Matura 2022

Matura 2022 – HARMONOGRAM (sale)

Komunikat o przyborach

Harmonogram egzaminów:

  • 4 – 20. 05. 2022 egzamin maturalny w terminie głównym,
  • 1– 15. 06. 2022 egzamin maturalny w terminie dodatkowym,
  • 08.2022godz. 9:00 egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

Wydawanie świadectw:

  • 07.2022 z egzaminów w sesji maj, czerwiec 2022.
  • 09.2022 z egzaminów w sesji sierpień 2022.

Obowiązki zdającego:

  • zdający ma obowiązek zgłosić się w wyznaczonym miejscu na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym w szkole harmonogramem minimum 30 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu ,
  • na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość

(z aktualnym zdjęciem),

  • zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali,
  • zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie

z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE; zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów pomocniczych.

  • stwierdzenie niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego albo wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego

w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów, albo zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym jest podstawą do unieważnienia egzaminu.

Na terenie szkoły obowiązują wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

w związku z pandemią COVID 19. (są zamieszczone w osobnym komunikacie)

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem, dyrektor OKEmożewyrazićzgodęnaprzystąpienieprzezabsolwentadoegzaminumaturalnegoztegoprzedmiotu (przedmiotów ) w dodatkowym terminie. Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym, absolwent lub jego rodzice, składają do dyrektora szkoły, najpóźniej w dniu w którym odbywa się egzamin zdanego przedmiotu.

Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (język polski, język obcy, matematyka i wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym) i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu tego samego roku.

Skip to content