Get Adobe Flash player

PRAWA WYCHOWANKA

WYCHOWANEK MA PRAWO DO :

 • poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych, stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczuć, wyznania
 • opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed różnymi formami przemocy psychicznej i fizycznej
 • opieki i troski ze strony wychowawców w sytuacji choroby, zaopatrzenia   w leki, jakimi dysponuje internat, a w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia wychowanka – wezwania pogotowia  i wezwania rodziców
 • codziennego wyżywienia, zwrotu kosztów za nie wykorzystane posiłki pod warunkiem zgłoszenia nieobecności co najmniej 2 dni wcześniej
 • korzystanie z pomieszczeń, urządzeń pomocy dydaktycznych, służących do nauki i rozwijania zainteresowań
 • zapewnienie właściwych warunków higieniczno – sanitarnych
 • uczestnictwa w zajęciach organizowanych na terenie internatu, w szkole  i poza tymi placówkami, o ile nie narusza to rozkładu zajęć
 • wypoczynku i kulturalnego spędzania czasu wolnego
 • do przyjmowania gości za zgoda wychowawcy
 • opuszczania internatu w wyznaczonym czasie, a w innym za zgodą wychowawcy

ZA DOBRE ZACHOWANIE I WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTERNATU ORAZ DOBRE WYNIKI W NAUCE WYCHOWANEK MOŻE OTRZYMAĆ NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

 • INDYWIDUALNĄ POCHWAŁĘ OD WYCHOWAWCY
 • POCHWAŁĘ OD WYCHOWAWCY UDZIELONĄ NA FORUM GRUPY
 • POCHWAŁĘ OD KIEROWNIKA UDZIELONĄ NA FORUM GRUPY
 • LIST POCHWALNY DO RODZICÓW
 • NAGRODĘ RZECZOWĄ
 • WNIOSKOWANIE O PODWYŻSZENIE OCENY Z ZACHOWANIA W SZKOLE
 • ZWOLNIENIE Z DORAŹNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH
 • ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZUJĄCEGO CZASU NAUKI WŁASNEJ I MOŻLIWOŚCI UCZENIA SIĘ O DOWOLNEJ PORZE DLA OSÓB OSIĄGAJĄCYCH BARDZO DOBRE WYNIKI  W NAUCE

W INTERNACIE NIE MOŻE MIEĆ MIEJSCA

 1. PICIE ALKOHOLU I PRZEBYWANIE POD JEGO WPŁYWEM, PALENIE  TYTONIU, UŻYWANIE NARKOTYKÓW, DOPALACZY ORAZ NADUŻYWANIE LEKÓW.
 1. WPROWADZANIE DO INTERNATU OSÓB POSTRONNYCH BEZ WIEDZY  WYCHOWAWCÓW.
 1. SAMOWOLNA ZAMIANA POKOJU, PRZENOSZENIE MEBLI I SPRZĘTÓW.
 2.   NISZCZENIE MIENIA.

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

ZASADY POBYTU W INTERNACIE :

 • BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP I PRZECIWPOŻAROWYCH,
 • ODNOSZENIE SIĘ Z SZACUNKIEM DO WYCHOWAWCÓW I PRACOWNIKÓW INTERNATU,
 • SUMIENNE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH,
 • BRANIE CZYNNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU KULTURALNYM INTERNATU,
 • RZETELNE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW DYŻURNEGO,
 • INFORMOWANIE WYCHOWAWCÓW O OPUSZCZANIU INTERNATU POZA WYZNACZONYM CZASEM,
 • REGULOWANIE ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE DO 10 – GO KAŻDEGO MIESIĄCA,
 • PRZESTRZEGANIE CZASU WYZNACZONEGO NA NAUKĘ WŁASNĄ,
 • PRZESTRZEGANIE OKREŚLONEJ LICZBY OSÓB W POKOJACH W CZASIE NAUKI WŁASNEJ    ( NIE WIĘCEJ NIŻ 3 OSOBY),
 • PRZESTRZEGANIE CISZY NOCNEJ,
 • RESPEKTOWANIE ZAKAZU ZAMYKANIA SIĘ NA NOC W POKOJACH,
 • ZGŁASZANIE WYCHOWAWCOM WIZYT KREWNYCH I ZNAJOMYCH,
 • PRZEDKŁADANIE WYCHOWAWCOM ZGODY RODZICÓW NA UCZESTNICTWO  W  ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH,  ODBYWAJĄCYCH SIĘ POZA INTERNATEM ORAZ ZAŚWIADCZENIA OD PROWADZĄCEGO TE ZAJĘCIA.

ZA NARUSZENIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA W INTERNACKIEI NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ  Z OBOWIĄZKÓW MIESZKAŃCA WYCHOWANEK MOŻE OTRZYMAĆ NASTĘPUJĄCE KARY:

 • INDYWIDUALNE UPOMNIENIE OD WYCHOWAWCY,
 • WPIS DO ZESZYTU UWAG I SPOSTRZEŻEŃ,
 • NAGANA OD WYCHOWAWCY NA FORUM GRUPY,
 • NAGANA OD KIEROWNIKA,
 • NAGANA OD KIEROWNIKA NA FORUM GRUPY,
 • ZLECENIE WYKONANIA DODATKOWYCH PRAC PORZĄDKOWYCH NA RZECZ INTERNATU,
 • POWIADOMIENIE WYCHOWAWCY KLASY, WNIOSKOWANIE O OBNIŻENIE OCENY Z ZACHOWANIA,
 • POWIADOMIENIE RODZICÓW,
 • NAGANA Z OSTRZEŻENIEM WYDALENIA Z INTERNATU, OGŁOSZONA NA FORUM GRUPY Z POWIADOMIENIEM RODZICÓW I WYCHOWAWCY KLASY.

REGULAMIN BHP OBOWIĄZUJĄCY W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ W STASZOWIE

 1. WYCHOWANKOM NIE WOLNO OPUSZCZAĆ INTERNATU BEZ WIEDZY I POZWOLENIA WYCHOWAWCY,
 2. NIE WOLNO UŻYWAĆ W POKOJACH GRZAŁEK, KUCHENEK, GRZEJNIKÓW ELEKTRONICZNYCH.
 3. WYCHOWANKOM ZABRANIA SIĘ NAPRAWIANIA JAKICHKOLWIEK URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH.
 4. ZABRANIA SIĘ BIEGANIA PO SCHODACH I KORYTARZACH.
 5. NIE WOLNO ZOSTAWIAĆ WŁĄCZONYCH NA NOC ODBIORNIKÓW RADIOWYCH ORAZ MAGNETOFONÓW.
 6. NIE WOLNO ZAMYKAĆ POKOI NA NOC.
 7. MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ NA I I  II PIĘTRZE, ZABRANIA SIĘ WYCHYLANIA PRZEZ OKNA.
 8. NIE WOLNO PRZECHOWYWAĆ W POKOJACH ŚRODKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA.
 9. WSZELKIE ZAGROŻENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ DO WYCHOWAWCY.