Regulamin Wewnętrzny Internatu

PRAWA WYCHOWANKA

WYCHOWANEK MA PRAWO DO :

 • poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych, stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczuć, wyznania
 • opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed różnymi formami przemocy psychicznej i fizycznej
 • opieki i troski ze strony wychowawców w sytuacji choroby, zaopatrzenia   w leki, jakimi dysponuje internat, a w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia wychowanka – wezwania pogotowia  i wezwania rodziców
 • codziennego wyżywienia, zwrotu kosztów za nie wykorzystane posiłki pod warunkiem zgłoszenia nieobecności co najmniej 2 dni wcześniej
 • korzystanie z pomieszczeń, urządzeń pomocy dydaktycznych, służących do nauki i rozwijania zainteresowań
 • zapewnienie właściwych warunków higieniczno – sanitarnych
 • uczestnictwa w zajęciach organizowanych na terenie internatu, w szkole  i poza tymi placówkami, o ile nie narusza to rozkładu zajęć
 • wypoczynku i kulturalnego spędzania czasu wolnego
 • do przyjmowania gości za zgoda wychowawcy
 • opuszczania internatu w wyznaczonym czasie, a w innym za zgodą wychowawcy

ZA DOBRE ZACHOWANIE I WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTERNATU ORAZ DOBRE WYNIKI W NAUCE WYCHOWANEK MOŻE OTRZYMAĆ NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

 • INDYWIDUALNĄ POCHWAŁĘ OD WYCHOWAWCY
 • POCHWAŁĘ OD WYCHOWAWCY UDZIELONĄ NA FORUM GRUPY
 • POCHWAŁĘ OD KIEROWNIKA UDZIELONĄ NA FORUM GRUPY
 • LIST POCHWALNY DO RODZICÓW
 • NAGRODĘ RZECZOWĄ
 • WNIOSKOWANIE O PODWYŻSZENIE OCENY Z ZACHOWANIA W SZKOLE
 • ZWOLNIENIE Z DORAŹNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH
 • ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZUJĄCEGO CZASU NAUKI WŁASNEJ I MOŻLIWOŚCI UCZENIA SIĘ O DOWOLNEJ PORZE DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH BARDZO DOBRE WYNIKI  W NAUCE

W INTERNACIE NIE MOŻE MIEĆ MIEJSCA

 1. PICIE ALKOHOLU I PRZEBYWANIE POD JEGO WPŁYWEM, PALENIE  TYTONIU, UŻYWANIE NARKOTYKÓW, DOPALACZY ORAZ NADUŻYWANIE LEKÓW.
 1. WPROWADZANIE DO INTERNATU OSÓB POSTRONNYCH BEZ WIEDZY  WYCHOWAWCÓW.
 1. SAMOWOLNA ZAMIANA POKOJU, PRZENOSZENIE MEBLI I SPRZĘTÓW.
 2.   NISZCZENIE MIENIA.

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

ZASADY POBYTU W INTERNACIE :

 • BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP I PRZECIWPOŻAROWYCH,
 • ODNOSZENIE SIĘ Z SZACUNKIEM DO WYCHOWAWCÓW I PRACOWNIKÓW INTERNATU,
 • SUMIENNE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH,
 • BRANIE CZYNNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU KULTURALNYM INTERNATU,
 • RZETELNE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW DYŻURNEGO,
 • INFORMOWANIE WYCHOWAWCÓW O OPUSZCZANIU INTERNATU POZA WYZNACZONYM CZASEM,
 • REGULOWANIE ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE DO 10 – GO KAŻDEGO MIESIĄCA,
 • PRZESTRZEGANIE CZASU WYZNACZONEGO NA NAUKĘ WŁASNĄ,
 • PRZESTRZEGANIE OKREŚLONEJ LICZBY OSÓB W POKOJACH W CZASIE NAUKI WŁASNEJ    ( NIE WIĘCEJ NIŻ 3 OSOBY),
 • PRZESTRZEGANIE CISZY NOCNEJ,
 • RESPEKTOWANIE ZAKAZU ZAMYKANIA SIĘ NA NOC W POKOJACH,
 • ZGŁASZANIE WYCHOWAWCOM WIZYT KREWNYCH I ZNAJOMYCH,
 • PRZEDKŁADANIE WYCHOWAWCOM ZGODY RODZICÓW NA UCZESTNICTWO  W  ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH,  ODBYWAJĄCYCH SIĘ POZA INTERNATEM ORAZ ZAŚWIADCZENIA OD PROWADZĄCEGO TE ZAJĘCIA.

