalistycznych systemów, konsultacje techniczne konieczne podczas wdrażania oprogramowania, opracowanie
i dostarczenie odpowiedniej dokumentacji oraz odpowiednie przeszkolenie pracowników, którzy będą korzystać z końcowego produktu.

Wykształcenie informatyczne pozwala prowadzić własną działalność związana z serwisowaniem i naprawą sprzętu informatycznego.

     

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Aby nim zostać, potrzeba kwalifikacji i umiejętności. Technik programista jest znakomitym wyborem drogi życiowej dla wszystkich, którzy z ciekawością patrzą na komputery, oraz nie przerażają ich przedmioty ścisłe. Programowanie to nie tylko pieniądze, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i robienia wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy (inteligentne domy itp.). Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Uczniowie w trakcie nauki na kierunku technik programista  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
 • Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.
 
Do pracy w tym zawodzie niezbędne będą zdolności analityczne, samodzielność oraz umiejętność logicznego i abstrakcyjnego myślenia.
Kluczowe będą również zdolność do nauk ścisłych, dokładność oraz dobra koncentracja uwagi. Aby uzyskać tytuł technika wymagane jest
wykształcenie średnie.
Przedmioty w kształceniu teoretycznym: język angielski zawodowy, bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy informatyki, podstawy projektowania, projektowanie i tworzenie stron internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danych, projektowanie: aplikacji internetowych, oprogramowania, programowanie: obiektowe, aplikacji mobilnych, zaawansowane aplikacje webowe, testowanie i dokumentowanie aplikacji.
Przedmioty w kształceniu praktycznym : pracownia stron internetowych, pracownia baz danych, pracownia aplikacji internetowych, pracownia projektowania oprogramowania, pracownia podstaw programowania, pracownia programowania obiektowego, pracownia programowania aplikacji mobilnych, pracownia zaawansowanych aplikacji webowych oraz pracownia testowania i dokumentowania aplikacji.
 

   

 

Technik pojazdów samochodowych jest zawodem mającym związek z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu, z obsługą gospodarki i mobilnością ludzi. Głównym celem pracy technika pojazdów samochodowych jest planowanie i wykonywanie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania z użyciem określonych maszyn i
urządzeń. Praca technika pojazdów samochodowych może być wykonywana w warsztatach obsługowo – naprawczych, halach produkcyjnych, przystosowanych pomieszczeniach oraz na wolnym powietrzu. Podstawowym miejscem pracy jest jednak warsztat samochodowy.

 Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik pojazdów samochodowych mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów mechatronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych, diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów samochodowych oraz wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, organizowania i nadzorowania procesu obsługi pojazdów samochodowych, przeprowadzania badan technicznych pojazdów samochodowych.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy motoryzacji z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy, Przepisy ruchu drogowego, Eksploatacja pojazdów samochodowych, Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego, Technologia obsługi pojazdów samochodowych, Technologia diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych, Język angielski w branży samochodowej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Techniki wytwarzania, Obsługa i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, Diagnostyka podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, Organizowanie i nadzorowanie obsługi  pojazdów samochodowych

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu „technik pojazdów samochodowych” powinny charakteryzować:

 • ostrość słuchu i wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zmysł równowagi,
 • czucie dotykowe,
 • zręczność rąk i palców,
 • spostrzegawczość,
 • zdolności manualne i techniczne,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • wyobraźnia przestrzenna,

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, zdolność do współdziałania w zespole, samodzielność, samokontrola, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, rzetelność i dokładność, wysoka samodyscyplina.

 Możliwości zatrudnienia

Technik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie w stacjach serwisowych, stacjach kontroli pojazdów, zakładach produkujących pojazdy samochodowe, salonach samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, warsztatach obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się
ewidencją pojazdów oraz ubezpieczeniami, firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

Osoba, która zamierza wykonywać zawód technika pojazdów samochodowych powinna systematycznie doskonalić się i podnosić swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach branżowych.

Dodatkowo w ramach programu nauczania w tej klasie istnieje możliwość ukończenia kursu na prawo jazdy kat. B gratis!!! 

diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych 


Technik mechatronik jest zawodem nowoczesnym i poszukiwanym na rynku pracy. Mechatronika łączy w sobie wiele dziedzin nauki – zajmuje się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność. Nowa dziedzina, jaką jest mechatronika rozwija się błyskawicznie
– w obecnych czasach jest bardzo dużo obszarów, w których napotykamy na urządzenia mechatroniczne – mają one zastosowanie w przemyśle lotniczym, elektronicznym, maszynowym, precyzyjnym, ale także w sprzęcie medycznym, biurowym, sprzęcie AGD czy zabawkach.

