Rekrutacja 2020/2021

Przedmioty punktowane przy rekrutacji po szkole podstawowej :

Liceum Ogólnokształcące profil humanistyczny: historia, język angielski

Liceum Ogólnokształcące profil matematyczno – fizyczno – informatyczny: fizyka, informatyka

Technikum (wszystkie kierunki): fizyka, geografia lub informatyka

Szkoła Branżowa I stopnia (wszystkie kierunki): geografia, informatyka

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 11 maja do 23 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie
o wynikach egzaminu ósmoklasisty
od 26 do 30 czerwca 2020. do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły
13 lipca 2020
4. Przedłożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego bądź ósmoklasisty
o ile nie zostały złożone wcześniej
od 13 lipca do 20 lipca 2020 r.  do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych
21 lipca 2020 r.  do godz. 14.00