Zapytanie ofertowe – „Kurs na prawo jazdy rok 2015/2016”

 

Staszów, dnia 25.09.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE         (Do pobrania plik w formacie pdf) 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907ze zm.)

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

 1. Zamawiający

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

 1. Koszarowa 7

28-200 Staszów

tel./ fax. 015 864 25 39

NIP: 866-10-85-977

REGON: 292030693

 1. Przedmiot zapytania ofertowego oraz termin realizacji:
 2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat B oraz ustalenie pierwszego terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla maksymalnie 70 uczniów Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, wytypowanych na podstawie regulaminu rekrutacji, którzy w dniu egzaminu będą osobami pełnoletnimi.
 3. Liczba uczestnikówmaksymalnie70 uczniów
 4. Planowany terminod podpisania umowy do 05.10.2015 r.
 5. c) Liczba godzin 60/grupę w tym: 30 godz. teoretycznych (1 godzina = 45 minut) i 30 godz. praktycznych (1 godzina = 60 minut).
 6. Kurs o którym mowa wyżej, musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami ( Dz.U.z 2011r.Nr 30 poz 151 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2012r. Nr.0 poz.995)

III. Istotne warunki zamówienia:

Zamawiający informuje, że osoby skierowane do odbycia kursu prawo jazdy kat. B nie posiadają aktualnego badania lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak istnienia przeciwwskazań do odbycia w/w kursu.

 1. Wykonawca zobowiązany jest:

– skierować kandydatów na badania do lekarza medycyny pracy (koszt badań ponosi Wykonawca),

– zorganizować i przeprowadzić kurs (część teoretyczną i praktyczną),

-przeprowadzić egzamin wewnętrzny sprawdzający stopień opanowania materiału,

– wydać dokument zgodny z obowiązującymi przepisami uprawniający do przystąpienia do egzaminu państwowego,

– ustalić dla wszystkich uczestników pierwszy termin egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem w ośrodku egzaminowania właściwym z punktu widzenia przeprowadzonych zajęć praktycznych.

 1. Wykonawca przedłoży odpowiednio:
  1. właściwy dla danej formy płatności dokument, do którego dołączona zostanie imienna lista osób, za które dokonano opłaty,
  2. zaświadczenie wydane przez ośrodek egzaminowania kierowców wskazujące termin egzaminu państwowego wraz z imienną listą osób dla których ustalono ten termin.
  3. kopię ubezpieczenia NNW uczestników kursu
  4. Miejsce realizacji kursu:
  5. a) Zamawiający zaleca, aby zajęcia teoretyczne odbywały się (ze względów organizacyjnych) w obrębie granic administracyjnych miasta Staszów od poniedziałku do piątku. Jednak dopuszcza się możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem, jednakże w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt dojazd uczestników szkolenia z przed budynku ZS do miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia, a także zapewni powrót wszystkim uczestnikom przed ten budynek oraz opiekę pedagogiczną w czasie podróży.
  6. b) Zamawiający zaleca, aby zajęcia praktyczne – nauka jazdy samochodem, odbywała się (ze względów organizacyjnych) na terenie powiatu staszowskiego. Początek i koniec jazdy w Staszowie. Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem, jednakże w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt dojazd uczestników szkolenia z przed budynku ZS do miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia, a także zapewni powrót przed ten budynek oraz opiekę pedagogiczną na czas podróży. W czasie dojazdu/powrotu/do/z miejsca realizacji zajęć nie należy realizować praktycznej nauki jazdy samochodem.
  7. c) Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne – nauka jazdy w ruchu miejskim odbywały się w miejscowości będącej siedzibą ośrodka egzaminacyjnego, w którym Wykonawca ustalił i opłacił pierwszy egzamin państwowy dla wszystkich 70 uczestników kursu.

Ponadto zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne zorganizowane w dniach nauki szkolnej odbywały się w godzinach niekolidujących ze szkolnym planem lekcji. Daty i godziny realizacji zajęć praktycznych Wykonawca ustali indywidualnie  z opiekunem kursu.