Technik mechatronik odpowiada za projektowanie i konstruowanie urządzeń i systemów mechatronicznych, ich montaż i demontaż, a także programowanie, użytkowanie, diagnozowanie i naprawę m.in. urządzeń współczesnych linii produkcyjnych.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik mechatronik mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności montowania urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych, wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych, tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych, programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Elektrotechnika i elektronika z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Technologie i konstrukcje mechaniczne; Pneumatyka i hydraulika; Urządzenia i systemy mechatroniczne; Język angielski w branży mechatronicznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia elektrotechniki i elektroniki; Pracownia montażu urządzeń mechanicznych; Pracownia pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki; Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych; Pracownia projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych; Pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik mechatronik powinny charakteryzować:

 • zainteresowania przedmiotami ścisłymi oraz informatyką,
 • dobry stan zdrowia,
 • ostrość wzroku,
 • prawidłowe widzenie barw,
 • prawidłowy słuch i powonienie,
 • prawidłowa koordynacja zmysłowo – ruchowa,
 • sprawność ruchowa w zakresie kończyn górnych,
 • koncentracja,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: zdolność myślenia całościowego i systemowego, kreatywność, umiejętność współpracy, dokładność, spostrzegawczość, koordynacja wzrokowo – ruchowa.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku kształcenia jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych, usługowych, naprawczych oraz w zakładach związanych z eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, na stanowiskach: operatora, montera, konserwatora, pracownika działu utrzymania ruchu, pracownika izby pomiarów lub pracownika sprzętu AGD, konstruktora, mistrza działu obsługi i napraw, zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku, operatora i programisty CNC, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego. Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

               

Technik budownictwa jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy. Technik budownictwa kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane.

Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich.
Analizuje dokumentację techniczną i organizacyjną robót budowlanych oraz wykonuje rysunki budowlane. Określa właściwości materiałów
budowlanych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót. Kieruje pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie oraz organizuje przebieg prac. Prowadzi rozliczenia za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny.

Kwalifikacje jakie uzyskuje uczeń kształcący się jako technik budownictwa:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej
 • BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie
  kosztorysów EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy czwartej

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

• Budownictwo, organizacja i kontrolowanie robót budowlanych,
• Dokumentacja techniczna,
• Technologia murarstwa i tynkarstwa,
• Konstrukcje budowlane,
• Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa,
• Język obcy zawodowy,
• Komputerowe wspomaganie projektowania
• Cyfryzacja procesu budowlanego.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

• Pracownia dokumentacji technicznej,
• Pracownia technologiczno-konstrukcyjna,
• Pracownia organizacji i kontrolowania robót budowlanych,
• Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej,
• Zajęcia praktyczne – roboty murarskie i tynkarskie,
• Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie budowlanym (4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie czwartej).

Predyspozycje kandydata:

 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna,
 • dobra pamięć i orientacja przestrzenna,
 • zainteresowania techniczne,
 • dobry wzrok, spostrzegawczość,
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w grupie,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • brak lęku przestrzeni i wysokości,
 • dobra sprawność fizyczna.
Absolwent technikum ma szerokie możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Technik budownictwa może podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych, może uczestniczyć w realizacji projektów budowlanych – budowa domów mieszkalnych, biurowców, stadionów czy autostrad. Może również znaleźć zatrudnienie w urzędzie nadzoru budowlanego, biurze projektowym czy firmie zarządzającej nieruchomościami. Ukończenie kierunku technik budownictwa daje również możliwość podjęcia i prowadzenia w tym zakresie własnej działalności gospodarczej.
 

 

       

Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej. Należą do nich np.: wykańczanie robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, kładzenie tynków, wykonywaniem okładzin ściennych), roboty malarsko–tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe, z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych, paneli itd. Ponadto dokonuje przedmiaru robót opracowując zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji BUD. 11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych:

a) montowanie systemów suchej zabudowy,
b) wykonywania robót malarskich,
c) wykonywania robót tapeciarskich,
d) wykonywania robót posadzkarskich,
e) wykonywaniarobót okładzinowych;

2) w zakresie kwalifikacji BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:

a) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
b) koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
c) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
d) sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie
 • Kompetencje personalne i społeczne oraz organizacja pracy zespołów
 • Podstawy budownictwa
 • Język obcy zawodowy w budownictwie
 • Podstawy montażu systemu suchej zabudowy
 • Organizacja robót w budownictwie
 • Roboty wykończeniowe w budownictwie
 • Podstawy sporządzania kosztorysów robót budowlanych

Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym:

 • Montaż systemów suchej zabudowy
 • Wykonywanie robót wykończeniowych w budownictwie
 • Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
 • Organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Absolwenci tego kierunku są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Wraz z rozwojem sektora budownictwa, szczególnie budownictwa mieszkaniowego oraz infrastruktury usługowej, powstało bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników robót budowlanych, w tym prac wykończeniowych, zarówno przy inwestycjach, jaki i remontach budynków. Absolwenci tego kierunku ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych, znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe.

