Zarządzenie Dyrektora

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 1/2022

ZESPOŁU SZKÓŁ im. STANISŁAWA STASZICA w STASZOWIE

W SPRAWIE OPŁAT ZA ŻYWIENIE w INTERNACIE ZS

 

Art. 106 i 107,ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.u. z 2021r.poz. 1082    z późn. zm. podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz 685 z późn. zm.),

§ 1

UPRAWENIENIE DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

  1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:                                                                                                                                                              – uczniowie zespołu szkół w Staszowie, uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Staszowski wnoszący opłaty indywidualne lub których               posiłki dofinansowuje ośrodek pomocy społecznej oraz inni uczniowie Zespołu Szkół, do których skierowany jest odpowiedni                                     program/projekt,

– pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne.

§ 2

ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI:

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki przygotowane w formie śniadania, dwudaniowego obiadu i kolacji.

2. Posiłki przygotowane są zgodne z zasadami zdrowego i racjonalnego żywienia oraz kalkulacją kosztów

3. Ustala się wysokość opłaty za posiłki, zakwaterowanie, która ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym w                  wysokości:

Rodzaj usługi Wysokość opłat w zł./dobę Uwagi
Pobyt młodzieży-uczniów
Zakwaterowanie 50,00 zł Opłata stała miesięczna
Posiłki: 13,00 zł
śniadanie 4,00zł
obiad 5,00 zł
kolacja 4,00 zł
Pobyt uczniów – kursantów
Zakwaterowanie 50,00 zł tygodniowo
Posiłki: 13,00 zł
śniadanie 4,00 zł
obiad 5,00 zł
kolacja 4,00 zł

4.Cena jednego posiłku dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.

5.Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłku oraz koszt wytworzenia posiłku.

6..W przypadku wzrostu kosztów produktów wytworzenia posiłków w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po                    poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

7.Odpłatność za posiłki wnosi rodzic/opiekun ucznia.

8..Odpłatność za posiłki za dany miesiąc uiszczana jest na konto  szkoły do 1 każdego miesiąca nr: 41 9431 0005 2001 0021 8593 0011 – przy braku        odpłatności w terminie zostaną naliczone odsetki ustawowe.

9..W przypadku nieuregulowania opłaty, o zaleganiu z opłatami powiadamia się kierownika internatu i rodziców.

10..Listy imienne uczniów korzystających z posiłków posiada intendent szkoły.

11.Posiłki dla uczniów szkoły wydawane są na podstawie karty obiadowej.

12. Istnieje możliwość wnoszenia opłat za wybrane dni w miesiącu tylko wg harmonogramu zajęć szkolnych

 

§ 3

POSIŁKI FINANSOWANE PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

  1. Z posiłków w stołówce szkolnej finansowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej można korzystać od następnego dnia po przedstawieniu decyzji.
  2. Rozliczenie za posiłki z Ośrodkiem Pomocy Społecznej następuje zgodnie z zawartym porozumieniem.

 

§ 4

ZWROTY ZA OBIADY:

  1. Zwrot opłaty za posiłki może nastąpić w przypadku choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi pełne trzy dni lub dłużej.
  2. Nieobecność musi być zgłoszona intendentce, kierownikowi internatu, osobiście lub telefonicznie. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zwrócona na koniec miesiąca.
  3. W przypadku nie zgłoszonej nieobecności opłata za posiłki nie podlega zwrotowi.

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  1. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor szkoły w postaci pisemnego aneksu.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r.

 

 

 

Skip to content