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki lokalowe, plac manewrowy i wyposażenie dydaktyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r. Nr.0 poz.995 z późn. zm.)
 2. Wykonawca zobligowany jest udostępnić uczestnikom kursu sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej przez uczestników wiedzy teoretycznej. Ponadto, Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu bezzwrotny egzemplarz podręcznika dla kandydatów na kurs prawo jazdy kat. B wraz z płytą DVD/CD zawierającą aktualnie obowiązujące zestawy pytań testowych wykorzystywanych podczas egzaminu państwowego.
 3. Zajęcia będące przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę spełniającą wymogi nałożone przepisami  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. Nr.0 poz.995 z późn. zm.)
 4. Wykonawca usługi wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z pracownikiem Zamawiającego, a także za organizację i terminową realizację szkolenia.
 5. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia szkolenia metodą e-learning.
 6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadził dokumentację zgodną z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r. Nr.0 poz.995 z póź.zm.) Ponadto wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia następującej dokumentacji związanej z przebiegiem kursu:
 7. a) szczegółowy harmonogram zajęć teoretycznych i praktycznych wg wzoru Zamawiającego,
 8. b) uzupełniony dziennik zajęć: części teoretycznej potwierdzony przez prowadzącego oraz części praktycznej z oznaczeniem dat i liczby przeprowadzonych zajęć dla grupy kursowej
 9. c) zbiorczą imienną listę uczniów grupy wraz z załączonymi kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę indywidualnych kart przeprowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych (praktyczna nauka jazdy samochodem) podpisanych własnoręcznie przez uczniów
 10. d) imienną listę uczniów potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych z ich własnoręcznym podpisem
 11. e) imienną listę uczniów z jednoznacznym zaznaczeniem liczby godzin zajęć odbytych przez ucznia w bloku zajęć praktycznych oraz wynikiem egzaminu (data egzaminu) z części praktycznej,
 12. g) kserokopie zaświadczeń potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę o uczestnictwie w kursie nauki jazdy kat. B
 13. i) potwierdzenie odbioru zaświadczeń o uczestnictwie w kursie nauki jazdy kat. B oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B
 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją kursu na prawo jazdy kat. B.
 15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie realizacji zajęć praktycznych oraz teoretycznych (od chwili rozpoczęcia do zakończenia zajęć).

12.Wykonawca dokona ubezpieczenia NNW uczestnika kursów.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia programu kursu oraz harmonogramu do akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem kursu.
 2. Do zadań Wykonawcy należy ponadto:
 1. Bieżące telefoniczne informowanie Zamawiającego o nieobecności uczestników kursu na zajęciach,
 2. Niezwłoczne, tj. w ciągu 3 dni, informowanie (w formie pisemnej) Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonego kursu,
 3. PROCEDURA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907ze zm.) – zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.

Oferty złożone przez Wykonawców zostaną otwarte publicznie. Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn.zm.) pod warunkiem, że Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny być przez Wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone napisem – “Informacje zastrzeżone”.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Do 31 sierpnia 2016 r

 1. WARUNKI ZGŁOSZENIA OFERTY

Oferta Wykonawcy musi być złożona na formularzu Oferty cenowej, zgodnie z wzorem  stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Wykonawca musi również złożyć wymagane dokumenty, wskazane poniżej, jako Załączniki do oferty.

Oferta oraz załączniki zawierające oświadczenia, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszelkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (czytelne imię i nazwisko bądź pieczątka imienna z podpisem nieczytelnym).   W przypadku składania podpisu przez pełnomocnika dodatkowo należy złożyć dokument pełnomocnictwa.

Wykonawca określi cenę oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związaną z realizacją wymagań Zamawiającego, nadto określi cenę w przeliczeniu na 1 uczestnika – zgodnie z formularzem Oferty cenowej, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Cena oferty musi być podana w kwocie netto oraz brutto i wyrażona w polskich złotych z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

W niniejszym postępowaniu zgłaszać oferty mogą Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych powyżej opisanym przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku potwierdza oświadczenie potwierdzające wpis do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych.
 2. Posiadają akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Spełnienie tego warunku nastąpi na podstawie złożonego w tym zakresie oświadczenia (Załącznik Nr 3).
 3. Posiadają potencjał techniczny (minimum 3 samochody przystosowane do szkolenia kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii B) oraz wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca w ciągu ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej 2 usługi szkolenia z zakresu przedmiotu zamówienia dla podmiotów gospodarczych lub instytucji publicznych. Spełnienie warunku potwierdzają następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy o wykonanych lub wykonywanych usługach ze wskazaniem danych adresowych podmiotów gospodarczych lub instytucji publicznych, przedmiotu usługi, dat wykonywania usługi – na formularzu “Wykaz usług podobnych”, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty należy składać pisemnie na druku załącznika nr 1 do niniejszego zapytania,  w siedzibie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia; ”ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU NA PRAWO JAZDY KAT. B ZAKOŃCZONE EGZAMINEM PAŃSTWOWYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W STASZOWIE”
 2. Termin składania ofert upływa dnia 05 października 2015 r. o godz. 1100.
 3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Treść oferty powinna odpowiadać treści niniejszego zapytania.
 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Osoba uprawniona do kontaktów: Rafał Pawłowski nr tel. 15 864 25 39 w.41,

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Jako kryterium oferty przyjmuje się najniższą zaproponowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie wszystkim oferentom, niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

 1. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica

/-/ Izydor Grabowski

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

 

………………………………………..

