Regulamin wewnętrzny internatu

PRAWA WYCHOWANKA

WYCHOWANEK MA PRAWO DO:

– poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych, stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczuć, wyznania
– opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed różnymi formami przemocy psychicznej i fizycznej
– opieki i troski ze strony wychowawców w sytuacji choroby, a w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia wychowanka – wezwania pogotowia oraz rodziców
– codziennego wyżywienia, zwrotu kosztów za nie wykorzystane posiłki pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nieobecności 
– korzystanie z pomieszczeń ogólnego użytku
– zapewnienie właściwych warunków higieniczno – sanitarnych
– uczestnictwa w zajęciach organizowanych na terenie internatu, w szkole i innych placówkach kulturalno-oświatowych
– wypoczynku i kulturalnego spędzania czasu wolnego 
– opuszczania internatu w czasie wolnym 

ZA DOBRE ZACHOWANIE I WYRÓŻNIAJĄCĄ SIĘ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTERNATU ORAZ DOBRE WYNIKI W NAUCE WYCHOWANEK MOŻE OTRZYMAĆ NASTĘPUJĄCE NAGRODY:

– indywidualną pochwałę od wychowawcy 
– pochwałę od wychowawcy udzieloną na forum grupy 
– pochwałę od kierownika udzieloną na forum grupy 
– list pochwalny do rodziców 
– wnioskowanie o podwyższenie oceny z zachowania w szkole 

W INTERNACIE NIE MOŻE MIEĆ MIEJSCA:

– picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem, 
– palenie tytoniu, używanie narkotyków, dopalaczy 
– wprowadzanie do internatu osób postronnych bez wiedzy wychowawców
– samowolna zamiana pokoju
– niszczenie mienia

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA:

– bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych
– odnoszenie się z szacunkiem do wychowawców i pracowników internatu
– sumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych
– branie czynnego udziału w życiu kulturalnym internatu
– rzetelne wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego
– regulowanie odpłatności za wyżywienie w pierwszych trzech dniach każdego miesiąca
– przestrzeganie czasu wyznaczonego na naukę własną
– przestrzeganie ciszy nocnej
– dostarczanie wychowawcom zgody rodziców na uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych

ZA NARUSZENIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA W INTERNACIE I NIE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW MIESZKAŃCA WYCHOWANEK MOŻE OTRZYMAĆ NASTĘPUJĄCE KARY:

– wpis do zeszytu uwag i spostrzeżeń
– nagana od wychowawcy na forum grupy
– nagana od kierownika
– powiadomienie wychowawcy klasy, wnioskowanie o obniżenie oceny z zachowania
– kontrakt z ostrzeżeniem wydalenia z internatu

PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, HIGIENY I OCHRONY ZDROWIA

WYCHOWANKÓW OBOWIĄZUJE:

– wychowankom nie wolno opuszczać internatu bez wiedzy i pozwolenia
– wychowawcy od godz. 16.00
– zakaz używania otwartego ognia
– zakaz używania w pokojach urządzeń elektrycznych takich jak żelazka, tostery
– zgłaszanie wychowawcy wszelkich usterek
– zakaz otwierania skrzynek z bezpiecznikami
– zabrania się biegania po schodach i korytarzach
– w przypadku powstania pożaru (zadymienia) bądź innego zagrożenia należy natychmiast wdrożyć procedury ewakuacyjne i wezwać odpowiednie służby

WSZELKIE ZAGROŻENIA ZGŁASZAĆ WYCHOWAWCY

Skip to content