Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji lato 2023

część pisemna

 • na egzamin zgłaszamy się w wyznaczonym miejscu 30 minut przed godziną rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej,
 • każdy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem,
 • do sali zdający nie wnosi żadnych środków łączności i elektronicznych nośników informacji,
 • każdy przynosi ze sobą przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym atramentem / tuszem. oraz może mieć kalkulator prosty*

część  praktyczna

 • na egzamin zgłaszamy się w ośrodku egzaminacyjnym 30 minut przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej dla danej zmiany,
 • każdy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem,
 • na egzamin przynosimy odzież roboczą oraz dokumenty związane ze specyfiką danego zawodu,
 • do sali egzaminacyjnej zdający nie wnosi żadnych środków łączności i elektronicznych nośników informacji,
 • nieobecność na części pisemnej lub praktycznej egzaminu zawodowego oznacza brak promocji do klasy programowo wyższej lub nieukończenie szkoły,
 • w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do egzaminu zawodowego w części pisemnej lub praktycznej dyrektor OKE może wyrazić zgodę na przystąpienie przez ucznia do egzaminu w terminie dodatkowym Wniosek ( z uzasadnieniem ) o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, uczeń lub jego  rodzic, składają  do dyrektora  szkoły, najpóźniej w dniu w którym wyznaczony był egzamin dla ucznia.
 • każdy przynosi ze sobą przybory do pisania – pióro lub długopis z czarnym atramentem / tuszem, oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

L.p. Oznaczenie kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
1.  

MOT.06, ELE.11

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2.  

BD.30

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

*Kalkulator prosty– jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Odnośnik do harmonogramu egzaminów pisemnych  technikum KLIKNIJ TUTAJ

Odnośnik do harmonogramu egzaminów pisemnych branżowa szkoła I stopnia KLIKNIJ TUTAJ

Odnośnik do harmonogramu egzaminów praktycznych technikum KLIKNIJ TUTAJ

Odnośnik do harmonogramu egzaminów praktycznych branżowa szkoła I stopnia KLIKNIJ TUTAJ

Wewnętrzny harmonogram CKZ /części praktycznej KLIKNIJ TUTAJ

Skip to content