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

 

 

O F E R T A   C E N O W A

 

 

Dotycząca…… ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU NA PRAWO JAZDY KAT. B ZAKOŃCZONE EGZAMINEM PAŃSTWOWYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W STASZOWIE

                                                 /przedmiot zamówienia/

………………………………………………………………………………………………………………….…………

Ja, niżej podpisany:

…………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby/osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu i na rzecz :

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….

(pełna nazwa Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

(adres siedziby Wykonawcy)

 

REGON ……………………………………………………       NIP …………………………

nr telefonu ………………………………….   nr faxu …………………………………………   e-mail ………………………………………………………

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym za cenę umowną:

– za całość przedmiotu zamówienia

 

……………………………………. zł netto, ……………………………… zł brutto

(słownie kwota brutto : ………………………………………………………………………………………………………)

 

– za 1 uczestnika kursu

 

……………………………………… zł netto, …………………………….. zł brutto

(słownie kwota brutto : ……………………………………………………………………………………………..)

 

 1. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Ofertę składam na ………… kolejno ponumerowanych stronach

Na ofertę składają się :

 

 1. Oferta cenowa

 

 1. Wykaz usług podobnych

 

 1. Projekt umowy

 

 1. ………………………………………

 

 1. …………………………….

 

……………………………………………………………., dn. ……………………………………….

 

     (miejscowość)                                  (data)           

                    

(podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Do zapytania ofertowego

 

………………………………………..

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

  WYKAZ USŁUG PODOBNYCH

 

Ja, niżej podpisany:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko osoby/osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu i na rzecz :

……………………………………………………………………………………………..………………………………………..

(pełna nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(adres siedziby Wykonawcy)

 

oświadczam, że Wykonawca wykonywał lub wykonuje następujące usługi:

L.p.

 

Podmiot zlecający usługę (nazwa, adres, telefon) Opis usługi Miejsce

wykonania

Daty

wykonywania

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………., dn. ……………………………….

(miejscowość)                                               (data)

 

    (podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców)

 

 

 

 

 

 

 

 

   Załącznik Nr 3

  Do zapytania ofertowego

 

 

…………………………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

 

 

Oświadczenie

Oświadczam, że posiadam akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

 

………………………………………………………………………………………………

(Miejscowość, data)                   (podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej)

 

 

UMOWA REALIZACYJNA

……………… zawarta w dniu …………………. pomiędzy:

Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica z siedzibą w Staszowie przy ul. Koszarowej 7, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez mgr Izydora Grabowskiego – Dyrektora, oraz  mgr Annę Rozmysłowską – Główną Księgową

a

……………………………………………………,

nr NIP, zwanym dalej

Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………..,

 

 • 1.

Przedmiotem umowy jest „Organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zakończone egzaminem państwowym dla uczniów Zespołu Szkół w Staszowie”.

 • 2.

Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawo jazdy kat. B dla:

 1. Maksymalnie 70 osób – uczniów do dnia 31 sierpnia 2016 roku,

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia

 • 3.

1.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia kursu w zakresie objętym przedmiotem umowy.

2.Wykonawca zobowiązuje się:

 1. zrealizować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 z póź, zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. Nr.0 poz.995 z późn. zm.)
 2. zapewnić doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, posiadającą aktualne uprawnienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 3. udostępnić uczestnikom kursu sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej przez uczestników wiedzy teoretycznej. Ponadto Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu bezzwrotny egzemplarz podręcznika dla kandydatów na kurs prawa jazdy kat. B wraz z płytą DVD/CD zawierającą aktualnie obowiązujące zestawy pytań testowych wykorzystywane podczas egzaminu państwowego,
 4. prowadzić następującą dokumentację z przebiegu kursu:
 • szczegółowy harmonogram zajęć teoretycznych i praktycznych wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.
 • uzupełniony dziennik zajęć: części teoretycznej potwierdzony przez prowadzącego oraz części praktycznej z oznaczeniem dat i liczby przeprowadzonych zajęć dla grupy kursowej.
 • zbiorczą imienną listę uczniów grupy wraz z załączonymi kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę indywidualnych kart przeprowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych (jazdy) podpisanych własnoręcznie przez uczniów.
 • imienną listę uczniów z jednoznacznym zaznaczeniem: liczby godzin zajęć odbytych przez każdego ucznia w bloku zajęć teoretycznych i wynikiem egzaminu części teoretycznej (data egzaminu) z części teoretycznej.
 • imienną listę uczniów potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych z ich własnoręcznym podpisem
 • imienną listę uczniów z jednoznacznym zaznaczeniem liczby godzin zajęć odbytych przez ucznia w bloku zajęć praktycznych oraz wynikiem egzaminu (data egzaminu) z części praktycznej.
 • kserokopie zaświadczeń potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat.
 • kserokopie zaświadczeń potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę o uczestnictwie w kursie nauki jazdy kat. B
 • potwierdzenie odbioru przez uczniów zaświadczeń o uczestnictwie w kursie nauki jazdy kat. B. oraz zaświadczeń o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat.
 1. telefonicznie informować Zamawiającego o nieobecności uczestnika kursu na zajęciach,
 2. zorganizować, opłacić i przeprowadzić badania lekarskie, kurs (część teoretyczną i praktyczną), egzamin wewnętrzny sprawdzający stopień opanowania materiału, a także opłacić i ustalić (dla wszystkich uczestników) pierwszy termin egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania kierowców. Na potwierdzenie dokonania ustalenia pierwszego terminu egzaminu państwowego i opłaty za jego przeprowadzenie Wykonawca przedłoży:
  1. właściwy dla danej formy płatności dokument, do którego dołączona zostanie imienna lista osób, za które dokonano opłaty
  2. zaświadczenie wydane przez ośrodek egzaminowania kierowców wskazujące termin egzaminu państwowego wraz z imienną listą osób dla których ustalono ten termin
 3. oznaczyć pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne, poprzez umieszczenie materiałów informacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego,
 4. udzielić i udostępnić Zamawiającemu, na każde jego żądanie, rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz niezbędnych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy,
 5. dokonać ubezpieczenia NNW uczestników kursu – na potwierdzenia dokonania ubezpieczenia wykonawca przedstawi kserokopię odpowiedniego dokumentu.
 • 4.
 1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych uczniów niezbędnych do realizacji kursów będących przedmiotem niniejszej umowy.

