Wymagane dokumenty

– Podanie w wersji elektronicznej
– 3 fotografie
– karta zdrowia
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (przyjęci do technikum i branżowej szkoły I stopnia w których praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkole)
– świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu
O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata.
W przypadku równorzędnych wyników punktowych komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
– uzyskana liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym
– uzyskana liczba punktów za świadectwo
– uzyskana liczba punktów za inne osiągnięcia
– kandydaci z problemami zdrowotnymi
Absolwenci gimnazjów będący laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są niezależnie od kryteriów zawartych w niniejszym dokumencie.
Liczba punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi – 100 punktów
Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1)języka polskiego,
2)historii i wiedzy o społeczeństwie,
3)matematyki,
4)przedmiotów przyrodniczych,
5)języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z j. polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
– ocena celująca – 18 pkt.
– ocena bardzo dobra – 17 pkt.
– ocena dobra – 14 pkt.
– ocena dostateczna – 8 pkt.
– ocena dopuszczająca – 2 pkt.
Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 18 punktów:
a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów;
b. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, w tym:
1) Konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów:
– laureat – 7 pkt.
– finalista – 5 pkt.
2) Konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim:
– finalista 1 konkursu – 7 pkt.
– finalista 2 lub więcej konkursów – 10 pkt.
3)Potwierdzone osiągnięcia sportowe – maks. 4 pkt
4) Potwierdzone osiągnięcia artystyczne- maks. 4 pkt.
5) Wolontariat – 3 pkt.

Powrót do strony głównej 

Skip to content