ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT STASZOWSKI

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Rodzice,

Drodzy absolwenci Szkół Podstawowych

Wybór szkoły to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą szkół, przedstawioną w programie „Nabór”. Warto zapoznać się z ofertą wszystkich szkół i klas, które są dostępne na stronach internetowych szkół. W przypadku wyboru kształcenia w zawodach należy wziąć pod uwagę stan zdrowia oraz perspektywy pracy lub dalszej nauki.

Dobry wybór to szansa na sukces!

 

Absolwencie Szkoły Podstawowej!

Nadeszła pora na podjęcie przez Ciebie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2023/2024 zostały określone w Zarządzeniu nr 10/2023 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie świętokrzyskim.

 

Wybór szkoły ponadpodstawowej powinien być zgodny z Twoimi zainteresowaniami i możliwościami. Rozważnie podejmuj decyzję.

 

Możesz wybierać szkoły spośród następujących typów:

  4-letnie liceum ogólnokształcące,

  5-letnie technikum,

  3- letnia branżowa szkoła I stopnia.

 

Dwa pierwsze typy szkół ponadpodstawowych kończą się egzaminem maturalnym, zaś nauka w technikum i branżowej szkole I-stopnia daje ponadto możliwość uzyskania zawodu. Pamiętaj jednak, że ukończenie branżowej szkoły I-stopnia nie zamyka Ci drogi do zdania egzaminu maturalnego – po ukończeniu szkoły branżowej będziesz mógł kontynuować naukę

w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

 

W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat staszowski będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Elektroniczny nabór zapewni spokojny, obiektywny i bezpieczny proces rekrutacji kandydatów. Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/staszow (strona dostępna od 25 kwietnia 2023 roku) będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy pomocy serwisu internetowego można będzie: wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały dostęp do poradników, monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi klasami.

 

JAK WYBRAĆ SZKOŁĘ I KLASĘ ?

Harmonogram działań:

1)   Możesz wybrać 3 szkoły ponadpodstawowe (zespół szkół nie jest szkołą, szkołą jest technikum, liceum, branżowa szkoła I stopnia), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (klasy należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną klasą).

2)   Zwróć uwagę na kolejność w jakiej wybierasz klasy.

PAMIĘTAJ! Klasa którą wybrałeś na 1 miejscu to ta, na której zależy Ci najbardziej.

3)   Nie ma ograniczeń w wyborze liczby klas w 3 wybranych przez Ciebie szkołach:

– wybierz więcej niż jedną klasę (im więcej klas wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły).

O dostaniu się do danej klasy decyduje liczba punktów

Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, system zakwalifikuje Cię do klasy, którą wybrałeś na kolejnym miejscu. Warto wybrać klasy odpowiadające Twoim możliwościom. System będzie przydzielał Cię do klas kolejno – od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.

 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK ? 

      w    Internecie  na    stronie    https://nabor.pcss.pl/staszow   przy  pomocy      informatora

 

elektronicznego stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza,

  jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, zaznacz to koniecznie w systemie elektronicznego wyboru,

    wydrukuj wniosek oraz poproś co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych o podpisanie wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata (art. 130, ust. 4 ustawy Prawo oświatowe)

   wniosek składany jest w szkole pierwszego wyboru, szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic/opiekun prawny nie podpisał,

  zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

 

PAMIĘTAJ! Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w szkole, która wykaże wolne miejsca.

 

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

    zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) – obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych),

  zaświadczenie o praktyce – dla młodocianych pracowników (branżowa szkoła I stopnia).

 

W terminie od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć oryginały lub kopie następujących dokumentów:

1.   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

2.   zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

3.   zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,

4.   dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisane przez

co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

z wyłączeniem klas przygotowania wojskowego.

od 15 maja 2023 r.

do 21 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (podpisane przez

co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

o przyjęcie do klasy przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej.

od 15 maja 2023 r.

do 31 maja 2023 r.

do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi

na zamianę szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r.

do 12 lipca 2023 r. do godz.15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności

związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 12 lipca 2023 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) wskazanych

w oświadczeniach.

do 19 lipca 2023 r.

