Zasady naboru

ZASADY NABORU. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

 1. Do przyjęcia wychowanka do internatu wymagane jest złożenie kwestionariusza wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów w sekretariacie Zespołu Szkół lub bezpośrednio w internacie.
 2. Meldunek na  określony czas (nauka w szkole lub inne uwarunkowania).
 3. Wychowanek jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu internatu, porządku dnia oraz innych zasad funkcjonowania w grupie.
 4. Wszystkie zobowiązania finansowe wobec internatu (za wyżywienie i zakwaterowanie) wychowanek lub jego rodzice bądź prawni opiekunowie są zobligowani regulować do 1 dnia  każdego miesiąca w kasie w księgowości ZS lub przelewem.
 5. Przed odejściem z internatu wychowanek jest zobowiązany do rozliczenia się z powierzonych sprzętów, kluczy, itp. oraz uregulowanych należności finansowych.

Młodzież  przebywa w internacie od godziny 17.00 w niedzielę  do 16.00  w piątek. Opłaty za pobyt w internacie składają się z dwóch części:

 • wyżywienie
 • opłata stała

Wyżywienie w internacie obejmuje trzy posiłki (śniadanie, obiad i kolację), Jest to tylko koszt surowców, a opłata stała jest symboliczna.

W czasie pobytu dziecka  w internacie rodzicom przysługuje zasiłek rodzinny na naukę poza miejscem zamieszkania.

 

Regulamin rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie

Sporządzone na podstawie (Dz.U. z 2017 r. poz.59)

                                                   §1

O przyjęcie do Internatu ZS w Staszowie mogą ubiegać się uczniowie kształcący się w szkołach, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Staszowie, zameldowani poza miejscem realizowania obowiązku nauki i wykazujący się co najmniej oceną dobrą z zachowania.

                                                  §2

W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi i wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń zameldowany na stałe w Staszowie na warunkach określonych przez kierownika internatu w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół.Jeśli internat dysponuje wolnymi miejscami, mogą się o nie ubiegać uczniowie szkół, których organem prowadzącym nie jest Starostwo Powiatowe w Staszowie.

                                                 §3

Zasady rekrutacji

 1. Kwestionariusz przyjęcia do placówki można składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Staszowie lub bezpośrednio w InternacieZespołu Szkół przy ulicy Koszarowej 7(I piętro, pokój nr 23).(Kwestionariusz możliwy do pobrania na stronie Zespołu Szkół w Staszowie)
 2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru:
 • W pierwszej kolejności uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół w Staszowie
 • Następnie uczniowie innych staszowskich szkół średnich
 • W przypadku niewystarczającej liczby miejsc pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:

– uczniom mieszkającym w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły nie jest możliwy

-wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych korzystających z opieki całkowitej, oraz dzieciom umieszczonych w rodzinach zastępczych

-uczniom z rodzin niepełnych, eurosieroctwo

– inne szczególne czynniki np.stan zdrowia kandydata,potwierdzone stosownymi zaświadczeniami

                                                §4

Komisję rekrutacyjną powołuje kierownik Internatu Zespołu Szkół.

                                                §5

Komisja składa się z trzech członków- wychowawców internatu.

 

                                                §6

Terminy składania dokumentów i rekrutacji:

– 01 czerwca- 20 sierpnia- składanie kwestionariuszy.

                                                §7

Listy osób przyjętych i nie przyjętych do internatu będą publikowane w terminie:

25 sierpnia ogłoszenie wyników rekrutacji.

                                               §8

Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo pisemnego odwołania od decyzji do kierownika internatu w terminie 7 dni od jej ogłoszenia.

 

Rada Wychowawców Internatu

Kierownik : mgr  Ewa Maj

Wychowawcy :

mgr Ewa Górska

mgr  Renata Jaworska

mgr Agata Mazur -Dąbrowski

mgr Małgorzata Witaszek

mgr  Magdalena Wołowiec

mgr Grzegorz Poniewierski

mgr Wojciech Piwowar

mgr Dorota Miklaś

 

Skip to content