Regulamin I edycji konkursu „English in Practice”

I. Organizatorzy
Zespół Szkół w Staszowie.
Katarzyna Bartłomiejczuk – nauczyciel języka angielskiego.
II. Uczestnicy:
I kategoria:
Uczniowie Technikum i LO
II kategoria:
Uczniowie Szkoły Branżowej
III. Cele konkursu:
-propagowanie i doskonalenie znajomości języka angielskiego również zawodowego,
-doskonalenie sprawności mówienia pod kątem wymagań do maturalnego egzaminu ustnego,
-propagowanie wykorzystywania technologii komputerowej w nauce języka obcego,
-popularyzacja kierunków o profilu technicznym,
-promocja szkoły,
-rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczestników,
-rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.


III. Warunki uczestnictwa:
Uczniowie przygotowują dialog w języku angielskim w formie video, w drużynach dwuosobowych. Może to być: scenka sytuacyjna np. wizyta w warsztacie samochodowym, agencji reklamowej, banku, rozmowa telefoniczna, lub innych miejscach użyteczności publicznej.
Dialog ma trwać od 1-3 minut i przedstawiać minimum 10-15 wyrażeń związanych z danym środowiskiem pracy/zawodem.
Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.
Praca konkursowa nie może być odtwórcza lub nosić znamion plagiatu.
Film edukacyjny powinien być oryginalnym pomysłem autorów.
Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych filmu edukacyjnego oraz że akceptuje regulamin konkursu.
Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora w celach promocyjno-marketingowych, stosownie do potrzeb organizatora.
W jury konkursu zasiadają jego organizatorzy.
IV. Kryteria oceniania
W filmie edukacyjnym będzie oceniany przede wszystkim pomysł i jego realizacja. Kryteriami oceny prac konkursowych będą: ilość i różnorodność wykorzystanego słownictwa branżowego, stopień posługiwania się językiem, poprawność językowa, długość filmu, oryginalność i pomysłowość. Za każde kryterium uczniowie mogą uzyskać po 3 punkty.
V. Nagrody
Nagrodami dla wszystkich uczniów, którzy spełnią założenia konkursu będą cząstkowe oceny celujące z języka obcego zawodowego oraz języka angielskiego. Dwa najlepsze filmy z każdej kategorii (z największą ilością punktów), zostaną wyróżnione i opublikowane na stronie i fanpag’u szkoły.
VI. Założenia programowo-organizacyjne
Prace w wersji elektronicznej, oznaczone nazwiskami uczestników oraz tytułem należy dostarczyć do organizatora do 14 kwietnia 2023 r.
Wyłonienie laureatów najlepszego filmu odbędzie się 18 kwietnia 2023 r.
Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych organizatora wizerunku oraz swojego imienia i nazwiska.
VII. Kontakt:
Regulamin oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie
internetowej ZS – zsstaszow.pl

Skip to content