 

    

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe

wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój
branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Polityka energetyczna Unii Europejskiej jednoznacznie wytycza kierunki i obszary zmian- w przypadku naszego kraju zmiany te musza zostać w najbliższych latach zintensyfikowane. Technik OZE jest fachowcem, specjalizuje się w montażu oraz serwisowaniu nowoczesnych instalacji hybrydowych, jednak może także znaleźć zatrudnienie jako doradca klienta lub przedstawiciel handlowy w firmie zajmującej się energetyką odnawialną.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących głównych zadań zawodowych:
1. w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 • montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót,

2. w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

 • wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • monitorowania nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • oceny oddziaływania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

Przedmioty zawodowe:

 • technologia montażu systemów energetyki odnawialnej,
 • systemy energetyki odnawialnej,
 • podstawy kosztorysowania w budownictwie,
 • język obcy zawodowy,
 • organizacja pracy,
 • działalność gospodarcza w budownictwie,
 • dokumentacja techniczna w budownictwie,
 • montaż systemów energetyki odnawialnej, obsługa systemów energetyki odnawialnej,

 

Charakteryzując bardziej szczegółowo, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie energetyki. Ze względu na troskę o ochronę środowiska, staje się on jedną ze znaczących i wiodących profesji zarówno w kraju, jak i za granicą. Zadania zawodowe związane są z:

 • odczytywaniem dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii,
 • montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz instalacji z nimi współpracującymi,
 • prowadzeniem serwisu oraz kontrolą działania urządzeń, instalacji i systemów energetyki odnawialnej,
 • prowadzenia napraw i modernizacji istniejących instalacji OZE.
Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej może znaleźć zatrudnienie w:
– firmach zajmujących się budową montażem i eksploatacją urządzeń OŹE,
– specjalistycznych placówkach handlowych,
– mogą prowadzić własne firmy z zakresu montażu i eksploatacji urządzeń OŹE,
– nadal podnosić swoje kwalifikacje w uczelniach wyższych, aby w przyszłości projektować takie urządzenia.

   

Technik elektryk jest zawodem o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Jego istotą jest wykonywanie prac związanych z montowaniem instalacji, urządzeń elektrycznych i podzespołów oraz diagnozowanie uszkodzeń i wykonywanie napraw urządzeń i maszyn elektrycznych. Do zadań zawodowych technika elektryka należy m.in. przeprowadzanie kontroli i badań urządzeń w procesie eksploatacji i produkcji; instalowanie, obsługiwanie i użytkowanie urządzeń energoelektronicznych i aparatury pomiarowej oraz sterującej; wykonywanie instalacji elektrycznych, a także przeprowadzanie badań eksploatacyjnych tych instalacji. W zawodzie technik elektryk trzeba systematycznie śledzić postęp technologiczny.

Praca wykonywana jest najczęściej w budynku, ale zdarza się również w kabinach środków transportu, pod ziemią, na wolnym powietrzu, w tym na dużych wysokościach. W zawodzie elektryka dominuje praca zespołowa, związana z intensywnymi i częstymi kontaktami ze współpracownikami. Wykonywanie obowiązków służbowych wiążę się często z wyjazdami poza stałe miejsce zamieszkania. Przeważnie jednak są to wyjazdy w niezbyt odległe miejsca.

 Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik elektryk mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności eksploatowania instalacji elektrycznych oraz eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy elektrotechniki z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Miernictwo elektryczne i elektroniczne; Język angielski w branży elektrycznej; Maszyny i urządzenia elektryczne; Zasilanie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych; Instalacje elektryczne; Instalacje urządzeń energoelektronicznych; Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych. 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Zajęcia warsztatowe; Pracownia elektryczna i elektroniczna; Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu „technik elektryk” powinny charakteryzować:

 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • widzenie stereoskopowe (umożliwiające ocenę odległości),
 • widzenie o zmroku,
 • zmysł równowagi,
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • zręczność rąk, w tym: zręczność palców,
 • czucie dotykowe,
 • dobrze rozwinięty zmysł powonienia,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • uzdolnienia techniczne,
 • szybki refleks,
 • spostrzegawczość.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: umiejętność współdziałania, umiejętność pracy w szybkim tempie, samodzielność, samokontrola, zdolność koncentracji uwagi, dobra pamięć, wyobraźnia przestrzenna, kreatywność, uzdolnienia techniczne odporność na działanie pod presją czasu, systematyczność, gotowość do pracy w różnych warunkach, gotowość do ustawicznego uczenia się.