2.Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego w zakresie zgodnym z niniejszą umową.

 1. W celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca może przetwarzać następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) zwanej dalej Ustawą oraz przepisów wykonawczych.
 3. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wymagania określone w art. 36 – 39 Ustawy dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Wykonawca oświadcza, iż sposób prowadzenia i zakres dokumentacji, o której mowa w art. 39a Ustawy oraz środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 5. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do przetwarzanych danych osobowych, w poufności.
 6. Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstały wobec uczestników kursów lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych.
 • 5.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do współpracy z pracownikiem Zamawiającego. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnieni są:

 1. ze strony Zamawiającego – mgr Mariusz Siłka
 2. ze strony Wykonawcy – ………………………..
 • 6.

Realizacja przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w terminie od momentu podpisania umowy do dnia 31.08. 2016 r.

 • 7.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto: …………… zł (słownie zł: ……………………………………………………………….. , przy czym:

 1. koszt jednostkowy brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wraz z badaniami lekarskimi oraz egzaminem państwowym wynosi ………….. zł (słownie zł: …………………………………………),
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
 3. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie w trzech częściach, co cztery miesiące. Pierwsza płatność do …………….. r., druga płatność do …………. r., trzecia płatność do …………. r. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia realizacji każdej z części przedmiotu umowy faktury VAT oraz; dziennika zajęć, kompletu list obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, 1 egzemplarza materiałów szkoleniowych (lub kopii), zaświadczeń/certyfikatów ukończenia kursu (lub kopii).

4.W przypadku niedostarczenia jakichkolwiek wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy dokumentów Zamawiający nie dokona zapłaty należności wynikającej z faktury VAT/rachunku, do czasu dostarczenia wszystkich dokumentów.

 1. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę przeprowadzenia części przedmiotu umowy, Wykonawca przedłoży dodatkowo oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności przez Wykonawcę z tytułu wykonanej na jego rzecz usługi, ze wskazaniem miejsca i terminu jej wykonania.

6.Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT>

7.Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 • 8.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

 • 9.
 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

1) złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcia postępowania naprawczego lub otwarcia likwidacji,

2) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy,

3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

 1. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie później niż w ciągu 48 godzin od powstania danej okoliczności.

3.Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności opisanych w ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

 • 10.
 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1
 2. b) za każdy stwierdzony przypadek naruszenie warunków niniejszej umowy przez Wykonawcę, w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1
 3. c) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

 1. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty.
 2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 • 11.

Zmiana postanowień warunków umowy w zakresie łącznej wartości umowy następuje w przypadku

 1. przystąpienia do kursu mniejszej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia maksymalna liczba uczestników. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktyczną ilość uczniów, która rozpoczęła kurs (w oparciu o cenę jednostkową brutto),
 2. niedopuszczenia do egzaminu wszystkich uczestników kursu. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za tą ilość uczestników, dla których faktycznie ustalił i opłacił pierwszy termin egzaminu (w oparciu o cenę jednostkową brutto).
 3. Zmiana umowy następuje na umotywowany wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
 4. Zmiana umowy dokonuje się w trybie aneksu do umowy podpisanej przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 • 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. Nr.0 poz.995 z późn. zm.)

 • 13.

Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

 • 14.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy

 • 15.

Integralną częścią umowy stanowi Opis przedmiotu zamówienia.

 

        WYKONAWCA:                                                        ZAMAWIJ


 

Skip to content