Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-08-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niewłaściwa struktura nagłówków.
 • Multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz audiodeskrypcji.
 • Treści nietekstowe nie posiadają opisów alternatywnych.
 • W niektórych przypadkach niski kontrast tekstu do tła.
 • Treści artykułów niedostępne cyfrowo.
 • Utrudniona nawigacja ze względu na niewłaściwe określone cele linków.

Wyłączenia

 • Alternatywa dla multimediów zmiennych w czasie opublikowanych przed 23 września 2020 r.
 • Informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Dygulski.
 • E-mail: dostepnosc@zsstaszow.pl
 • Telefon: + 48 15 864 25 39

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie
 • Adres: ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów
 • E-mail: zsstaszow@poczta.fm
 • Telefon: 15 864 25 39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica przy ul. Koszarowej 7

Budynek główny to budynek wielokondygnacyjny, posiada wejście główne – wejście schodami oraz, zlokalizowane w północnej części budynku – wejście schodami, wejście do szatni szkoły – wejście schodami, wejście boczne do budynku głównego posiada podjazd dla wózków i jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową do wysokości parteru obiektu. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy umożliwiający dostęp na pierwsze i drugie piętro budynku.  Pomieszczenia i toalety zlokalizowane na pierwszym i drugim piętrze nie są dostępne dla osób na wózkach. Korytarze i hole nie umożliwiają komunikacji i swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością ruchową są obsługiwane na parterze budynku. Potrzebę taką należy zgłosić w sekretariacie szkoły / na dyżurce głównej. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek CKZ  to budynek parterowy posiada wejście główne – wejście schodami  oraz wejście zlokalizowane w południowej części budynku. Budynek posiada  podjazd przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek posiada własny parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Zajęć Pozalekcyjnych  to budynek parterowy posiada wejście główne – wejście schodami. Budynek nie posiada  podjazdu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia i toalety nie są dostępne dla osób na wózkach.  Korytarz nie umożliwia komunikacji i swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek Internatu  to budynek wielokondygnacyjny, posiada wejście główne – wejście schodami oraz wejście zlokalizowane w południowej części budynku – wejście schodami, nie posiada  podjazdu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy umożliwiający dostęp na pierwsze i drugie piętro budynku.  Pomieszczenia i toalety nie są dostępne dla osób na wózkach. Korytarze i hole nie umożliwiają komunikacji i swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnością ruchową są obsługiwane na parterze budynku. Potrzebę taką należy zgłosić u kierownika internatu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content