Zarządzenie Dyrektora

ZARZĄDZENIE DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ im. STANISŁAWA STASZICA w STASZOWIE

W SPRAWIE OPŁAT ZA ŻYWIENIE w INTERNACIE ZS

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 67a, ustawy z dnia 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity z 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943), ustawa o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)

                                                § 1

UPRAWIENIE DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnie są:

– uczniowie zespołu szkół w Staszowie, uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Staszowski wnoszący

opłaty indywidualnie lub których posiłki dofinansowuje ośrodek pomocy społecznej oraz inni uczniowie

Zespołu Szkół, do których skierowany jest odpowiedni program, projekt.

– pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualnie,

– uczniowie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia zawodowego.

                                             § 2

ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI:

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki przygotowane w formie śniadania, drugiego

Śniadania, dwudaniowe obiady i kolacji.

2. Posiłki przygotowane są zgodnie z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia oraz kalkulacją koszt.

3. Ustala się wysokość opłaty za posiłki ustalana jest przez dyrektora szkoły

w porozumieniu z organem prowadzącym w wysokości:

a) Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Staszowski :

– śniadania 3,50

– obiad 5,00

– kolacja 3,50

b) Nauczyciele Zespołu Szkół :

obiad 9,00

c) Pracownicy Zespołu Szkół :

– obiad 9,00 

d) Uczniowie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego :

– śniadania 3,50 

– obiad 5,00 

– kolacja 3,50 

4. Cena jednego posiłku dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych

do przygotowania posiłku – koszt wsady do kotła.

5. Nauczyciele i pracownice ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu

produktów zużywanych do przygotowania posiłku oraz koszt wytworzeni posiłku.

6. W przypadku wzrostu kosztów produktów wytworzenia posiłków w trakcie roku

szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po informowaniu

korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

7. Koszt utrzymania i funkcjonowania stołówki szkolnej ustala się na podstawie

poniesionych bieżących wydatków w roku poprzednim.

8. Odpłata za posiłki wnosi rodzic/opiekun ucznia.

9. Odpłatność za posiłki za dany miesiąc uiszczana jest na konto szkoły do 1 każdego

miesiąca nr: 41 9431 0005 2001 0021 8593001 – przy braku odpłatność

w terminie zostaną naliczone odsetki ustawowe.

10. W przypadku nieuregulowania opłaty, o zaleganiu z opłatami powiadamia się kierownika internatu i rodziców.

11. Listy imienne uczniów korzystających z posiłków posiada intendent szkoły.

12. Posiłki dla uczniów szkoły wydawane są na podstawie karty obiadowej.

13. Istnieje możliwość wnoszenia opłat za wybrane dni w miesiącu.

14. Opłaty za miesiąc styczeń można dokonywać od pierwszego dnia roboczego miesiąca stycznia.

                                                 §3

POSIŁKI FINANSOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

1. Z posiłków w stołówce szkolnej finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej można korzystać od następnego dnia po przedstawieniu decyzji.

2. Rozliczenie za posiłki z Ośrodkiem Pomocy Społecznej następuje zgodnie z zawartym porozumieniem.

                                                  §4

ZWROTY ZA OBIADY:

1. Zwrot opłaty za posiłki może nastąpić w przypadku choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi pełne trzy dni lub dłużej.

2. Nieobecność musi być zgłoszona jeden dzień wcześniej do godz. 9.00 intendentce, kierownikowi internatu, osobiście lub telefonicznie. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zwrócona na koniec miesiąca.

3. W przypadku nie zgłoszonej nieobecności opłata za posiłki nie podlega zwrotowi.

                                                §5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor szkoły w postaci pisemnego aneksu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2017 r.