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

20 lipca 2023 r.

7.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole,

w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia

o wyborze tej szkoły.

od 15 maja 2023 r.

do 24 lipca 2023 r.

8.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu

ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań

psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 21 lipca 2023 r.

do 27 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych do szkoły.

28 lipca 2023 r. do godz.14.00

Pamiętaj, że powyższe terminy zostały określone przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i przestrzeganie ich jest Twoim obowiązkiem.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Rodzice dzieci kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

– wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły w terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – uzasadnienie sporządzane jest w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku,

-wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia – dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia,

– złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające do klas, w których nie wypełniono ustalonych planem naboru limitu miejsc.

2.Wolne miejsca zostaną ogłoszone w dniu 31 lipca 2023 roku.

3.W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 150 ust.2 ustawy Prawo oświatowe z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Składanie wniosków i oryginałów dokumentów do szkół, które prowadzą nabór uzupełniający odbędzie się w terminie od 31 lipca do 3 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00.

4.Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – 24 sierpnia 2023 roku.

INFORMACJE DODATKOWE

1.Szkoły podstawowe na terenie powiatu staszowskiego w roku szkolnym 2022/23 ukończy 855 uczniów. Na rok szkolny 2023/24 powiat staszowski przygotował:

dla absolwentów szkoły podstawowej 1072 miejsca w 34 klasach:

-14 klas w liceach ogólnokształcących

-13 klas w technikach (19 różnych zawodów)

-7 klas w branżowych szkołach I stopnia.

2.Warunkiem utworzenia podczas naboru w roku szkolnym 2023/24 klasy pierwszej jest minimalna liczba uczniów wynosząca 24 (liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia).

 

KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI

1.O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego liczba punktów na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

2.W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do publicznej szkoły ponadpodstawowej o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:

1)wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

 

2)   oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3)       świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

4)   szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

3.   Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej z pominięciem pozostałych kryteriów.

Zachęcamy wszystkich kandydatów do szkół ponadpodstawowych do zapoznania się z ofertą szkół dostępną w wersji elektronicznej na stronie https://nabor.pcss.pl/staszow (strona

dostępna od 25 kwietnia 2023 roku).

 

W przypadku wątpliwości dotyczących naboru i rekrutacji dodatkowe informacje możesz uzyskać w swojej szkole, w szkołach ponadpodstawowych oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Uwaga! Rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień wynikających z kryteriów różnicujących zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów do 12 lipca 2023 r. Oświadczenie (wzór do pobrania ze strony internetowej Naboru) potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a

§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Ww. dokumenty należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru.

Adresy szkół i zespołów szkół prowadzonych przez powiat staszowski w roku szkolnym 2023/24:

 

Liceum Ogólnokształcące im.ks.kard. Stefana Wyszyńskiego ul. 11 Listopada 3

28-200 Staszów

tel. 15-864-25-83

 

www.lo.staszowski.com

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 11

28-200 Staszów

tel. 15-864-31-18

www.zsestaszow.eu

 

Zespół Szkół

im. Stanisława Staszica ul. Koszarowa 7

28-200 Staszów

tel. 15-864-25-39

www.zsstaszow.pl

 

Zespół Szkół

im. Oddziału Partyzanckiego AK “Jędrusie” ul. Ruszczańska 23

28-230 Połaniec

tel. 15-865-03-25

www.zspolaniec.slaskdatacenter.pl

 

Podstawa prawna:

1.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431).

2.    Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w województwie świętokrzyskim na rok szkolny 2023/2024 zostały określone w Zarządzeniu nr 10/2023 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie świętokrzyskim.

3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)

życzę wszystkim absolwentom klas VIII szkół podstawowych trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej!

STAROSTA STASZOWSKI

Skip to content