ZA NARUSZENIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA W INTERNACKIEI NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ  Z OBOWIĄZKÓW MIESZKAŃCA WYCHOWANEK MOŻE OTRZYMAĆ NASTĘPUJĄCE KARY:

 • INDYWIDUALNE UPOMNIENIE OD WYCHOWAWCY,
 • WPIS DO ZESZYTU UWAG I SPOSTRZEŻEŃ,
 • NAGANA OD WYCHOWAWCY NA FORUM GRUPY,
 • NAGANA OD KIEROWNIKA,
 • NAGANA OD KIEROWNIKA NA FORUM GRUPY,
 • ZLECENIE WYKONANIA DODATKOWYCH PRAC PORZĄDKOWYCH NA RZECZ INTERNATU,
 • POWIADOMIENIE WYCHOWAWCY KLASY, WNIOSKOWANIE O OBNIŻENIE OCENY Z ZACHOWANIA,
 • POWIADOMIENIE RODZICÓW,
 • NAGANA Z OSTRZEŻENIEM WYDALENIA Z INTERNATU, OGŁOSZONA NA FORUM GRUPY Z POWIADOMIENIEM RODZICÓW I WYCHOWAWCY KLASY.

  Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrona zdrowia:

  1. Wychowankom nie wolno opuszczać internatu bez wiedzy i pozwolenia wychowawcy od godz.16.00.
  2. Zgodnie z Regulaminem Internatu oraz przepisami bhp palenie oraz posiadanie papierosów oraz e-papierosów jest zabronione.
  3. Wychowanków obowiązuje:

  – zakaz uruchamiania hydrantów,

  –  odbezpieczenia gaśnic

  – wybijania szyb zabezpieczających klucze przy skrzynkach z gaśnicami  i hydrantami.

  – zakaz używania otwartego ognia (świece, zapałki, kadzidełka, papierosy, środki pirotechniczne).

  1. Nie wolno używać w pokojach urządzeń elektrycznych grzałek , kuchenek       i grzejników elektrycznych, żelazek, tosterów i sprzętów podobnego typu. Czajniki elektryczne mogą być używane po sprawdzeniu ich przez wychowawców i pod systematyczna kontrolą
  2. Wychowankom zabrania się samodzielnego naprawiania jakichkolwiek urządzeń elektrycznych. Usterki należy zgłaszać wychowawcy, kierownikowi bądź innemu pracownikowi Internatu.
  3. Zakaz otwierania i manipulowania przy skrzynkach i innych urządzeniach elektrycznych oraz samowolnego włączania i wyłączania bezpieczników.
  4. Zakaz stosowania jako osłony na punkty świetlne (lampki) materiałów łatwopalnych m.in. bibuły, materiału.
  5. Zakaz posiadania na terenie internatu przedmiotów niedozwolonych takich jak: łańcuchy, noże, kije, i inne.
  6. Zabrania się biegania po schodach i korytarzach.
  7. Nie wolno zostawiać włączonych na noc odbiorników radiowych oraz odtwarzaczy CD.
  8. Nie wolno zamykać się na noc w pokojach.
  9. Młodzieży mieszkającej na I i II piętrze zabrania się wychylać przez okna. Zakaz dotyczy również siadania na parapecie okna oraz otwierania ich na oścież.
  10. Nie wolno przechowywać w pokojach środków szkodliwych dla zdrowia.
  11. Zakaz kąpieli w zbiornikach wodnych.
  12. Zakaz samodzielnej gry w piłkę na boiskach sportowych i sali gimnastycznej oraz ćwiczenia na siłowni.
  13. W przypadku powstania pożaru (zadymienia) bądź innego zagrożenia należy natychmiast wdrożyć procedury ewakuacyjne i wezwać odpowiednie służby.
  14. Wszelkie zagrożenia zgłaszać wychowawcy .

   

Skip to content