Dodatkowe informacje o rekrutacji 2018/2019

PAMIĘTAJ !!! W naborze na rok szkolny 2018/2019 nie ma możliwości zmiany decyzji o wyborze szkoły !

Możesz wybierać spośród następujących typów szkół ponadgimnazjalnych:
– liceum ogólnokształcące,
– technikum,
– branżowa szkoła l stopnia

W tym roku, po raz kolejny, rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Staszowski będzie realizowana przy pomocy systemu elektronicznego. Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/staszow będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy pomocy serwisu internetowego będzie można:  wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, mieć stały dostęp do poradników, monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami.

Możesz wybrać 3 szkoły ponadgimnazjalne (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom Twojego zainteresowania daną placówką).

Pamiętaj !!! Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy Ci najbardziej.

Nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w 3 wybranych przez Ciebie szkołach:
-wybierz więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów wybierzesz, tym większe masz szanse na dostanie się do szkoły),
– zwróć uwagę nie tylko na liczbę, ale także na kolejność, w jakiej wybierasz oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.

Spróbuj wstępnie przeliczyć punkty, które prawdopodobnie uzyskasz za świadectwo oraz egzamin gimnazjalny i porównaj z punktacją w interesujących Cię klasach.

O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów.  Jeśli zgromadzona przez Ciebie liczba punktów będzie niewystarczająca, znajdziesz miejsce w drugiej lub trzeciej szkole, a może w innej klasie.

Jak wypełnić wniosek ?

     W Internecie , na stronie https://nabor.pcss.pl/staszow, przy pomocy informatora elektronicznego:
stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pozostałe pola formularza,
– jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, zaznacz to,
wydrukuj wniosek,
podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców o podpisanie wydrukowanego wniosku;
postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica (art. 130, ust 4 ustawy Prawo oświatowe) złożony w szkole pierwszego wyboru; w związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał,
– na końcu wniosku umieszczone zostanie wygenerowane dla Ciebie hasło dostępu (PIN),
które pozwoli sprawdzić, czy otrzymasz miejsce w wybranej szkole ponadgimnazjalnej,
zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru.

UWAGA !!! Wniosek –  tylko wypełniony, a nie złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji.

PAMIĘTAJ !!!  Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosku w terminie, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w szkole, która wykaże wolne miejsca.

Inne dokumenty, które musisz złożyć w zależności od tego, jaki wybrałeś typ szkoły:

– zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) – obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (skierowanie na badanie otrzymasz po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych),
– zaświadczenie o praktyce – dla młodocianych pracowników.

W terminie od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć oryginały lub kopie następujących dokumentów:

1. świadectwo ukończenia gimnazjum,
2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
3. zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,
4. dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych z kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, bierze się pod uwagę potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej problemy zdrowotne, ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, a w razie potrzeby kryteria ustawowe (różnicujące), ale tylko wtedy, gdy dołączono wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające ich spełnianie.

Uwaga !!!

     Rodzice zamierzający skorzystać z uprawnień wynikających z kryteriów różnicujących, zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów do 20 czerwca 2018 r. Oświadczenie (wzór do pobrania ze strony internetowej Naboru) potwierdzające spełnianie kryteriów, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, natomiast pozostałe dokumenty składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z a/t. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Rodzice dzieci kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

– wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – uzasadnienie sporządzone jest w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku,

– wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy – dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia,

– złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły po wyczerpaniu innych możliwości określonych ustawą rekrutacyjną.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające do oddziałów, w których nie wypełniono ustalonych planem naboru limitu miejsc.
2. Wolne miejsca zostaną ogłoszone w dniu 18 lipca 2018r do godz.15.00.
3. W przypadku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do wniosku należy dołączyć odpowiednio wszystkie dokumenty, o których mowa w art. 150 ust.2 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Składanie wniosków i oryginałów dokumentów do szkół, które prowadzą nabór uzupełniający w terminie od 19 lipca do 13 sierpnia 2018 roku godz. 15.00.
4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 21 sierpnia 2018 roku do godz.13.00.

KRYTERIA W PROCESIE REKRUTACJI

1. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata (liczba punktów) na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:
wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej z pominięciem pozostałych kryteriów.
Zachęcamy wszystkich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych do zapoznania się z ofertą szkół dostępną w wersji elektronicznej na stronie https://nabor.pcss.pl/staszow

W przypadku wątpliwości dotyczących naboru i rekrutacji dodatkowe informacje możesz
uzyskać w swoim gimnazjum, w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w Wydziale Edukacji,
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Powrót do strony głównej 

Skip to content