Możliwości zatrudnienia

Możliwości zatrudnienia w zawodzie są bardzo duże – począwszy od przemysłu i produkcji, poprzez usługi, skończywszy na handlu. Wszędzie, gdzie są wykorzystywane urządzenia elektryczne jest potrzebna ich konserwacja i obsługa. W punktach sprzedaży sprzętu elektrycznego często zatrudnia się na stanowisku sprzedawcy fachowców elektryków.

Absolwent tego kierunku może także podjąć pracę na stanowisku mistrza, technologa, konserwatora urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji, obsłudze urządzeń i sieci elektroenergetycznych, jako elektryk dyżurny, kierownik do spraw gospodarki elektroenergetycznej w średnich i małych zakładach pracy, w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, serwisach komputerowych. 

       

TECHNIK SPAWALNICTWA   zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi. Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. Przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy oraz zespoły w maszynach i urządzeniach.to nowy zawód, z dużym
zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej.  

Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji znajdą oni zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie będą cenionymi fachowcami.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

Uczeń zdobywając tę kwalifikację będzie potrafił:

 • wykonywać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej i maszynowej,
 • wykonywać połączenia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi.

MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Uczeń zdobywając tę kwalifikację będzie potrafił:

 • rozróżniać wielorakie konstrukcje spajane,
 • dobierać warunki spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania,
 • planować produkcję spawalniczą i organizować stanowiska do spajania,
 • prowadzić procesy spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia,
 • nadzorować przebieg wytwarzania konstrukcji spajanych.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w
  osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie
  elektryczne,
 • projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,
 • oceny złączy spawanych i obsługi urządzenia kontrolno-pomiarowego,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych,

Technik spawalnictwa znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach produkujących konstrukcje stalowe jako kierownik sekcji technologicznej lub spawalnik – technolog,
 • przedsiębiorstwach jako mistrz spawalniczy,
 • w budownictwie,
 • w firmach wykonujących podwodne rurociągi,
 • zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,
 • na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu,
 • firmach z branży grzewczo – sanitarnej wykonujących i remontujących
  instalacje oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazownicze.

   

Technik mechanik jest zawodem o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Jego specyfika dotyczy takich zagadnień, jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Współczesny technik mechanik powinien znać narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, umieć zaprojektować proste elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych, mieć wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji, posiadać umiejętność instalacji i obsługi urządzeń mechanicznych.

Technik mechanik swoją pracę najczęściej wykonuje w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych, w systemie jedno lub dwuzmianowym. Może współpracować z przedstawicielami firm zewnętrznych w sprawie zlecenia napraw, zakupu części zamiennych,
zespołów do naprawy, w związku z czym mogą występować wyjazdy delegacyjne.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik mechanik mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności montowania maszyn i urządzeń, obsługiwania maszyn i urządzeń, instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Podstawy konstrukcji maszyn; Maszynoznawstwo; Technologia z materiałoznawstwem z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy; Układy sterowania i regulacji; Montaż maszyn i urządzeń; Obsługa maszyn i urządzeń; Organizacja i nadzór procesów produkcji; Język angielski
w branży mechanicznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia rysunku technicznego; Pracownia technologiczna; Zajęcia praktyczne; Pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń; Pracownia organizowania i nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń; Pracownia projektowania procesów produkcji.

Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie

Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik mechanik powinny charakteryzować:

 • Zainteresowania i uzdolnienia techniczne,
 • dobra pamięć,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • prawidłowe widzenie barw,
 • zmysł równowagi,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • sprawność ruchowa w zakresie kończyn górnych,
 • zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: gotowość do współdziałania, ciekawość poznawcza, samodzielność, samokontrola, wytrwałość i cierpliwość, dokładność, rzetelność, gotowość do ustawicznego uczenia się.

Możliwości zatrudnienia

Technik mechanik może znaleźć pracę w biurach projektowych maszyn i urządzeń, działach gospodarki narodowej w sferze produkcyjnej
i usługowej, na stanowiskach średniego nadzoru technicznego związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń. Zatrudnienie może dotyczyć stanowisk produkcyjnych, jak i stanowisk nadzoru technicznego – np. nad organizacją i nadzorem przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontroler jakości, instalator maszyn i urządzeń mechanicznych, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne.

 
 

  Portugalia 2023 r. – technik programista i technik informatyk

         

 

Włochy 2023 r. – technik budownictwa

       

Czechy 2021 r. – technik pojazdów samochodowych

   

 

Hiszpania 2018 r. – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

      

Niemcy 2016 r. – technik pojazdów samochodowych i technik mechatronik

 

 

 

 
 
Skip to content