Seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych

Seminarium Instytutu Badań Edukacyjnych na temat: Uczenie się przez całe życie (LLL) w oparciu o najnowsze rozwiązania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

W dnia 12 października 2022 r. odbyło się kolejne szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w ramach wieloletniej współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Tematykę Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ideę uczenia się przez całe życie przedstawiły Regionalne Liderki ds. ZSK p. Beata Gawęcka-Ajchel i p. Anna Zuszek.

Szczegółowo została omówiona:

Główna idea, założenia i pojęcia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), podmioty i procesy w ZSK, idea Lifelong Learning (LLL) oraz Polska Rama Kwalifikacji (PRK) jako układ odniesienia dla kwalifikacji nadawanych w Polsce, Polska Rama Kwalifikacji w odniesieniu do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Poziomy PRK na świadectwach szkolnych i dyplomach.

Walidacja jako nowa ścieżka nabywania kwalifikacji – przegląd metod walidacji.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) źródłem wiedzy o kwalifikacjach dla nauczycieli i uczniów.

Cyfrowa Odznaka+ – najnowsze rozwiązania bazujące na założeniach ZSK

Moje Portfolio – narzędzie do gromadzenia, porządkowania i udostępniania dowodów posiadanych efektów uczenia się. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (ZSU) – rozwijanie kompetencji kluczowych na każdym etapie kształcenia oraz wspieranie uczenia się przez całe życie (LLL) z uwzględnieniem założeń ZSU.

Tekst: Małgorzata Stachura

Zdjęcia: Małgorzata Stachura

Skip to content